więcej


Polityka klimatyczna

Lepszy byłby pakiet „Fit for 1,5 st.C” (21950)

CAN-Europe
2021-07-15

Drukuj
galeria

CAN Europe uznaje pakiet klimatyczno-energetyczny Komisji Europejskiej „Fit for 55” za olbrzymi kawał roboty mającej na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zmianom klimatycznym. Jednak ogólny poziom ambicji musi zostać zwiększony, aby Unia mogła wypełnić swoje zobowiązanie wynikające z porozumienia paryskiego dotyczące ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C.

Bruksela, 14 lipca 2021 r. – W odpowiedzi na uruchomienie przez Komisję Europejską pakietu „Fit for 55%”, CAN Europe wzywa Unię Europejską do zwiększenia ogólnego poziomu ambicji prawodawstwa w zakresie klimatu i energii daleko poza obecne propozycje, jeśli Unia faktycznie chce wypełnić swoje zobowiązanie wynikające z porozumienia paryskiego dotyczące ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C.

Fit for 1,5st.C

„Podczas gdy jesteśmy świadkami niszczycielskiego wpływu zmiany klimatu na życie ludzi, środowisko i naszą gospodarkę, oczekujemy, że Unia uzna pilną potrzebę działania i wywiązania się ze zobowiązań podjętych w Porozumieniu Paryskim. Aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C, Unia musiałaby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 65% do 2030 roku. Propozycja Komisji podnosi cel do -58%, co jest dobre, ale ten wzrost nie jest nawet w połowie potrzebny, aby pakiet był dostosowany do 1,5st. C i zgodny z Porozumieniem Paryskim” – skomentował Wendel Trio, dyrektor CAN Europe.

„Obecnie rolą państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego jest ulepszenie różnych aktów prawnych i umożliwienie Unii dalszego przekraczania celu redukcji emisji o 55% w kierunku -65%. Dopiero przy dalszych ambicjach pakiet zostanie przekształcony w ramy polityczne, które doprowadzą nas wszystkich do celu 1,5°C” – dodał Wendel Trio.

Dobrze, że zostaje ESR

CAN Europe z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą utrzymania krajowych celów redukcji emisji w rozporządzeniu o wspólnym wysiłku redukcyjnym (ESR) dotyczącym emisji z transportu drogowego, budynków, rolnictwa i odpadów, ale ubolewa nad brakiem podobnych celów w proponowanym prawodawstwie energetycznym. Niezwykle ważne jest, aby rządy krajowe wzięły odpowiedzialność za działania w dziedzinie klimatu i zapewniły, że masowa transformacja, przed którą stoimy, będzie sprawiedliwa społecznie i ekologiczna.

Bardziej sprawiedliwa transformacja

Nieodpowiednie działanie w zakresie zmian klimatu zagraża w szczególności osobom najbardziej narażonym w Europie i za granicą. Musimy jednak również zadbać o to, by działania na rzecz klimatu wspierały sprawiedliwość społeczną. CAN Europe wzywa zatem do wspierania tych środków, które uwzględniają skutki społeczne, przy jednoczesnym zapewnieniu, że przemysł nie będzie już wspierał ucieczki od stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”.

„Musimy upewnić się, że przejście jest sprawiedliwe. Obejmuje to zapewnienie, że wszystkie dochody z instrumentów redukowania emisji są przeznaczone na wspieranie działań w dziedzinie klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy najbardziej poniosą konsekwencje, zarówno w całej UE, jak i w krajach rozwijających się. Polityki muszą uwzględniać względy społeczne, a nie tylko kierować się logiką rynkową, zwłaszcza gdy przemysł ma być nadal subsydiowany poprzez kontynuację bezpłatnych pozwoleń na emisję” – podsumowuje Wendel Trio.

Oczekiwania CAN-Europe

CAN-Europe daje także wyczerpującą odpowiedź na pytanie „W jaki sposób należy zmienić prawodawstwo UE, aby zmienić nadchodzący pakiet w „Fit for 1,5°C”?: w swoim briefingu, który w całości można przeczytać w tym miejscu. Poniżej przytaczamy najważniejsze fragmenty tego opracowania:

Wszystkie fragmenty zmienionego ustawodawstwa muszą być maksymalnie ambitne jeśli chodzi o redukcje emisji gazów cieplarnianych. Pakiet musi określać jasne, ambitne i wiążące cele unijne i krajowe, oparte na następujących celach szczegółowych dla wybranych dyrektyw na rok 2030:

● Dyrektywa w sprawie Systemu Handlu Emisjami (ETS) → Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w sektorach ETS (energetyka, przemysł i lotnictwo) o co najmniej 70% w stosunku do 2005 r.

● Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) → Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w sektorach non-ETS (transport drogowy, budownictwo, rolnictwo i odpady) o co najmniej 50% w porównaniu z 2005 r. (obecny pakiet proponuje 50% - uzup. redakcji)

● Rozporządzenie w sprawie zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) → Prawie dwukrotnie większe usunięcie netto gazów cieplarnianych dzięki rozwiązaniom opartym na przyrodzie (użytkowanie gruntów i leśnictwo), w porównaniu do 2005 r.

● Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED) → Zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii do co najmniej 50% (obecna propozycja to 40% - uzup. redakcji)

● Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) → Zwiększenie oszczędności energii do co najmniej 45% w porównaniu do przewidywanego zapotrzebowania

Informacja własna sporządzona na podstawie tłumaczenia materiałów CAN-Europe.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej