więcej


Polityka klimatyczna

Co nam przyniosła konferencja klimatyczna w Meksyku? (8634)

2010-12-23

Drukuj
Niespełna dwa tygodnie temu zakończyła się konferencja klimatyczna w Cancun, wyczekiwana od dawna przez wszystkich członków rynku handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Najważniejszą kwestią, jaka miała ustalona przez wszystkich uczestników spotkania, było ustalenie nowego ładu klimatycznego, który miałby obowiązywać po wygaśnięciu Protokołu z Kioto, co nastąpi w roku 2012.
Zamierzony cel wszelkich podjętych decyzji był oczywisty – wspólna efektywna ochrona naszej planety przed globalnym ociepleniem klimatu, z czym wiążą się oczywiście wszelkie zagadnienia związane z emisją gazów cieplarnianych zarówno przez kraje rozwinięte, jak i rozwijające się.

- Ustalenie czegokolwiek na tego rodzaju konferencji jest bardzo trudne, ponieważ wymaga jednomyślności wszystkich krajów w niej uczestniczących. W Cancủn stało się jednak nieco inaczej – zgodność ta nie zaistniała, a w rezultacie, wobec sprzeciwu jednego z krajów, przyjęty został tzw. „zrównoważony pakiet decyzji”. W pakiecie tym zostały zawarte ustalenia dotyczące nowych celów redukcyjnych zarówno krajów rozwiniętych, jak i krajów rozwijających się wraz z zasadami monitorowania, weryfikacji i raportowania. Powyższy pakiet jest punktem wyjścia, podstawą do kolejnego szczytu klimatycznego, który ma odbyć się w Durbanie w RPA w 2011 roku – mówi Paweł Jankowski z firmy Consus S.A.

„Zrównoważony pakiet decyzji”


Podpisane porozumienie zawiera bardzo dużo treści ogólnych, które mają wskazywać na sposób postępowania wszystkich stron w nowym ładzie klimatycznym. Dokument wzywa szefów państw i rządów całego świata do wykazania się chęcią przywództwa oraz wolą polityczną w zakresie ograniczania emisji szkodliwych dla naszego klimatu gazów cieplarnianych. Jakie najważniejsze elementy w nim zawarto? Co ciekawe zostało stworzone?

- Obok znanego szeregu skrótów EUA, AAU, ERU, CER, JI, CDM pojawił się nowy REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), czyli redukcja emisji powodowanej wylesianiem i degradacją lasów. System ten ma na celu przeciwdziałanie podstawowemu w tym przypadku zjawisku niszczenia zasobów leśnych i problemowi braku dostępu do wody, w sposób istotny zagrażającemu rolnictwu. Innym bardo ogólnikowym rozwiązaniem jest powstanie Cancủn Adaptation Framework, czyli ram dla działań adaptacyjnych, w których mają się mieścić strategie ograniczania i zarządzania ryzykiem występowania klęsk żywiołowych związanych ze zmianami klimatu. Strategie mają zawierać proces wspierania działań planistycznych oraz współpracę i koordynację działań związanych z reagowaniem na migracje klimatyczne i przesiedlenia – tłumaczy Paweł Jankowski.

Ustaleniem, które podjęto w Meksyku, a które może mieć istotną rolę w dalszych działaniach, jest ogólna deklaracja, że ocieplenie klimatu na ziemi ma być ograniczone do 2°C w porównaniu do epoki przedindustrialnej.

Zielony Fundusz – Green Fund

W Cancun „odkurzono” także stary pomysł, który był już wiele razy wykorzystywany przez różnego rodzaju instytucje, a mianowicie powołanie Zielonego Funduszu – Green Fund. Jego koncepcja pojawiła się już w Porozumieniu Kopenhaskim z września 2010, a głównym jego założeniem jest udzielanie pomocy krajom rozwijającym się ze strefy równikowej – tak, by ograniczyć wycinanie lasów tropikalnych. Z założonego funduszu, za którego finansowanie odpowiedzialne będą przede wszystkim państwa zamożne, kraje te będą mogły pozyskać do 2020 roku nawet 100 mld $ rocznie. – O możliwości realizacji inwestycji przy jednoczesnym wspieraniu ochrony środowiska wspominał już protokół z Kioto. Powołanie Green Fund można nazwać swoistym przedłużeniem ustaleń zawartych w obrębie swojego poprzednika – mówi Paweł Jankowski z firmy Consus S.A.

W Meksyku zainicjowane zostało również zainicjowane przez Polskę spotkanie Partnerstwa Wschodniego. Jego rezultaty służyć mają przede wszystkim wsparciu polskich elektrowni, transferowi nowych technologii, a także wsparciu capacity building (realizacji wspólnych projektów służących rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej). Partnerstwo Wschodnie to przede wszystkim realizacja celów polskiej polityki klimatycznej.

W ostatecznym rozrachunku konferencja klimatyczna w Cancun, w której wzięli udział przedstawiciele ok. 200 państw, nie przyniosła znaczących efektów. Wszelkie sporne kwestie, w tym również ustalenia dotyczące ograniczenia emisji po roku 2012 odłożono na rok 2011, do konferencji, która ma się odbyć w RPA.

Paweł Jankowski
Trader
CONSUS S.A.
www.consus.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej