więcej


Zielona gospodarka

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2010 r. (10372)

2010-05-07

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'W dniu 5 maja 2010 roku Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2010 r. Ostateczny termin nadsyłania wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa 1 września 2010 r.
Niniejsze zaproszenie obejmuje następujące tematy:

1) LIFE+: przyroda i różnorodność biologiczna

Główny cel: ochrona, zachowanie, przywrócenie, obserwacja i ułatwianie funkcjonowania naturalnych systemów, siedlisk oraz dzikiej flory i fauny, w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, w tym różnorodności zasobów genetycznych w UE do roku 2010.

2) LIFE+: polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskiem


Główne cele:
 • Zmiany klimatu: stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych na poziomie zapobiegającym globalnemu ociepleniu o ponad 2°C,
 • Woda: przyczynienie się do poprawy jakości wody przez opracowanie opłacalnych środków zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego w celu opracowania planów zarządzania dorzeczami na podstawie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 ) (Ramowa Dyrektywa Wodna),PL C 114/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2010
 • Powietrze: osiągniecie poziomów jakości powietrza, które nie powodują znacznego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne czy zagrożenia dla nich,
 • Gleba: ochrona i zapewnienie zrównoważonego wykorzystania gleby poprzez zachowanie jej funkcji, zapobieganie zagrożeniom dla gleby, łagodzenie ich skutków i rekultywację zniszczonej gleby,
  Środowisko miejskie: przyczynianie się do poprawy ekologiczności obszarów miejskich Europy,
 • Hałas: przyczynianie się do rozwoju i realizacji polityki w zakresie hałasu w środowisku,
 • Substancje chemiczne: poprawa ochrony środowiska i zdrowia przed zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi do roku 2020 przez wdrożenie prawodawstwa dotyczącego substancji chemicznych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 ) (REACH) i strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów,
 • Środowisko i zdrowie: opracowanie bazy informacyjnej dla polityki w zakresie środowiska i zdrowia (plan działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004–2010),
 • Zasoby naturalne i odpady: rozwój i realizacja polityki mającej na celu zapewnienie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami oraz ich zrównoważonego wykorzystania, poprawa ekologiczności produktów, zrównoważone modele produkcji i konsumpcji, zapobieganie powstawaniu odpadom, odzysk odpadów i recykling; Przyczynianie się do skutecznej realizacji strategii tematycznej w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu,
 • Lasy: utworzenie, w szczególności w ramach sieci koordynacji UE, zwięzłej lecz szczegółowej bazy informacji istotnych dla polityki dotyczącej lasów w odniesieniu do zmian klimatu (wpływ na ekosystemy leśne, jego łagodzenie, efekty zastąpienia), różnorodności biologicznej (informacja podstawowa i chronione obszary leśne), pożarów lasów, stanu lasów i ich funkcji ochronnych (woda, gleba i infrastruktura), a także przyczynianie się do ochrony lasów przed pożarami,
 • Innowacje: przyczynienie się do opracowania i prezentacji innowacyjnych kierunków polityki, technologii, metod i instrumentów wspierających wdrożenie planu działań na rzecz technologii dla środowiska (ETAP), Kierunki strategiczne: promowanie skutecznego wdrożenia i przestrzegania prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony środowiska oraz poprawa wiedzy w zakresie polityki środowiskowej; poprawa ekologiczności MŚP.
Wnioski można składać w odniesieniu do wszystkich powyższych tematów, jednak Komisja będzie preferować zwłaszcza wnioski dotyczące zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i odpadów.

3) LIFE+: informacja i komunikacja

Główny cel: rozpowszechnianie informacji i podnoszenie świadomości na temat kwestii dotyczących środowiska, w tym zapobiegania pożarom lasów; wsparcie środków towarzyszących, takich jak działania i kampanie komunikacyjne, kampanie, konferencje i szkolenia, w tym szkolenia dotyczące zapobiegania pożarom lasów.

Wnioski można składać w odniesieniu do wszystkich powyższych tematów, jednak Komisja będzie preferować zwłaszcza wnioski dotyczące powstrzymania utraty różnorodności biologicznej.

Zgodnie z tekstem rozporządzenia, beneficjentem programu może być każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie dowolnego państwa należącego do Wspólnoty Europejskiej. W wytycznych do wniosków wnioskodawcy podzieleni zostali na trzy kategorie: instytucje publiczne, organizacje prywatne, komercyjne oraz organizacje prywatne, niekomercyjne (włączając w to organizacje pozarządowe).

Budżet programu LIFE+ na lata 2007-2013, ustalony rozporządzeniem, wynosi 2 143 000 000 euro. W porównaniu do poprzednich edycji, nowym rozwiązaniem jest przyznanie każdemu państwu tzw. alokacji krajowej. Kwoty te mają charakter indykatywny. Podczas ich określania wzięto pod uwagę czynniki takie jak powierzchnia kraju, zagęszczenie populacji, powierzchnia i procent pokrycia kraju obszarami Natura 2000. W roku 2010 planowana alokacja dla Polski wynosi ok. 11,5 mln euro.

źródło: NFOŚiGW
www.nfosigw.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej