więcej


Zielona gospodarka

Rozmowy o "Eko-Polsce" (10281)

2010-09-28

Drukuj
Promocja Polski w obszarze przyrody i ekologii, jako nowoczesnego kraju dążącego do spełnienia wymogów pakietu klimatycznego, planującego rozwój gospodarczy w zgodzie z ekologią, przyciągającego turystów z całego świata, to główne cele programu „EKO-POLSKA”. Informacje o wdrażaniu programu oraz podpisaniu umowy powołującej Polską Platformę Badawczą Systemów Ochrony Środowiska i Ekologii przedstawił 22 września br. podczas konferencji prasowej Stanisław Gawłowski sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. 
W spotkaniu, które odbyło się 22 września br., w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wzięli również udział Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Jakub Szulc, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Głównym celem programu EKO-POLSKA jest promocja Polski jako nowoczesnego kraju, który dąży do spełnienia wymogów pakietu klimatycznego oraz chce rozwijać się gospodarczo w zgodzie z ekologią. Jednocześnie ma on promować potencjał Polski w obszarze przyrody i ekologii, a także w dziedzinie aktywnego wypoczynku, nowoczesnej bazy rehabilitacyjno-uzdrowiskowej oraz rolnictwa ekologicznego.

W ramach programu „EKO-POLSKA” (chcąc sprostać wyzwaniom naukowo – technicznym zawartym w Strategii Lizbońskiej oraz podejmując inicjatywę UE, budowy Europejskich Platform Technologicznych) 22 września 2010r., podpisano umowę dotyczącą powołania Konsorcjum Naukowo-Technologicznego pod nazwą „Polska Platforma Technologiczna Ekologii i Systemów Ochrony Środowiska”. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na deklarację współpracy podpisaną przez Ministra Środowiska, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia 24 czerwca 2009r. 

Konsorcjum będzie służyło wzmocnieniu współpracy pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie narodowym oraz europejskim.

Dzięki umowie prowadzone będą badania nad opracowaniem takich technologii i produktów, których wdrożenie na rynku docelowym stworzy realną szansę wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności i wiedzy.

Konsorcjum PPSOŚ ma charakter otwarty, co oznacza że może przyjąć nowych członków. Jego koordynatorem jest SGGW w Warszawie.

Szczegółowe cele powołania Konsorcjum PPSOŚ obejmują:
 1. Nawiązanie współpracy w obszarze ochrony środowiska, pomiędzy twórcami a odbiorcami technologii, poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowo– technicznych i rynkowych oraz komercjalizację opracowań,
 2. Ustalenie warunków współpracy pomiędzy członkami Konsorcjum PPSOŚ,
 3. Promocję innowacyjności i rozwoju naukowo technicznego na rzecz ochrony środowiska
 4. Wypracowanie SRA (ang. Strategic Research Agenda) czyli Strategicznego Programu Badań dla sektora technologii ochrony środowiska
 5. Włączenie się w realizację głównych działań Europejskiego Programu na rzecz ochrony środowiska,
 6. Udział w wypracowaniu wizji rozwoju sektorów działających na rzecz ochrony środowiska,
 7. Wspieranie organów administracji państwowej w budowaniu strategii rozwoju nowoczesnych technologii na rzecz ochrony środowiska
 8. Uczestnictwo w opracowaniu prognoz rozwoju nauki i technologii dla systemów ochrony środowiska
 9. Wypracowanie regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz standardów technologicznych ochrony środowiska dla urządzeń i systemów,
 10. Zwiększenie wsparcia finansowego nauki ze strony przemysłu poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów,
 11. Pokonywanie barier technologicznych i poza technologicznych rozwoju sektora,
 12. Włączenie się w tworzenie i realizację programów krajowych (Krajowego Programu Ramowego, Narodowego Planu Rozwoju i programów operacyjnych),
 13. Promocja i lobbying na rzecz szeroko rozumianego sektora systemów ochrony środowiska. 

***
 
Program „EKO POLSKA” powstał z inicjatywy osób zainteresowanych współdziałaniem w obszarze ochrony środowiska oraz dzięki wsparciu Ministerstwa Środowiska, które zaprosiło do współpracy Ministerstwo Zdrowia, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sportu i Turystyki. Każde z tych podmiotów realizuje zadania związane z rozwojem ekoturystyki, rolnictwa ekologicznego, promocji zdrowia i wielu innych, które stały się obszarem współpracy w ramach programu. Przedstawiciele tych instytucji odpowiedzieli na zaproszenie Stanisława Gawłowskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska do udziału w spotkaniu. Odbyło się ono 25 marca 2010 roku w Ministerstwie Środowiska. Podczas rozmów zaprezentowano koncepcje współpracy przy opracowaniu i wdrożeniu programu „EKOPOLSKA”. W konsekwencji Minister Gawłowski skierował pisma do Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdrowia oraz Sportu i Turystyki z prośbą o wytypowanie osób, które wejdą do zespołu opracowującego założenia szczegółowe Programu oraz treść porozumienia międzyresortowego. Na zakończenie prac zespołu 24 czerwca 2010 roku odbyła się w Warszawie konferencja, w trakcie której zaprezentowane zostały cele i zadania Programu oraz podpisana została Deklaracja współpracy pomiędzy w/w Ministrami. Na podstawie Deklaracji powołano zespół do koordynacji i wdrażania tego Programu złożony z przedstawicieli zainteresowanych Ministerstw oraz współpracujących z nimi podmiotów. Zespół ten opracował harmonogram wdrażania Programu w 2010 roku.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej