więcej


Zielona gospodarka

Przywódcy unijni przyjęli 10-letni plan (10330)

2010-06-24

Drukuj
Eko-innowacje, postęp cyfrowy i nowe umiejętności są siłami napędowymi przyszłego wzrostu w Europie, na których koncentruje się Strategia Europa 2020. Plan na najbliższą dekadę, przyjęty formalnie dnia 17 czerwca 2010 r. przez Radę Europejską, polega na powrocie do korzeni. Ma to oznaczać zdrowe finanse krajowe przygotowane na nowe osiągnięcia oraz silniejszą i zamożniejszą Europę.
Unijni przywódcy mają nadzieję, że opracowana w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy strategia Europa 2020 jest dobrym rozwiązaniem, aby przeciwdziałać wysokiemu poziomowi bezrobocia, słabemu wzrostowi strukturalnemu i wysokiemu zadłużeniu, jakie trapią obecnie Europę. Jej sukces zależy od wspólnego działania Europy w lepiej skoordynowany sposób.

Przemawiając na zakończenie spotkania, na którym Rada Europejska zatwierdziła cele strategii, przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, wyraził swoje zadowolenie z jednomyślnej decyzji, jak została podjęta "nie tylko w kwestiach ogólnych", ale również w zakresie konkretnych celów strategii Europa 2020.

Przywódcy unijni ustalili, że nowa strategia jest sposobem na odejście od polityki zarządzania kryzysowego w kierunku konsolidacji fiskalnej i reformy strukturalnej. Postanowili również opracować wspólne cele w zakresie pięciu głównych punktów strategii: zwiększanie poziomu zatrudnienia, poprawa warunków innowacji, badania naukowe i rozwój, osiągnięcie celów unijnych w zakresie zmian klimatu i energetyce, poprawa poziomu wykształcenia oraz promowanie inkluzji społecznej, zwłaszcza poprzez walkę z ubóstwem.

Strategia Europa 2020 potwierdza dążenie do zwiększania wydatków na badania naukowe i rozwój (B+R) w Europie z 1,9% produktu krajowego brutto (PKB) do 3%. Kolejne cele to osiągnięcie 75% poziomu zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20%.

Państwa członkowskie UE mają podjąć szybkie działania, w ścisłym porozumieniu z Komisją Europejską, aby wdrożyć priorytety polityki i ustalić swoje cele krajowe. Zostaną one określone w oparciu o pozycję wyjściową każdego kraju i struktury decyzyjne, a postęp w realizacji tych celów będzie systematycznie kontrolowany.

"W Europie i na świecie kluczem jest wzrost" mówi przewodniczący Barroso. "W Europie zrównoważony i łączny wzrost musi opierać się na zdrowych finansach. Konsolidacja fiskalna i reforma strukturalna są niezbędne, by osiągnąć wzrost. Konsolidacja potrzebna jest ze względu na zaufanie, gdyż bez niego nie będzie wzrostu."

"Musimy się też skoncentrować na siłach napędowych wzrostu w przyszłości, tj. eko-innowacjach, agendzie cyfrowej i nowych umiejętnościach. Dokładnie to zaproponowaliśmy w naszej Strategii Europa 2020" dodaje przewodniczący Barroso.

W ramach strategii Komisja Europejska poparła pierwszą, flagową inicjatywę agendy cyfrowej dla Europy. Przywódcy ustalili, że agenda powinna opierać się na konkretnych propozycjach i obejmować utworzenie w pełni funkcjonalnego, wspólnego rynku cyfrowego do 2015 r. Komisja Europejska została poproszona o zaprezentowanie innych flagowych inicjatyw do końca 2010 r. oraz o sprawozdanie z postępów w realizacji agendy cyfrowej do 2011 r.

Więcej informacji:
Konkluzje Rady Europejskiej:
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/related.aspx?bid=76&grp=16993&lang=pl&cmsId=339
Strategia Europa 2020:
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej