więcej


Zielona gospodarka

Ułatwienia w zielonych inwestycjach (14920)

2012-11-06

Drukuj

16 października 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji przedłożony przez ministra środowiska. Celem zmian jest wzrost inwestycji na ochronę środowiska finansowanych z Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji.

System Zielonych Inwestycji jest programem inwestycyjnym, w ramach którego środki ze sprzedaży nadwyżek jednostek emisji CO2, przyznanych w systemie ONZ w ramach protokołu z Kioto (tzw. nadwyżek redukcji emisji) są przeznaczane na finansowanie projektów proekologicznych w Polsce.

Nowe regulacje ułatwią realizację i monitorowanie projektów w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji m.in. poprzez wprowadzenie mechanizmu refinansowania z rachunku klimatycznego kosztów poniesionych przez NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w związku z udzieleniem przez te fundusze dofinansowania ze środków innych niż rachunek klimatyczny. Ponadto, uproszczone zostaną zasady monitorowania projektów oraz składania raportów dotyczących wydatków i osiągniętych efektów ekologicznych.

Zaproponowane rozwiązania wpłyną korzystnie na zwiększenie inwestycji mających na celu ochronę środowiska. Nowe przepisy zakładają zmniejszenie obciążeń organizacyjnych i finansowych beneficjentów. Efektem zmian będzie przyspieszenie wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy dotyczą:

  • ujednolicenia systemu monitorowania efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji oraz uproszczenia systemu monitorowania wydatkowania przez beneficjentów środków uzyskanych z rachunku klimatycznego i postępów w realizacji programów i projektów dofinansowanych ze środków zgromadzonych na tym rachunku. Zgodnie z przepisami, podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie będzie krajowy operator, czyli NFOŚiGW;
  • ograniczenia i zmniejszenia obciążeń organizacyjnych i finansowych beneficjentów, chodzi o zwolnienie z obowiązku finansowania i przedkładania Krajowemu Operatorowi raportów z weryfikacji, dotyczących informacji o przebiegu realizacji programu/projektu oraz efektach osiągniętych w związku z unikaniem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych (mowa o przedsięwzięciach dofinansowywanych środkami z Rachunku Klimatycznego);
  • dopuszczenia możliwości refinansowania z Rachunku klimatycznego kosztów własnych poniesionych przez NFOŚiGW i fundusze wojewódzkie na realizację programów/projektów związanych z ochroną środowiska (np. ograniczenie lub unikanie krajowej emisji gazów cieplarnianych, działania adaptacyjne do zmian klimatu oraz inne działania związane z ochroną powietrza, chodzi o art. 22 ust. 2 ustawy);
  • wprowadzenia podziału programów/projektów pozytywnie ocenianych przez Krajowego Operatora na podstawowe i rezerwowe, gdy limit środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym nie pozwala na wsparcie wszystkich programów/projektów w ramach danego naboru (umieszczenie na liście rezerwowej oznacza, że projekt nie został definitywnie odrzucony, tak jak to było obecnie). Ponadto programy/projekty z listy rezerwowej będą miały szansę na dotację ze środków zgromadzonych na Rachunku Klimatycznym oraz innych środków NFOŚiGW;
  • wprowadzenia możliwości przekazywania przez NFOŚiGW i fundusze wojewódzkie środków innych niż pochodzące ze sprzedaży jednostek Kioto do rezerwy budżetu państwa w celu finansowania przedsięwzięć i projektów związanych z ochroną środowiska (wymienionych w art. 22 ust. 2 ustawy);
  • doprecyzowania możliwości udzielania przez NFOŚiGW dofinansowania ze środków innych niż zgromadzone na rachunku klimatycznym na uzupełnienie wkładu własnego beneficjenta w celu "domknięcia" programu lub projektu;
  • wykorzystanie do realizacji programów/projektów w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji istniejących programów pomocy publicznej.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej