więcej


Zielona gospodarka

Rząd RP przyjął stanowiska w sprawie propozycji Komisji Europejskiej pakietu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020 (13902)

2012-02-01

Drukuj

W związku z zakończeniem okresu prezydencji Polski w Radzie UE i możliwością ponownego oficjalnego prezentowania i promowania narodowych interesów, rząd RP 19 stycznia 2012 r. przyjął pakiet dokumentów wskazujących ramy negocjacyjne Polski w zakresie przyszłej polityki spójności. Jest on wynikiem wspólnych prac MRR i przedstawicieli właściwych kompetencyjnie resortów, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych. Jest on także rezultatem uprzednich analiz oraz spotkań eksperckich przeprowadzonych przez resort.

Zaproponowany przez KE w październiku ubiegłego roku projekt pakietu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014 -2020 (dalej "pakiet PS") stanowi punkt wyjściowy dla oficjalnych rozmów rozpoczętych w trakcie polskiej prezydencji i jest elementem negocjacji tzw. wieloletnich ram finansowych na ww. okres.

Stanowisko odnosi się do następujących projektów:

 • rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFMR),
 • trzy rozporządzenia szczegółowe dotyczące EFRR, EFS i Funduszu Spójności,
 • rozporządzenia dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT),
 • rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG).

W stanowisku rząd odniósł się do elementów kluczowych z punktu widzenia efektywności i skuteczności przyszłych przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionalnego, tj. do następujących kwestii:

 1. zintegrowane programowanie strategiczne w ujęciu terytorialnym;
 2. koncentracja tematyczna uwzględniająca cele strategii Europa 2020 i uwarunkowania terytorialne;
 3. warunkowość dla podniesienia skuteczności;
 4. monitoring i ewaluacja dla lepszych rezultatów;
 5. instrumenty wzmacniające podejście terytorialne;
 6. system wdrażania funduszy;
 7. racjonalizacja systemu wdrażania instrumentów finansowych.

Planowane kroki:

2012 r.

 • negocjacje na forum grupy roboczej Rady UE ds. funduszy strukturalnych (B.05),
 • wypracowanie projektów dokumentów programowania 2014+,

2013 r.

 • negocjacje PL-KE ram realizacji polityki spójności 2014-2020,

2014 r.

 • uruchomienie nowej edycji programów operacyjnych.

 

Pliki do pobrania znajdują się na stronie: www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/strony/Stanowiska_Rzadu_RP_PS_2014_2020.aspx

 

źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej