więcej


Zielona gospodarka

Nabory na dofinansowanie ekologicznych projektów (20258)

Materiały prasowe NFOŚiGW
2017-10-30

Drukuj
galeria

NFOŚiGW prowadzi ponad 40 naborów na dofinansowanie ekologicznych projektów.

Pełna listę naborów w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW, a także unijnych działań i poddziałań, dla których Fundusz jest Instytucją Wdrażającą, można prześledzić na stronie: www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,239,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2017.html.

Poniżej podajemy trwające i ogłoszone nabory, a kolejne są w przygotowaniu.

 ŚRODKI KRAJOWE

Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Budżet programu: 1,7 mld zł

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Forma dofinansowania: pożyczka.

Nabór wniosków do 20.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na co:

1) budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych);

2) budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej (zakres przedsięwzięć zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji) wraz z budową przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-1/

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Forma dofinansowania: pożyczka, w tym pożyczka na zachowanie płynności finansowej.

Nabór wniosków do 20.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

1) Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020;

2) Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych

Na co:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 lub 2014-2020

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-2-pozyczka-inwestycyjna/

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Racjonalna gospodarka odpadami

Budżet programu dla zwrotnych form dofinansowania ok. 1,4 mld zł

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Forma dofinansowania: pożyczka.

Nabór wniosków do 15.12.2017 lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

1) jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;

2) przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego;

Na co:

1) budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) budowa systemów selektywnego zbierania odpadów;

3) doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów;

4) budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

5) budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-1/

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Forma dofinansowania: pożyczka.

Nabór wniosków do 15.12.2017 lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

1) jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;

2) przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego;

Na co:

1) budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK);

2) rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem uzyskania statusu RIPOK lub PIPOK;

3) budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji przeznaczonych do prowadzenia procesów odzysku, w tym recyklingu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych;

4) budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji:

  • odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne,
  • unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie,
  • mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,
  • przetwarzania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego, wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-2/

Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Forma dofinansowania: pożyczka

Nabór wniosków do 15.12.2017 lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo: Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów.

Na co:

Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym:

1) zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-3/

Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Forma dofinansowania: pożyczka

Nabór wniosków do 15.12.2017 lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

1) beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi;

2) podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Na co:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-6/

 Część 7) Przygotowanie projektów

Forma dofinansowania: pożyczka.

Nabór wniosków do 15.12.2017 lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo: Beneficjenci wskazani w części 2 i 6 programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami.

Na co: Przedsięwzięcia przygotowawcze dla projektów inwestycyjnych wskazanych w części 2 i 6 programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-7/

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Ochrona powierzchni ziemi

Budżet dla całego programu wynosi do  ok.151 mln zł., w tym:

·         dla bezzwrotnych form dofinansowania – do ok. 82,5 mln zł

·         dla zwrotnych form dofinansowania – do ok. 68,5 mln zł

Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Forma dofinansowania: dotacja, pożyczka.

Nabór wniosków do 15.12.2017 lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Na co:

1) rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez:

  • usunięcie odpadów,
  • remediację,
  • działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
  • ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji;

2) zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

3) usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2017/

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura

Forma dofinansowania: pożyczka, w tym pożyczka na zachowanie płynności finansowej.

Nabór wniosków do 15.12.2017 lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

1) beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego;

2) podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Na co:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2. 5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/nabor-wnioskow-2017/

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Geologia i górnictwo

Budżet całego programu: 1,6 mld zł.

Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Forma dofinansowania: dotacja, przekazanie środków.

Nabór wniosków do  30.11.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

1) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;

2) podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (czyli podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych, uprawniającą do realizacji przedsięwzięcia – dotyczy wierceń w celu poszukiwania wód termalnych lub podmioty, które zgłosiły projekt robót geologicznych odpowiedniemu organowi – dotyczy wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi);

3) państwowe jednostki budżetowe.

Na co:                  

1) zadania państwowej służby geologicznej i KAPS określone w ustawie Pgg oraz państwowej służby hydrogeologicznej określone w ustawie Prawo wodne;

2) rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. złóż wód termalnych oraz energii cieplnej suchych skał.

3) badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska (dla przedsięwzięć realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe).

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/geologia-i-gornictwo/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-1/

Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

Forma dofinansowania: dotacja, pożyczka bądź przekazania środków.

Nabór wniosków do 30.11.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

1) podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego;

2) podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa;

3) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

4) jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie;

5) państwowe jednostki budżetowe.

Na co:

1) rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą;

2) wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia i przeróbki surowców;

3) ochrona powierzchni ziemi i zasobów wód przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej między innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych;

4) ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych;

5) doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie w aparaturę i sprzęt ratowniczy;

6) wspieranie działalności Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony środowiska między innymi poprzez wspieranie działalności wydawniczej, doposażenie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w sprzęt niezbędny do gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych oraz jej udostępniania;

7) doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin;

8) badania i prace dla ochrony środowiska w górnictwie.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/geologia-i-gornictwo/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-2/

Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy

Budżet programu 45 mln zł, w tym dotacje – 20 mln zł, pożyczki – 25 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja i pożyczka

Nabór wniosków do 15.12.2017 r.

Dla kogo:

Program pilotażowy jest skierowany do pięciu gmin, rozlokowanych w całym kraju. Są to: Krasnobród (woj. lubelskie), Tuczno (woj. zachodniopomorskie), Wieluń (woj. łódzkie), Łukowica (woj. małopolskie), Sokoły (woj. podlaskie). O dofinansowanie projektu – który musi być ujęty w koncepcji wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w danej gminie, a następnie w porozumieniu zawartym przez gminy z NFOŚiGW – mogą starać się: jednostki samorządu terytorialnego; zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby fizyczne.

Na co:

Przedsięwzięcia inwestycyjne i edukacyjne. Te pierwsze dotyczyć mogą np. systemów selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych; rozwoju infrastruktury wspierającej zapobieganiu powstawania odpadów; czy też energooszczędności z uwzględnieniem energii cieplnej lub elektrycznej. Natomiast projekty edukacyjne muszą przyczyniać się do realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w szczególności w zakresie: kształtowania postaw społeczeństwa; budowy kompetencji leaderów formalnych i nieformalnych; wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz zapewnienia niezbędnej infrastruktury.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-gminie/

Poprawa jakości powietrza

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Budżet naboru: 100 mln zł.

Forma dofinansowania: pożyczka

Nabór wniosków do 22.12.2017 r.

Dla kogo: m.in. szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, podmioty prowadzące muzea lub domy studenckie, ale także te, które są właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków a ponadto kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe.

Na co: na działania poprawiające efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/zmniejszenie-zuzycia-energii-w-budownictwie/

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej

Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Budżet: 8 mln zł.

 

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków do 15.12.2017 r.

Dla kogo:

1) parki narodowe,

2) podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów, z wyłączeniem osób fizycznych oraz podmiotów wpisanych do KRS-rejestru przedsiębiorców (innych niż instytuty badawcze).

Na co:

1) wykupy, na cele ochrony przyrody, nieruchomości prywatnych na obszarze parku narodowego gdzie sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga szybkiego wykupu,

2) ochrona i rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów: wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, objętych ochroną w formie pomnika historii lub będących w zarządzie parków narodowych.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/nabor-12017/

Nabór – Pierwokupy.

Budżet: 9 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków do 30.03.2018 r.

Dla kogo: parki narodowe.

Na co: wykonanie pierwokupu nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/pierwokupy-2017/

Nabór – Pożyczki do projektów UE innych niż POIiŚ i LIFE.

Budżet: 1,5 mln zł.

Forma dofinansowania: pożyczka na zapewnienie wkładu własnego oraz na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE.

Nabór wniosków do 15.12.2017 r.

Dla kogo:

1) parki narodowe;

2) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe;

3) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe;

4) podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów;

5) podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą ośrodków rehabilitacji zwierząt i azyli dla zwierząt;

6) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Na co:

1) zachowanie płynności finansowej projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE,

2) uzupełnienie wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE lub pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/pozyczki/

Nabór – katastrofy naturalne.

Budżet: 20 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków do 30.03.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów, parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, uczelnie wyższe, jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Na co:

Przedsięwzięcia związane z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/nabor---katastrofy-naturalne/

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Budżet: dotacje – 12 mln zł, pożyczki – 10 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja; pożyczka na zapewnienie wkładu własnego; pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE.

Nabór wniosków do 30.11.2018 r.

Dla kogo:

1) beneficjenci działania 2.4, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych);

2) podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Na co: współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działania 2.4,  II osi POIiŚ 2014-2020

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-i-przywracanie-roznorodnosci/wspolfinansowanie-projektow-poiis-2014-2020/

Międzydziedzinowe

Wspieranie działalności monitoringu środowiska

Budżet całego programu: 340,8 mln zł.

 Część 1) Monitoring środowiska

 Forma dofinansowania: dotacja, pożyczka, przekazania środków.

Nabór wniosków do 30.11.2017 r. lub do wyczerpania alokacji.

Dla kogo:

1) podmioty należące do sektora finansów publicznych, w tym państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

2) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

3) uczelnie niepubliczne;

4) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje (dla tych podmiotów udzielane będą wyłącznie pożyczki).

Na co:

1) badania realizujące i wspierające państwowy monitoring środowiska, oraz przedsięwzięcia służące pozyskaniu danych i informacji o środowisku, w szczególności wykonanie raportów prezentujących wykonywane badania oraz prace badawczo - pomiarowe i metodyczne dotyczące zadań określonych w programie Państwowego Monitoringu Środowiska;

2) zadania inwestycyjne związane z rozbudową zaplecza technicznego oraz zakupy wyposażenia laboratoriów wykonujących badania służące pozyskaniu danych i informacji o środowisku.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspieranie-dzialalnosci-monitoringu-srodowiska/nabor-2017-monitoring/

 Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna

Budżet: 55 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków do 30.11.2017 r. lub do wyczerpania alokacji.

Dla kogo: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Na co: działania bieżące i inwestycyjne państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspieranie-dzialalnosci-monitoringu-srodowiska/nabor-2017-sluzba-hydrologiczno-meteorologiczna/

Międzydziedzinowe

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków

Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu i Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Budżet: dotacje – 7,3 mln zł, pożyczki 482 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja, pożyczka.

Nabór wniosków do 31.10.2017 r.

Dla kogo:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

2) służby ratownicze i organizacje pozarządowe wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska;

3) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

3) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe.

Na co:

1) działania o charakterze prewencyjnym, służące adaptacji do zmian klimatu, zgodnie z założeniami „Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”,

2) działania skupione na usuwaniu skutków powstałych zagrożeń środowiska - zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, jak również związane z opracowaniem metod i narzędzi do analizy zagrożeń.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2017/

 Edukacja ekologiczna

 Nabór (II 2017) – Prasa

 Budżet: dotacje – 2 mln zł , pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego – 0,6 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja oraz pożyczka na pokrycie wkładu własnego.

Nabór wniosków do 27.12.2017 r. lub do wyczerpania środków z alokacji.

Dla kogo:

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na co:

Wydawnictwa prasowe, w całości poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ii-nabor-2017/

Nabór (V 2017) – Przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska

Budżet: dotacje – 10mln zł, pożyczki –  0,5 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja oraz pożyczka na pokrycie wkładu własnego.

Nabór wniosków do 27.12.2017 r. lub do wyczerpania środków z alokacji.

Dla kogo: Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na co: Programy aktywnej edukacji

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/v-nabor-2017/

Nabór (VI 2017) – Konferencje

Budżet: dotacje- 1 mln zł, pożyczki – 0,1 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja oraz pożyczka na pokrycie wkładu własnego.

Nabór wniosków do 27.12.2017 r. lub do wyczerpania środków z alokacji.

Dla kogo: Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Na co: Konferencje.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/vi-nabor-2017/

Współfinansowanie programu LIFE

Nabór wniosków „tradycyjny skrócony” (nabór KE 2016 r.)

 

Budżet: 28,1 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków do 29.12.2017 r.

Dla kogo: Wnioskodawcy, którzy nie ubiegali się o dofinansowanie NFOŚiGW (w czerwcu 2016 r.) w naborze tradycyjnym realizowanym przed naborem KE 2016, a także którzy zostaną w ramach tego naboru odrzuceni z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-tradycyjnyskrocony-201---projekty-tradycyjne/#nic

Nabór – Pożyczki

 

Budżet: 7 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków do 28.12.2017 r.

Na co:

1) przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia LIFE+/LIFE z KE, w której Beneficjent przedmiotowego Programu pełni rolę Beneficjenta koordynującego lub Współbeneficjenta oraz przedsięwzięcia krajowego albo międzynarodowego;

2) przedsięwzięcia, na realizację których została zawarta umowa dotacji o współfinansowanie projektu LIFE+/LIFE ze środków NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-2017---pozyczka/

Nabór wniosków „tradycyjny skrócony” (nabór KE 2017 r.) – ogłoszony

Budżet: 45,6 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków do 28.12.2017 r.

Dla kogo: Wnioskodawców którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NFOŚiGW (w 2017 r.) w naborze tradycyjnym realizowanym przed naborem KE 2017, a także którzy zostaną w ramach tego naboru odrzuceni z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/nabor-tradycyjnyskrocony-2017---projekty-tradycyjne/#nic

Międzydziedzinowe

SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Budżet: 20,6 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków do 31.10.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

Nabór dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, dla gmin znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub na obszarach dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej. Lista poszkodowanych gmin musi być potwierdzona przez właściwego wojewodę.

Na co:

Koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub noszących znamiona klęski żywiołowej.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system--wsparcie-dzialan-przez-wfosigw/nabor-wnioskow-2017-azbest/

Międzydziedzinowe

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Budżet: 280 mln zł.

Forma dofinansowania: pożyczka.

Nabór wniosków do 20.12.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo: Przedsiębiorcy.

Na co: możliwość wsparcia dla dużych obiektów spalania (w zakresie dostosowania do wymogów BAT), ale również dla średnich źródeł spalania objętych przepisami Dyrektywy MCP (ang. Medium Combustion Plants). Oprócz ograniczania emisji, w ramach programu można także finansować projekty prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych w firmach. Oferowane wsparcie ma przede wszystkim formę preferencyjnych pożyczek od 1 do 200 mln zł, które dla inwestycji związanych z dostosowaniem do Dyrektywy MCP mogą być częściowo umorzone.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://portal.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-1/art,1,ogloszenie-o-naborze.html

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Budżet: 500 mln zł.

Forma dofinansowania: pożyczka.

Nabór wniosków do 20.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo:

1) Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW;

2) Podmioty upoważnione przez Beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Na co: Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/nabor-wnioskow-2016-dla-czesci-2/art,1,ogloszenie-o-naborze.html

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Budżet: 2,5 mld zł.

Forma dofinansowania: pożyczka.

Nabór wniosków do 20.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Dla kogo: Przedsiębiorcy.

Na co: budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej mających na celu doprowadzenie efektywnego systemu ciepłowniczego

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/czesc-3-efektywne-systemy-cieplownicze-i-chlodnicze/

Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 

Budżet: 500 mln zł.

Forma dofinansowania: pożyczka.

Nabór wniosków do 22.12.2017 r.

Dla kogo: Przedsiębiorcy.

Na co: projekty zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” czyli wdrażające technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej (np. poprzez zastosowanie energooszczędnych systemów napędowych czy energooszczędnych systemów oświetleniowych, a także odnawialnych źródeł energii) oraz technologie racjonalizacji zużycia ciepła (np. poprzez zastosowanie izolacji i odwadniania systemów parowych, termomodernizacji budynków przemysłowych i biurowych, rekuperacji i odzyskiwania ciepła z procesów i urządzeń, modernizacji wewnętrznych sieci grzewczych, wykorzystania energii odpadowej z procesów przemysłowych, budowy/modernizacji własnych (wewnętrznych) źródeł energii; odnawialnych źródeł energii). Dofinansowanie mogą też otrzymać modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej bądź wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego i dać możliwość uzyskania oszczędność energii nie mniejszej niż 5%.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-4/

Międzydziedzinowe 

Kontynuacja I konkursu GEKON 2013 – faza W
GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych

Budżet: 200 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków do 28.12.2018 r.

Dla kogo: Wnioskodawcy, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonych w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://program-gekon.pl/nabor-wnioskow-faza-w---i-konkurs/

Międzydziedzinowe

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

Część 1) SOKÓŁ - Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych

Budżet: dotacje – 25 mln zł, pożyczki – 475 mln zł

Nabór – Faza B+R (badawczo-rozwojowa)

Forma dofinansowania: dotacja, pożyczka.

Nabór wniosków do 31.10.2017 r.

Dla kogo: Przedsiębiorcy.

Na co: wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/ii-nabor-wnioskow-sokol-w-ramach-fazy-br/

Nabór – Faza W (wdrożeniowa)

Forma dofinansowania: pożyczka, inwestycja kapitałowa.

Nabór wniosków do 31.10.2017 r.

Dla kogo: Przedsiębiorcy.

Na co: wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/ii-nabor-wnioskow-sokol-w-ramach-fazy-w/

Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

Budżet: 1 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków do 29.12.2017 r.

Dla kogo: Przedsiębiorcy, którzy uzyskali Świadectwo Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV.

Na co: Przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu u Beneficjenta działań prowadzących do zweryfikowania, w ramach systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV, posiadanych lub nabywanych innowacyjnych technologii środowiskowych.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/sokol-innowacyjne-technologie-srodowiskowe/#kot2

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej

Budżet: 300 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja (ciepło), pomoc zwrotna z premią inwestycyjną (energia elektryczna)

Nabór wniosków do 31.10.2017 r.

Dla kogo: przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii, będący koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Na co: Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/inwestycji-dotyczacych-wytwarzania/art,9,poddzialanie-1-1-1-ii-konkurs-klastry-energii.html

działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej

Budżet: 100 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.

Dla kogo: przedsiębiorcy, którzy są wytwórcami energii z odnawialnych źródeł.

Na co: budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/konkursiii/art,1,poddzialanie-1-1-1-iii-nabor-cieplo.html

działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:

poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Budżet: 300 mln zł.

Forma dofinansowania: pomoc zwrotna z możliwością umorzenia spłat części kapitału tej pomocy, którego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia zakładanego efektu (zmniejszenia zużycia energii)

Nabór wniosków od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.

Dla kogo:

1) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz z miast średnich, z wyłączeniem miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,

2) spółdzielni mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Na co: głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, projekty o minimalnej wartości 1 mln zł

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorzekonkurs/art,1,poddzialanie-1-3-2-iii-nabor.html

działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Budżet: 150 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja

Nabór wniosków  od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.

Dla kogo:

1) przedsiębiorcy,

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

3) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,

4) spółdzielnie mieszkaniowe.

Na co:

1) przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;

2) budową przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych;

3) budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;

4) podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---iii-konkurs/art,1,nabor-dla-dzialania-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu.html

działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Budżet: 200 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków do 28 listopada 2017 r.

Dla kogo:

1) przedsiębiorcy,

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

3) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,

4) spółdzielnie mieszkaniowe,

– będące koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Na co: Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Konkurs dedykowany projektom realizowanym w ramach klastrów energii.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-ii-konkurs/art,1,poddzialanie-1-6-1-ii-konkurs-klastry-energii.html

działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Budżet: 80 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków  od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.

Dla kogo:

1) przedsiębiorcy,

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

3) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,

4) spółdzielnie mieszkaniowe.

Na co:

1) budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;

2) wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;

3) budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/sieci-cieplownicze-i-chlodnicze/art,1,nabor-dla-dzialania-dzialanie-1-6-poddzialanie-1-6-2-sieci-cieplownicze-i-chlodnicze-dla-zrodel-wysokosprawnej-kogeneracji.html

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Budżet: 300 mln, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków od 31.10.2017 r. do 29.12.2017 r.

Dla kogo:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;

2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na co:

Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

1) inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

2) inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,19,v-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html

działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu: 4d Ocena stanów zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

Budżet: 20 mln zł.

Forma dofinansowania: dotacja.

Nabór wniosków od 31.10.2017 r. do 31.01.2018 r.

Dla kogo: parki narodowe.

Na co: projekty, których celem jest dokonanie oceny stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

Szczegółowe informacje na temat naboru:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna/art,33,nabor-dla-dzialania-2-4-po-iis-2014-2020-typ-projektu-2-4-4d-teledetekcja-w-parkach-narodowych.html

źródło: materiały prasowe: NFOŚiGW


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej