więcej


Zielona gospodarka

Polska sprzedała kolejne jednostki emisji CO2 (AAU) (10383)

2010-04-23

Drukuj
Pierwsze środki na budowę nawet 1000 km sieci dla nowoczesnego ciepłownictwa w ramach całego programu priorytetowego i dodatkowe środki na termomodernizację szkół i szpitali minister Kraszewski sprzedał kolejne jednostki AAU za 13 mln euro powiększając przychody Polski z handlu emisjami do blisko 70 mln euro.
Rozwój ciepłownictwa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej to cele, na jakie będą przeznaczone pieniądze z umowy na sprzedaż jednostek emisji w ramach Protokołu z Kioto podpisanej przez ministra środowiska, prof. Andrzeja Kraszewskiego. To już kolejna, po transakcjach zawartych z Hiszpanią i prywatnym partnerem japońskim, umowa, która powiększa kapitał Polski do inwestowania w projekty poprawy efektywności energetycznej (w tym modernizację polskiego ciepłownictwa) do blisko 70 mln euro. To jednocześnie druga umowa podpisana z partnerem japońskim reprezentującym sektor prywatny.

- Ministerstwo Środowiska wspiera ochronę klimatu i jednocześnie działa na rzecz wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego. Efektywność energetyczna i nowoczesne ciepłownictwo to najważniejsze cele, których realizacja pomoże nam w walce ze zmianami klimatu i przyczyni się do wypełnienia unijnych zobowiązań środowiskowych. Polska ma w tym zakresie sporo do nadrobienia, dlatego ta umowa to ważna szansa na działania w zakresie ochrony klimatu podkreślił minister Andrzej Kraszewski.

Polska, ze swą trzecią co do wielkości po Rosji i Ukrainie nadwyżką jednostek AAU na świecie (ok. 500 mln jednostek za lata 2008-2012), wciąż prowadzi intensywne negocjacje z potencjalnymi kontrahentami zainteresowanymi zakupem jednostek AAU.

Pieniądze z podpisanej umowy mają posłużyć dotowaniu inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz modernizacji ciepłownictwa. W ramach tej umowy zadanie dotyczące modernizacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych ciepła może dać efekt nawet do 170 kilometrów sieci i do 200 megawatów mocy źródeł ciepła. Dzięki takim inwestycjom każdego roku trafiłoby do atmosfery o ok. 55 tys. ton mniej dwutlenku węgla. Program będzie wdrażany od czerwca 2010 r. do grudnia 2013 r. Ze względu na komercyjny charakter umów, nie są podawane ani ilości, ani ceny jednostek.

Budżet całego programu modernizacji ciepłownictwa to ponad 1 mld złotych, natomiast środki z umów sprzedaży jednostek AAU zapewnią finansowanie w wysokości ok. 300 mln zł.

Jednocześnie środki z podpisanej dziś umowy wesprą realizację projektów w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, drugiego obok modernizacji sieci i jednego z pięciu programów priorytetowych. Szkoły i szpitale w całym kraju będą ocieplane za pieniądze z handlu emisjami. Do tej pory budżet tego programu zasiliły pieniądze m.in. z zawartej w marcu br. umowy 30 mln euro, czyli ponad 100 mln zł. Budżet całkowity tego programu, który będzie wdrażany w latach 2010-2014 wynosi ponad 3 mld złotych.

Poprzednie umowy umożliwią dofinansowanie inwestycji takich jak wykorzystanie biogazu, biomasy i modernizacja sieci energetycznych, a także termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Środki pochodzące z umów sprzedaży jednostek AAU mogą być przeznaczane na dofinansowanie inwestycji w formie dotacji. Ich uzupełnieniem mogą być pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz jest Krajowym Operatorem Systemu GIS i zarządza realizacją wszystkich pięciu programów priorytetowych. Środki w ramach transakcji są umieszczane na wyodrębnionym rachunku klimatycznym.

Ogłoszenia o naborze wniosków do konkursów będą zamieszczone na stronie internetowej Funduszu (www.nfosigw.gov.pl) i w prasie.

Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc. wobec zobowiązań z Protokołu wynoszących 6 proc. W tym samym czasie PKB w Polsce zwiększył się o 70 proc. Nadwyżka jednostek AAU jaką posiada Polska jest przede wszystkim wynikiem trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku ale także działań na rzecz środowiska. Działania były możliwe dzięki ustanowieniu kompleksowego systemu finansowania ochrony środowiska oraz w dalszej kolejności sprawnemu dostosowywaniu naszych krajowych wymogów do prawa unijnego.
 
źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej