więcej


Inicjatywy lokalne

Weź udział w opracowaniu Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy! (19724)

2016-08-30

Drukuj
galeria

Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. adaptacji do zmian klimatu (WOSAK), który będzie brał udział w opracowaniu Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku.

W Okrągłym Stole organizacje pozarządowe reprezentować będzie 7 członków. Wśród nich musi znaleźć się:

  1. dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska;
  2. jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy społecznej;
  3. jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej w obszarze planowania przestrzeni miejskiej;
  4. jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej środowisk lekarskich;
  5. dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców.

WOSAK będzie liczył ok. 20 osób. Pozostałymi członkami będą przedstawiciele świata nauki, Urzędu m.st. Warszawy oraz podmiotów świadczących usługi dla mieszkańców.

WOSAK pełnić będzie funkcję konsultacyjno-doradczą dlatego zapraszamy osoby, które interesują się jakością życia w mieście i rozwojem Warszawy. Liczymy na osoby otwarte na dyskusję i lubiące pracować w grupie, gotowe poświęcić swój czas na 6 spotkań w 2016 r. oraz na 2 spotkania w 2017 r. Pierwsze spotkanie WOSAK zaplanowano na 20 września br. Spotkania będą się odbywały w dni robocze w godzinach popołudniowych. Członkowie WOSAK będą opiniowali na bieżąco tworzone części strategii.

Wskazane jest by kandydat posiadał tzw. kompetencje miękkie: zdolności analityczne i komunikatywność, samodzielność oraz kreatywność, gotowość dzielenia się doświadczeniem i wiedzą oraz chęć zdobywania nowej, umiejętność formułowania opinii, stanowisk, rekomendacji. Udział w gremiach konsultacyjno-doradczych czy w tworzeniu innych dokumentów programowych Warszawy (np. poprzez udział w warsztatach lub debatach) będzie dodatkowym atutem.

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka WOSAK za pomocą formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej).

Kandydat na członka WOSAK musi uzyskać poparcie co najmniej 2 organizacji pozarządowych / instytucji działającej na rzecz rozwoju Warszawy w jednym z 5 obszarów wskazanych powyżej, o zasięgu działania minimum całej Warszawy.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe/instytucje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 10 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w WOSAK (do pobrania poniżej).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, opatrzony podpisami kandydata, podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji zgłaszającej i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji udzielających poparcia, musi zostać dostarczony w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. przesłanie w formie skanu wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adres e-mail asobieranska@um.warszawa.pl do godz. 16:00 ostatniego dnia naboru;
  2. złożenie w formie papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „wybory do WOSAK” bezpośrednio w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 00-683 Warszawa ul. Marszałkowska 77/79, w godzinach 8:00 – 16:00;
  3. przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie „wybory do WOSAK” na adres: „Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 00-683 Warszawa ul. Marszałkowska 77/79” (decyduje data wpływu).

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa dnia 6 września 2016 r.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne, złożone na niewłaściwym formularzu, niezawierające załącznika potwierdzającego osobowość prawną w przypadku podmiotów, których dane nie są dostępne w KRS – nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie wyników naboru zostanie opublikowane nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru na portalach Miasta: www.um.warszawa.pl i ngo.um.warszawa.pl oraz na stronie projektu ADAPTCITY: adaptcity.pl.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Anną Sobierańską, tel. +48224433593, e-mail: asobieranska@um.warszawa.pl.


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej