więcej


Zielona gospodarka

Rząd za zmianami w zakresie wymagań planistycznych dla OZE (18619)

2015-06-20

Drukuj
galeria

Rada Ministrów pozytywnie oceniła proponowany w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane obowiązek budowy instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 40 kW tylko na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Wkrótce projekt nowelizacji, którym zajmują się posłowie, może trafić do II czytania. Regulacje zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym i Prawa budowlanego, którymi wczoraj zajął się rząd, w przypadku ich uchwalenia mogą wyjaśnić problematyczną kwestię czy instalacje OZE można budować wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy także – w przypadku braku MPZP dla danego terenu – na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie to, czy OZE można realizować na podstawie wyłącznie MPZP czy także decyzji WZ, rodzi wątpliwości wśród inwestorów, ale także wśród zajmujących się projektami OZE urzędników.

W procedowanym projekcie ustawy przyjęto, że elektrownie OZE o mocy powyżej 40 kW będą mogły powstawać wyłącznie na obszarach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Problem w tym, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego posiada tylko mała część gmin, a dla inwestorów chcących budować farmy wiatrowe, fotowoltaiczne czy biogazownie w danej gminie często jedynym rozwiązaniem jest sfinansowanie przygotowania MPZP. W ubiegłym roku taka praktyka była krytykowana przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który określił finansowanie MPZP przez inwestorów jako praktykę "korupcjogenną".
Procedowany w Sejmie projekt mający regulować zasady budowy OZE to pokłosie odrzucenia w ubiegłym roku przez komisje infrastruktury oraz samorządu i polityki regionalnej projektu ustawy autorstwa PiS, który chciał, aby elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 500 kW można było budować tylko w minimalnej odległości 3 km od zabudowań mieszkalnych i lasów.

Po odrzuceniu projektu PiS-u posłowie koalicji zapowiedzieli przygotowanie ustawy, która umożliwi budowanie elektrowni wiatrowych, ale także pozostałych OZE o mocy powyżej 40 kW - tylko na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co wykluczyłoby realizowanie inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt wymienionej nowelizacji trafił do I czytania w Sejmie na początku grudnia ubiegłego roku, a 9 czerwca do proponowanych zmian pozytywnie ustosunkował się rząd.

– Propozycje komisyjne są odpowiedzią na problemy związane z lokalizacją i eksploatacją obiektów służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym elektrowni wiatrowych, których lokalizacja w pobliżu budynków mieszkalnych jest często oceniana przez społeczności lokalne jako uciążliwa. Rząd zasadniczo pozytywnie ocenia propozycje zmian dotyczące lokalizacji OZE oraz poszerzenia udziału społeczności lokalnych w procesie ich lokalizacji, co gwarantuje procedura uchwalania planu miejscowego. W przypadku stosowania procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej OZE, przepisy nie pozwalają na równoważenie interesów inwestora i społeczeństwa. Zdaniem rządu, nowe rozwiązania nie wpłyną negatywnie na proces inwestycyjny dotyczący OZE. Już teraz istotna część obiektów OZE, w tym elektrowni wiatrowych, jest lokalizowana na podstawie mpzp, tj. przy udziale społeczności lokalnej – czytamy w opublikowanym wczoraj stanowisku Rady Ministrów.

Autorzy projektu nowelizacji chcą ponadto, aby w MPZP nie zaznaczać tylko obiektów OZE, ale określać także ich potencjalne strefy oddziaływania na środowisko.

Strefy oddziaływania na środowisko

W projekcie nowelizacji przedstawiono także nowe regulacje dotyczące określenia stref oddziaływania OZE na środowisko. Zakłada się, że prognoza oddziaływania na środowisko będzie przygotowywana na etapie opracowania MPZP.

W projekcie proponuje się wprowadzenie obowiązku określenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów, na których mogą zostać zlokalizowane OZE wraz ze strefą oddziaływania. – Plan miejscowy wskazujący na możliwość lokalizacji OZE będzie musiał obejmować co najmniej obszar lokalizacji i strefę oddziaływania, co wykluczy uchwalanie planów miejscowych nieuwzględniających oddziaływania OZE na otoczenie i wynikających z niego ograniczeń w zabudowie. (...) Celem określenia strefy oddziaływania jest uwzględnienie szerszego otoczenia inwestycji i zwiększenie bezpieczeństwa jej sąsiedztwa – czytamy w uzasadnieniu projektu.

3 lata na zmiany

Wczoraj rząd pozytywnie ocenił wynikającą z projektu nowelizacji ideę dostosowania obowiązujących dokumentów planistycznych, czyli studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy oraz MPZP, do nowych przepisów w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie znowelizowanych regulacji.

Nowelizacja ma umożliwić zakończenie procedury planistycznej na dotychczasowych zasadach w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.

Projekt zakłada ponadto, że w przypadku wcześniejszego wydania decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy OZE o mocy powyżej 40 kW, będzie ona ważna przez 3 lata od momentu wejścia w życie procedowanej nowelizacji. - W celu zapobieżenia swoistego wysypu wniosków o wydanie decyzji WZ po opublikowaniu projektowanej ustawy, proponuje się, by po dniu wejścia ustawy w życie, w sprawach o wydanie decyzji WZ dotyczących OZE o mocy powyżej 40 kW, nie wszczynało się postępowań a postępowania wszczęte umarzało – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Rada Ministrów poparła też zmianę polegającą na zakwalifikowaniu masztów elektrowni wiatrowych do XXIX kategorii obiektów budowlanych.

– Oznacza to jednoznaczne rozstrzygnięcie, że przystąpienie do użytkowania masztu elektrowni wiatrowej wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Na aprobatę zasługuje również rozwiązanie polegające na nałożeniu na inwestora obowiązku przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie elektrowni wiatrowej – decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych takiej elektrowni – czytamy w komunikacie Rady Ministrów.

Kancelaria premiera dodaje, że propozycje wpisane do projektu nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane powinny być przedmiotem szczegółowej analizy i oceny skutków regulacji.

Projekt nowelizacji znajduje się obecnie na etapie I czytania w Sejmie.

Źródło: gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej