więcej


Zielona gospodarka

Wicepremier Pawlak na posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (10195)

2011-02-24

Drukuj
Zasady przydziału darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz strategia bezpieczeństwa energetycznego państwa były głównymi tematami obrad Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych w dniu 17 lutego 2011 r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 
Działania strony rządowej na forum UE w kwestii ustalenia zasad przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji przedstawił wiceminister gospodarki Marcin Korolec. Jak podkreślił, kwestia ta jest niezwykle istotna dla polskiej gospodarki. W jego opinii, określenie wskaźników emisyjności (ang. benchmarks) na zbyt restrykcyjnym poziomie, bez uwzględnienia specyfiki przemysłów i zasobów poszczególnych krajów, może spowolnić ich rozwój.

Strona polska postuluje, aby benchmark ustalić na poziomie nie niższym niż średnia z 10 proc. najbardziej wydajnych instalacji. Ustalenia wymagają także kwestie sposobu definiowania nowych inwestycji oraz okresu przejściowego dla elektroenergetyki. Wiceminister Korolec zwrócił uwagę, że stanowisko Polski jest tym bardziej zasadne, iż na skutek kryzysu w UE nastąpiła i następować będzie samoistna redukcja emisji CO2. Powinno to być oszacowane przez KE i stanowić podstawę do zweryfikowania 20-proc. celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Temat emisji CO2 zajmuje bardzo ważne miejsce także w przygotowywanej przez MG strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Informacje na temat prac nad dokumentem przedstawiła Trójstronnej Komisji wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Głównym celem dokumentu jest poprawa stanu środowiska i rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego w Polsce. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w listopadzie 2009 r. Planem uporządkowania strategii rozwoju, przygotowywany przez MG dokument ma spajać dotychczasowe strategie w obszarze energetyki i środowiska (Politykę energetyczną Polski do 2030 r. i Politykę ekologiczną państwa).

Jak poinformowała wiceminister Strzelec-Łobodzińska, 29 czerwca 2010 r. założenia strategii zostały przedstawione Komitetowi Koordynacyjnemu ds. Polityki Rozwoju. Aktualnie finalizowane są prace nad przygotowaniem projektu dokumentu przed przekazaniem go do uzgodnień społecznych i międzyresortowych, a także opracowywana jest prognoza oddziaływania na środowisko.


źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!




Podziel się swoją opinią



Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju



Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej