więcej


Zielona gospodarka

Nowy projekt planu działań dotyczącego środowiska do 2020 (15146)

2012-12-10

Drukuj

Komisja Europejska przygotowała projekt nowego Environmental Action Plan (EAP) do 2020 roku, zatytułowany "Jak żyć dobrze, w granicach naszej planety" ("Living well, within the limits of our planet"). Dokument ma wyznaczyć kierunki polityki środowiskowej do 2020 roku, idącej w stronę zielonego rozwoju gospodarczego Europy.

To już siódmy program działań w zakresie środowiska naturalnego w UE. Określi on strategiczne cele polityki środowiskowej, które mają zostać osiągnięte do 2020 roku. Jest dziewięć priorytetowych celów, które obejmują ochronę i wzmocnienie odporności ekologicznej Europy, pobudzanie wzrostu zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki oraz rozwiązanie problemu zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, związanych ze środowiskiem.

Pomimo wielu sukcesów w kwestii środowiska i klimatu przed Europą nadal stoi wiele wyzwań. Nowy projekt KE proponuje wspólne podejście do zmierzenia się z tymi problemami. Głównym zadaniem EAP jest ochrona zasobów naturalnych Europy, m.in. poprzez ich efektywne wykorzystanie i przyśpieszenie inteligentnego wzrostu. Działania te mają prowadzić do stworzenia nowych, zielonych miejsc pracy oraz podniesienia poziomu zdrowia, przy jedoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Jednym z ważniejszych elementów programu są zmiany klimatyczne oraz działania adaptacyjne. Wpływają one na inne zagadnienia, jak zrównoważone użytkowanie gruntów i ochrona wód. Uwzględniono także kwestię luki pomiędzy obecnymi zobowiązaniami redukcyjnymi, a tymi niezbędnymi do zatrzymania wzrostu temperatury przed granicą 2 st. C.

Unia uważa, że problemy środowiskowe wymagają skoordynowanego podejścia całej Europy, by móc skutecznie im przeciwdziałać zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. Solidarne działanie oznacza zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych, państw członkowskich, instytucji unijnych i innych zainteresowanych jednostek. Dzięki wspólnym wysiłkom miasta i cała Unia staną się bardziej zrównoważone i odporne na zachodzące zmiany.

Cele programu mogą być realizowane m.in. poprzez skuteczniejsze wdrażanie unijnych przepisów środowiskowych, wspieranie niezbędnych inwestycji i polityki przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także wpływanie na zawarcie kwestii środowiskowych w innych obszarach polityki. Konieczne działania, jakie należy wprowadzić to wycofanie dotacji na inwestycje szkodzące środowisku, wdrażanie ogólnounijnego prawodawstwa oraz monitoring funduszy przeznaczanych na cele środowiskowe. Projekt ma wspierać całkowite wdrożenie pakietu klimatyczno-energetycznego do końca 2020 roku. Zwraca również uwagę na konieczność przedłużenia implementacji kwestii klimatu we wszystkich sektorach unijnej polityki po 2030 roku.

"Nie możemy czekać na koniec kryzysu gospodarczego, zanim stawimy czoła problemowi zasobów, ochrony środowiska i klimatu. Musimy im sprostać w tym samym czasie, włączając kwestie dotyczące klimatu i ochrony środowiska do wszystkich dziedzin naszej polityki. Strategia ta daje przedsiębiorstwom i politykom długoterminową perspektywę, która jest tak potrzebna do przejścia w kierunku zrównoważonego i niskoemisyjnego społeczeństwa w Europie" – mówi Connie Hedegaard, komisarz ds. klimatu.

Prawdopodobnie wypełnienie celów zawartych w planie działań wymagać będzie zmiany lub wprowadzenia nowych środków politycznych i legislacyjnych. Lecz skorzystają na tym wszyscy: społeczeństwo, ponieważ ekosystemy staną się czystsze i bardziej odporne na zakłócenia, przedsiębiorstwa, dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów i innowacjom, konsumenci uzyskają większy wybór produktów ekologicznych, a kraje pozaeuropejskie będą mogły liczyć na unijne wsparcie dla prośrodowiskowych przedsięwzięć.

Kolejne kroki:

Propozycja Komisji zostanie przekazana pod obrady Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. Jeśli projekt zostanie przyjęty, może wejść w życie jeszcze w 2013 roku.

Więcej informacji na stronie: europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-908_en.htm

 

OB, ChronmyKlimat.pl

na podstawie: europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej