więcej


Zielona gospodarka

W całej UE wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące drewna nielegalnego pochodzenia (10238)

2010-12-08

Drukuj
Nowe zasady mające na celu zapobieganie sprzedaży na rynku europejskim drewna nielegalnego pochodzenia weszły w życie w całej UE. Przedmiotowe przepisy wzmocnią działania na rzecz powstrzymania nielegalnego wyrębu, który powoduje poważne szkody w środowisku i utratę różnorodności biologicznej oraz podważa wysiłki tych, którzy próbują prowadzić odpowiedzialną gospodarkę leśną. Pogłębianie procesów wylesiania oraz degradacji lasów jest przyczyną ok. 20 % światowych emisji CO2.
Rozporządzenie, zaproponowane przez Komisję w 2008 r., zostało przyjęte przez UE w ubiegłym miesiącu i będzie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich od marca 2013 r.

Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska, stwierdził: „Przyjmując to rozporządzenie, Komisja przyczynia się istotnie do zwalczania nielegalnego wyrębu, oznaczającego nie tylko grabież zasobów naturalnych, lecz także dotykającego osoby, dla których lasy stanowią źródło utrzymania. Jest to konkretny wkład czyniony przez UE na rzecz zapobiegania utracie różnorodności biologicznej w skali światowej. Pozwoli ono również na zwiększenie zaufania konsumentów europejskich do kupowanych przez nich produktów.”

Lasy, które są dobrze gospodarowane, stanowią ważne źródło surowców odnawialnych oraz wielu usług w zakresie ochrony środowiska. Nielegalny wyrąb, stymulowany częściowo przez popyt na drewno w UE, ma jednak w długim okresie negatywne skutki dla zrównoważonego rozwoju. Nowe rozporządzenie wprowadzi zakaz sprzedaży na rynku UE drewna pochodzącego z nielegalnego wyrębu oraz produktów wytworzonych z nielegalnie pozyskanego drewna.

Podmioty unijne sprzedające po raz pierwszy na rynku unijnym drewno oraz produkty z drewna – zarówno pochodzące z UE, jak i importowane – będą musiały mieć wiedzę na temat pochodzenia drewna. Ich obowiązkiem będzie podjęcie kroków w celu upewnienia się, że drewno zostało pozyskane zgodnie ze stosownymi przepisami odpowiedniego państwa. Podmioty gospodarcze w ramach całego łańcucha dostaw w UE będą miały obowiązek prowadzenia rejestru dostawców i odbiorców ich drewna oraz produktów z drewna.

Państwa członkowskie będą odpowiedzialne za stosowanie kar wobec podmiotów naruszających przepisy. Legalność definiuje się poprzez odniesienie do przepisów państwa, w którym pozyskano drewno. Produkty z drewna pochodzące z państw, które zawarły z UE dobrowolną umowę o partnerstwie dotyczącą egzekwowania prawa, zarządzania i handlu (FLEGT), będą uznawane za spełniające wymogi rozporządzenia.

Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie do szeregu rodzajów drewna oraz produktów z drewna, w tym produktów ze sklejki i desek, mebli, pulpy oraz papieru.

Chociaż rozporządzenie weszło już w życie, datę rozpoczęcia jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich ustalono na dzień 3 marca 2013 r.

Kontekst

Nielegalny wyrąb, to znaczy pozyskiwanie, transport, sprzedaż lub zakup drewna niezgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, ma poważne konsekwencje dla środowiska. Rezultatem tego jest pogłębianie procesów wylesiania oraz degradacji lasów, który jest przyczyną ok. 20 % światowych emisji CO2 i zagraża różnorodności biologicznej. Nielegalny wyrąb naraża również rządy na znaczne straty finansowe z uwagi na utratę dochodów, które mogłyby zostać przeznaczone w przeciwnym razie na polepszenie opieki zdrowotnej, edukacji oraz innych usług publicznych (co jest szczególnie istotne w przypadku krajów rozwijających się), a także utrudnia prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

Tekst rozporządzenia można znaleźć pod adresem:
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT

Dalsze informacje:
ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej