więcej


Zielona gospodarka

Spodziewana polityczna zgoda na zaostrzenie polityki klimatycznej spowoduje odbicie cen uprawnień do emisji CO2 w grudniu (16536)

2013-12-04

Drukuj

Prognoza średniej wartości uprawnień EUA w II półroczu 2013 r. zmalała o 1,89% w stosunku do październikowych przewidywań. Korekta jest efektem niskiej wyceny uprawnień podczas listopadowych sesji. Pomimo listopadowych spadków i powiązanej z nimi obniżki średniej prognozowanej ceny w II półroczu, DM Consus spodziewa się odbicia spotowych notowań w grudniu. Pozwala to na oszacowanie średniej cen z drugiego półrocza 2013 r. na poziomie 4,66 euro.

Głównymi czynnikami wpływającymi na prognozę ceny są:
• planowane głosowanie Parlamentu Europejskiego nad backloadingiem – wzrost cen
• wstępne porozumienie koalicyjne w niemieckim rządzie – wzrost cen
• dalsza niepewność związana z terminem wydania darmowych uprawnień – wzrost cen.

consus 1

W drugiej połowie listopada unijni dyplomaci podpisali się pod planem Unii Europejskiej polegającym na redukcji nadwyżki uprawnień do emisji CO2 na rynku handlu emisjami. Jest to kolejny krok w kierunku przyjęcia backloadingu. Projekt zostanie poddany głosowaniu przez Parlament Europejski w pierwszej połowie grudnia.

consus 2

Zbliża się ustanowienie struktury niemieckiego rządu. W ostatnich dniach listopada partia kierowana przez niemiecką kanclerz Angelę Merkel doszła do porozumienia z socjaldemokratami, co może przyspieszyć podjęcie decyzji nad stanowiskiem Niemiec w sprawie interwencji na rynku carbon. Partie zgodziły się, że backloading będzie jednorazową interwencją, która nie pozwoli trwale usunąć z EU ETS puli 900 mln jednostek i nie odbije się negatywnie na konkurencyjności przemysłu, ani na zatrudnieniu.

Darmowe uprawnienia na 2013 r. nadal nie zostały wydane instalacjom. Na rynku wzrasta niepewność dotycząca terminu ich alokacji. W najgorszym wypadku instalacje mogą czekać na przydział aż do końca kwietnia 2014 r. Komisja Europejska wydała oświadczenie, że alokacja darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu przebiegać będzie niezależnie od procesu przekazywania jednostek producentom energii elektrycznej, niemniej nie podano możliwego terminu, co może wpływać na wzrost cen EUA.

consus 3

 

W opracowaniu wykorzystano bieżące informacje oraz raporty i publikacje instytucji:
a) European Commission,
b) OECD,
c) US Energy Information,
d) International Energy Agency,
e) Eurostat,
f) IMF,
g) World Bank.

 

Niniejsza analiza wyraża poglądy jej autorów oparte o posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz dane dostępne publicznie na dzień jej przygotowania, Sporządzenie analizy dokonane zostało z zachowaniem należytej staranności zawodowej, wymaganej przy tego typu opracowaniach, obiektywizmu, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności, a także w oparciu o dane, które jej autorzy uznają za wiarygodne, Współczesne procesy inwestycyjne, w tym także polegające na nabywaniu praw do emisji CO2, narażone są na wiele kategorii ryzyka inwestycyjnego, Niniejsze opracowanie, które nie jest skierowane do konkretnego inwestora, ma wyłącznie charakter informacyjny (prognostyczny), dlatego też nie może być wyłączną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, Autorzy niniejszego opracowania nie udzielają żadnego zapewnienia (gwarancji), że podane w niniejszej analizie prognozy się sprawdzą, Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości przyjętej przez siebie strategii inwestycyjnej, W związku z powyższym, autorzy niniejszej analizy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Autorzy analizy: dr Juliusz Preś, Paweł Jankowski, Wojciech Hofman. Data przygotowania: 2 grudnia 2013 r.

źródło: Dom Maklerski Consus SA

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej