więcej


Zielona gospodarka

Spadek emisji objętych systemem EU ETS (14329)

2012-05-18

Drukuj

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z rejestrów państw członkowskich emisje gazów cieplarnianych z instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) zmalały w ubiegłym roku o ponad 2 procent.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: "Pomimo kontynuowania procesu ożywiania gospodarki emisje objęte systemem EU ETS zmalały w 2011 r. o ponad 2 proc. Ten dobry wynik pokazuje, że system EU ETS prowadzi do ograniczenia emisji w opłacalny sposób. Podkreśla również, dlaczego EU ETS pozostaje siłą napędową niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego w Europie. Rośnie jednak liczba niewykorzystanych uprawnień. Dlatego też Komisja, zgodnie z informacjami przedstawionymi w ubiegłym miesiącu, prowadzi obecnie przegląd harmonogramu aukcji 3. etapu, którego celem jest ograniczenie liczby uprawnień udostępnianych na aukcjach w początkowych latach 3. etapu".

Dane dotyczące emisji z 2011 roku

EU ETS obejmuje ponad 12 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych w 27 państwach członkowskich, Norwegii i Liechtensteinie, a od bieżącego roku również emisje przewoźników lotniczych obsługujących loty do i z portów lotniczych w tych krajach. Pomimo wzrostu gospodarczego w Europie zweryfikowane emisje gazów cieplarnianych z tych instalacji1 spadły w ubiegłym roku do 1,889 mld ton ekwiwalentu CO2. Jest to wartość o ponad 2 proc. niższa niż w roku 2010.

Wysoki poziom zgodności z przepisami

Po raz kolejny odnotowano wysoki poziom spełniania wymogów systemu EU ETS przez przedsiębiorstwa. Mniej niż 1 proc. uczestniczących instalacji nie umorzyło uprawnień obejmujących wszystkie ich emisje z 2011 r. w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Większość z tych instalacji to małe przedsiębiorstwa, emitujące razem mniej niż 1 proc. emisji objętych systemem EU ETS. 2 proc. instalacji nie przekazało w tym samym terminie danych dotyczących zweryfikowanych emisji za 2011 r.

Bardzo wysoki poziom zgodności z przepisami w drugim roku prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej emisji operatorów statków powietrznych

Podobnie jak w roku 2010 prawie wszyscy zarobkowi przewoźnicy lotniczy prowadzący znaczącą działalność w portach lotniczych UE przedstawili w przewidzianym terminie sprawozdania dotyczące emisji za 2011 r., mimo że emisje te nie pociągają za sobą obowiązku umorzenia uprawnień w bieżącym roku, zaś dotyczące ich dane nie są niezbędne do konkretnych celów regulacyjnych. Przedsiębiorstwa lotnicze przedłożyły państwom członkowskim ponad 1200 sprawozdań dotyczących emisji za 2011 r. Przez cały ten okres nie były przekazywane sprawozdania dotyczące emisji za rok 2011 w odniesieniu do lotów na lotniska unijne lub z tych lotnisk obsługiwanych przez przedsiębiorstwa lotnicze mające siedzibę w Chinach i Indiach. Dotyczy to 10 komercyjnych przewoźników lotniczych wykonujących obecnie loty do UE, co stanowi mniej niż 1 proc. sprawozdań dotyczących emisji i odpowiada za mniej niż 3 proc. całkowitych emisji2.

Wzrost wykorzystania kredytów międzynarodowych, w szczególności przez Chiny i Indie

Rekordowa liczba wykorzystanych w ubiegłym roku kredytów międzynarodowych zwiększyła liczbę niewykorzystanych uprawnień o ok. 450 mln. Oznacza to, że do obrotu wprowadzono o ponad 900 mln więcej uprawnień, niż umorzono w celu spełnienia stosownych wymogów w okresie 2008-2011.

Od 2008 r. instalacje mogą umarzać międzynarodowe jednostki redukcji emisji powstałe na skutek stosowania elastycznych mechanizmów protokołu z Kioto w celu offsetowania części swoich emisji. Jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER)3 stanowiły 5,8 proc. wszystkich umorzonych jednostek w okresie 2008-2011. W ramach EU ETS wykorzystano łącznie 456 mln jednostek CER, z czego 267 mln z Chin i 79 mln z Indii (odpowiednio 59 proc. i 17 proc. całości). Jednostki CER pochodziły również z Korei Południowej (13 proc.) i Brazylii (6 proc.) oraz z 20 innych państw odpowiadających za pozostałe 6 proc. ogólnej liczby jednostek.

Od 2008 r. w systemie EU ETS wykorzystano 100 mln jednostek redukcji emisji (ERU). ERU4 stanowiły 1,2 proc. wszystkich umorzonych od 2008 r. jednostek. W sumie umorzone jednostki CER i ERU stanowiły około 39 proc. spośród około 1,4 mld jednostek emisji przyznanych na okres rozliczeniowy 2008-2012.

 

Ogółem liczba umorzonych jednostek w etapie II - emisje 2008-2011

7 830 mln

100,0%

Jednostki CER i ERU

555 mln

7%

Uprawnienia przydzielone za darmo lub uprawnienia zakupione na aukcji5

7 275 mln

93%

 
 
 
Przypisy:
1. Instalacje z Cypru i Liechtensteinu do tej pory nie przekazały informacji dotyczących zweryfikowanych emisji za 2011 r.
2. W oparciu o dane dotyczące emisji w 2010 r. przedstawione przez tych przewoźników lotniczych.
3. Projekty na rzecz ograniczenia emisji podejmowane w ramach ustanowionego protokołem z Kioto mechanizmu czystego rozwoju przyczyniają się do powstawania jednostek znanych pod nazwą jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER).
4. Jednostką redukcji emisji (ERU) określa się jednostki powstałe w wyniku realizacji projektów na rzecz ograniczenia emisji w ramach wspólnego mechanizmu wdrażania ustanowionego protokołem z Kioto.
5. Pierwsze uprawnienia do emisji lotniczych będą dostępne na aukcjach w 2012 r.

 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2012

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej