więcej


Zielona gospodarka

NER300 – nowy program inwestycyjny w dziedzinie innowacyjnych technologii niskoemisyjnych (10247)

2010-11-12

Drukuj
Komisja Europejska ogłosiła 9 listopada br. pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących największego na świecie programu inwestycji w projekty demonstracyjne w dziedzinie technologii niskoemisyjnych i energii odnawialnej. Inicjatywa o nazwie NER300 zapewni znaczne wsparcie finansowe co najmniej ośmiu projektom związanym z technologiami wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) i co najmniej trzydziestu czterem projektom związanym z innowacyjnymi technologiami w zakresie energii odnawialnej.
Celem programu jest ożywienie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Europie poprzez tworzenie nowych, ekologicznych miejsc pracy oraz przyczynianie się do osiągnięcia ambitnych celów UE w dziedzinie walki ze zmianą klimatu. We wdrażaniu programu z Komisją współpracuje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Firmy zainteresowane składaniem wniosków mają trzy miesiące na złożenie ofert na poziomie krajowym.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „Inicjatywa NER300 to dobry przykład, że UE27 może razem zrobić więcej niż każdy z nas z osobna. Dochody ze sprzedawania uprawnień do emisji CO2, pozwolą na przekazanie około 4,5 mld euro na innowacyjne technologie energii odnawialnej i technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Łącznie ze składkami sponsorów projektu i państw członkowskich suma ta wyniesie nawet 9 mld euro. Może to być potrzebnym bodźcem, aby UE pozostała na pozycji lidera w sektorze technologii przyjaznych klimatowi. Europa ma odpowiednie umiejętności, zdolność i ambicję, aby poprowadzić resztę świata w sferze wynalazczości technologicznej na miarę wyzwań związanych ze zmianą klimatu. Inicjatywa NER300 ma pełnić rolę katalizatora dla projektów demonstracyjnych, które wyniosą nowe, niskoemisyjne technologie na płaszczyznę komercyjną. Te i podobne ekologiczne technologie będą stawały się coraz ważniejszym źródłem przyszłego wzrostu gospodarki i rynku pracy. Przyczynią się one również do spełnienia naszych ambitnych celów w zakresie ochrony klimatu na rok 2020 i w następnych latach”.
 
Prezes EBI, Philippe Maystadt, dodał: „EBI w pełni zobowiązuje się do pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej w spełnieniu ich celów na 2020 r. dotyczących klimatu i energii. Oferujemy więc naszą specjalistyczną wiedzę finansową i techniczną, aby wesprzeć wdrożenie inicjatywy NER300”.

Dziesiejsze pierwsze zaproszenie do składania wniosków oznacza początek realizacji inicjatywy NER300. Nazwa inicjatywy nawiązuje do źródła finansowania, jakim będzie sprzedaż – w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS) – 300 mln uprawnień do emisji pochodzących ze specjalnej rezerwy dla nowych instalacji (ang. New Entrants Reserve, NER). Przy obecnym poziomie cen na rynku uprawnień do emisji inicjatywa ta miałaby wartość rzędu 4,5 mld euro, co czyni ją największym programem tego typu na świecie.

Fundusze te są przeznaczone na projekty demonstracyjne w dziedzinie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacyjnych technologii energii odnawialnej. Każde z państw członkowskich będzie finansować przynajmniej jeden taki projekt (jednak nie więcej niż trzy). W załączniku do niniejszego komunikatu znajdują się szczegóły dotyczące objętych dofinansowaniem rodzajów technologii.

Program sprawi, że zaangażowane w tę dziedzinę nakłady zostaną zwielokrotnione, przekraczając łącznie 9 mld euro, jako że dofinansowanie ze środków NER300 będzie pokrywać do 50% kosztów budowy i eksploatacji w ramach projektów w dziedzinie CCS i odnawialnych źródeł energii. Sponsorzy projektów oraz państwa członkowskie pokryją pozostałe koszty. Finansowanie z funduszy NER300 może być łączone z finansowaniem w ramach innych instrumentów unijnych, w tym funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej (EPENG).

Na mocy decyzji w sprawie NER3001 EBI jest odpowiedzialny za sprzedaż 300 mln uprawnień do emisji oraz zarządzanie środkami ze sprzedaży i ich wydatkowanie. Choć szczegółów, w tym daty rozpoczęcia sprzedaży, jeszcze nie ustalono, oczekuje się, że wszystkie uprawnienia do emisji NER300 zostaną sprzedane przed rozpoczęciem trzeciego okresu rozliczeniowego w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w styczniu 2013 r.

EBI przeprowadzi również szczegółową ocenę finansową i techniczną propozycji projektów przed przekazaniem Komisji zaleceń w postaci rankingu projektów. Ostateczną decyzję co do wyboru projektów, które zostaną objęte dofinansowaniem, podejmie Komisja, zasięgnąwszy opinii państw członkowskich.

Dodatkowe informacje

Kategorie projektów demonstracyjnych w zakresie CCS

Dofinansowanie otrzyma osiem projektów w dziedzinie CCS:
 • co najmniej jeden, a maksymalnie trzy, w każdej z następujących kategorii: rozwiązania stosowane przed spalaniem i po spalaniu, paliwowo-tlenowe oraz zastosowania przemysłowe,
 • co najmniej trzy projekty w zakresie składowania CO2 w solankowym poziomie wodonośnym i co najmniej trzy projekty w zakresie składowania w sczerpanych złożach węglowodorów,
 • uczestniczące w projektach CCS elektrownie muszą mieć minimalną moc 250 MW, a projekt powinien gwarantować wskaźnik wychwytywania CO2 ze spalin na poziomie co najmniej 85%.
Kategorie projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energii odnawialnej

34 projekty w zakresie energii odnawialnej, które zostaną dofinansowane, obejmują następujące dziedziny:
 • bioenergia – 9 projektów,
 • skoncentrowana energia słoneczna – 5 projektów,
 • fotowoltaiczna energia słoneczna – 3 projekty,
 • energia wiatrowa – 6 projektów,
 • energia geotermalna – 4 projekty,
 • energia mórz i oceanów (urządzenia wykorzystujące ruch fal morskich i napędzane prądami morskimi/pływowymi, a także wykorzystujące technologię konwersji oceanicznej energii cieplnej) – 3 projekty,
 • energia wodna – 1 projekt,
 • rozproszone wytwarzanie energii odnawialnej (sieci inteligentne) – 3 projekty.
Procedura składania wniosków o dofinansowanie

Szczegółowa procedura składania wniosków jest określona w pierwszym zaproszeniu do składania wniosków. Komisja zaprosi potencjalnych sponsorów projektów do udziału w seminarium, którego data zostanie wkrótce ustalona.

Propozycje projektów, składane przez pojedyncze podmioty lub przez konsorcja, należy przedłożyć państwom członkowskim, na terytorium których projekty mają zostać zrealizowane. Państwa członkowskie dokonają wstępnej oceny kwalifikowalności w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zaproszenia do składania wniosków. Państwa członkowskie dokonują wstępnego wyboru wniosków i przekazują EBI kwalifikujące się propozycje projektów w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia zaproszenia do składania wniosków.
 
źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej