więcej


Zielona gospodarka

Światowe instytucje finansowe przestrzegają: za mało informacji o klimacie (10218)

2011-01-21

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Zdaniem wiodących światowych instytucji finansowych, dostęp do informacji na temat zmian klimatu jest wciąż niewystarczający. Opublikowane niedawno badanie autorstwa UNEPFI i SBI potwierdza rosnący wpływ zmian klimatu na sektor finansów oraz fakt, że ubezpieczyciele i pożyczkodawcy potrzebują dokładniejszych informacji na temat fizycznych i ekonomicznych skutków zmieniających się cykli pogodowych.
Raport sfinansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych przedstawia wyniki międzynarodowej ankiety przeprowadzonej przez Grupę Roboczą ds. Zmian Klimatu (CCWG) Inicjatywy Finansowej Programu Środowiskowego ONZ (UNEP FI) oraz Instytut Zrównoważonego Biznesu (SBI) z Niemiec. W ankiecie udział wzięło ponad 80 instytucji zarówno z krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Usługodawcy finansowi oraz ich klienci odczuwają rosnący wpływ zmian klimatu i związanych z nimi ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ankieta pokazuje także, że firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa reasekuracyjne, instytucje udzielające pożyczek i jednostki zarządzające aktywami spodziewają się, że w przyszłości tego typu ryzyko będzie wzrastać.

Gdyż instytucje finansowe mają wpływ na swoich klientów i na przedsiębiorstwa inwestujące we wszystkie dziedziny gospodarki, mogą przyczynić się do tego, aby sektor prywatny szybciej wprowadzał w życie działania adaptacyjne.

Jednak, aby prywatni przedsiębiorcy byli w stanie poradzić sobie z zagrożeniami klimatycznymi, które ingerują w ich interesy i mogli udzielić jak najlepszych rad swoim klientom, muszą mieć dostęp do informacji takich jak przewidywania w sprawie zmian klimatu, tworzenie modeli klimatu, ich analiza i interpretacja. Informacje te powinny odpowiadać długości kontraktów, regionom, w których klient trzyma swoje aktywa lub podejmuje działania oraz niebezpieczeństwom materialnym grożącym pożyczkobiorcom, spółkom zależnym oraz podmiotom ubezpieczonym.

„Jak dotąd, kluczowa rola, jaką instytucje finansowe i sektor prywatny mogą odegrać we wzmacnianiu odporności gospodarek i społeczeństw na skutki zmian klimatu była, w najlepszym przypadku, zaniedbywana”, twierdzi Paul Clements-Hunt, przewodniczący UNEP FI. „Szybka redukcja emisji gazów cieplarnianych i adaptacja do nieuniknionych skutków globalnego ocieplenia powinny iść w parze, jeśli mamy sobie poradzić z wyzwaniem, jakie stawiają przed nami zmiany klimatu. Nasz raport to pierwszy krok w kierunku określenia co należy zrobić, aby instytucje finansowe zaczęły odgrywać istotną rolę w przyspieszaniu przejścia na gospodarkę odporną na skutki zmian klimatu”, dodaje.

Prognozy i przewidywania dotyczące zmian klimatu i ich skutków ekonomicznych nigdy nie będą perfekcyjne i zawsze będzie je charakteryzował pewien stopień niepewności. Jednak im więcej informacji i ekspertyz na temat zmian klimatu i związanych z nimi niepewności będzie do dyspozycji instytucji finansowych, tym lepiej będą mogły one ocenić istniejące ryzyko. Umożliwi to ubezpieczycielom, reasekuratorom, pożyczkodawcom i zarządzającym aktywami bardziej efektywnie wycenić i przyswoić tego typu ryzyko.

Może to być niezwykle istotne nie tylko dla osiągnięć konkretnego przedsiębiorstwa lub instytucji finansowej, lecz także dla całej struktury gospodarczej społeczeństw dotkniętych skutkami zmian klimatu i dla związanego z tym społecznego dobrobytu.

„Instytucje finansowe to eksperci w identyfikacji, określaniu ilościowym i wycenie ryzyka. Taka ekspertyza może mieć znaczącą wartość dla całego społeczeństwa, stojącego twarzą w twarz z niepewnością wynikającą ze zmieniających się cykli pogodowych i ryzyka związanego z ich następstwami”, uważa Mark Fulton, dyrektor zarządzający doradców ds. klimatu w Deutsche Bank i współprzewodniczący zarządu CCWG UNEP FI. „Nasze badanie potwierdza, że aby stać się prawdziwymi ‘katalizatorami adaptacji’, instytucje należące do sektora prywatnego muszą mieć dostęp do obiektywnych i wiarygodnych informacji na temat klimatu. Trzeba podjąć działania w kierunku udostępnienia sektorowi prywatnemu dostępu do tych informacji, a także, co ważniejsze, poprawić wiarygodność i dokładność naszych modeli i prognoz klimatycznych”, dodaje.

Ankieta pozwoliła stwierdzić, że luki w systemie informacyjnym można wypełnić poprzez pracę nad usprawnieniem systemu modelowania i przewidywania zmian klimatu, jak również przez przedstawianie wiedzy naukowej i dostępnych już informacji w bardziej przyjaznej i zrozumiałej dla odbiorcy formie. Tego rodzaju wysiłki mogą wymagać bardziej intensywnej współpracy między odbiorcami i dostarczycielami usług, sektorem publicznym i prywatnym, a także między naukowcami i osobami podejmującymi decyzje.

Pełen tekst raportu znaleźć można na stronie www.unepfi.org.

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych – Inicjatywa Finansowa (UNEP FI)

UNEP FI to globalne partnerstwo pomiędzy UNEP i sektorem finansowym. Ponad 190 instytucji, w tym banków, firm ubezpieczeniowych oraz zarządców funduszy, pracuje wspólnie z UNEP nad zrozumieniem wpływu zjawisk środowiskowych i społecznych na wyniki finansowe. Grupa Robocza ds. Zmian Klimatu (CCWG) podlegająca UNEP FI określa rolę sektora finansowego w działaniach związanych ze zmianami klimatu i stara się przyspieszyć włączenie czynników klimatycznych – zarówno ryzyka, jak i szans – w proces podejmowania decyzji finansowych. Osiąga się to dzięki złożonemu programowi, który obejmuje badania naukowe, szkolenia, spotkania i wydarzenia regionalne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.unepfi.org.

Instytut Zrównoważonego Biznesu (SBI) Niemcy

SBI Niemcy to centrum badawcze założone w 1987 r. W tym samym roku Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju ONZ opublikowała raport Brundtland “Our Common Future” (“Nasza Wspólna Przyszłość”). Od tej pory SBI podejmuje różnorodne działania i prowadzi badania we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi partnerami, w tym UNCTAD, UNEP rządem Niemiec. Badania prowadzone przez SBI obejmują zrównoważone i odpowiedzialne inwestowanie, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI), dobrowolne porozumienia i zarządzanie środowiskiem. Obecnie SBI koncentruje się na roli, jaką odgrywają dostawcy usług finansowych w adaptacji do zmian klimatu i w przeciwdziałaniu tym zmianom. Więcej na stronie www.sustainable-investment.org.

źródło: United Nations Environment Programme
www.unep.org

tłum.: ChronmyKlimat.pl


fot.: www.scx.hu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej