więcej


Zielona gospodarka

Pomoc dla najbiedniejszych odbiorców energii (9268)

2010-05-18

Drukuj
Blisko 630 tys. rodzin może skorzystać ze wsparcia w postaci obniżonych rachunków za energię elektryczną dzięki opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki koncepcji ochrony odbiorców wrażliwych. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 11 maja 2010 r.
Dokument zakłada wprowadzenie systemu bonifikat dla najuboższych odbiorców energii elektrycznej, tzw. odbiorców wrażliwych. Ze wsparcia skorzystają osoby, którym przysługuje stałe lub okresowe prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Muszą one również posiadać umowę z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszkać w miejscu dostarczania energii.

Odbiorcy objęci systemem wsparcia otrzymają rachunek pomniejszony o kwotę ryczałtu. Wysokość ryczałtu będzie ustalana w oparciu o średnią cenę energii elektrycznej oraz próg zużycia energii, różny w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dla osoby samotnej próg wyniesie 900 kWh rocznie, dla dwu-, trzy- i czteroosobowej rodziny jest to 1250 kWh, oraz 1500 kWh dla gospodarstw domowych składających się z więcej niż czterech osób. Koszty energii elektrycznej zużytej powyżej tego progu ponosić będzie w całości odbiorca.

Wysokość ryczałtu energetycznego dla poszczególnych kategorii gospodarstw każdego roku ogłasza prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ośrodki pomocy społecznej (OPS) będą wydawały zaświadczenia o pobieraniu zasiłku oraz ilości osób w rodzinie.

Natomiast przedsiębiorstwu energetycznemu, które na podstawie zaświadczenia wydanego przez OPS wystawi rachunek pomniejszony o ryczałt, będzie przysługiwać rekompensata z budżetu państwa w postaci dotacji przedmiotowej. Eksperci MG szacują, że wydatki budżetowe na pomoc dla najbiedniejszych odbiorców i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych wyniosą około 160 mln zł rocznie.
 
***

Obowiązek ochrony odbiorców wrażliwych energii elektrycznej przewidują zapisy Dyrektywy 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE. Zgodnie z tym dokumentem „Państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne środki w celu ochrony odbiorców wrażliwych w kontekście rynku wewnętrznego energii elektrycznej”. Dokument zakłada ponadto opracowanie krajowych planów działań, zmierzających do obniżenia liczby osób cierpiących z powodu ubóstwa energetycznego.

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej