więcej


Zielona gospodarka

Mniej dwutlenku siarki i tlenków azotu w powietrzu (13012)

2011-08-08

Drukuj

Do 2015 r. Polska będzie walczyć z nadmiarem dwutlenku siarki i tlenków azotu przez system handlu uprawnieniami do ich emisji. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który tworzy system bilansowania i rozliczania wielkości tych emisji dla elektrowni, ciepłowni i elektrociepłowni.

Ustawa o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania ustanawia mechanizm, który będzie wspomagał (oprócz regulacji wynikających z Prawa ochrony środowiska) redukcję emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu (SO2 i NOx) z dużych źródeł spalania paliw (od 50 MW), które mają największy udział w tych emisjach: elektrowni, ciepłowni i elektrociepłowni. Ustawa wprowadzi w Polsce system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, który pozwali na stopniowe, do roku 2015, osiągnięcie przez Polskę ustalonych jeszcze w traktacie akcesyjnym pułapów. Regulacja będzie dotyczyć prawie 100 tego typu przedsiębiorstw (ok. 420 kotłów).

Minister Andrzej Kraszewski na temat ustawy: – Ustawa przede wszystkim stworzy zachęty finansowe do oszczędzania i ograniczania emisji. Dla ciepłowni i elektrowni to czas na modernizację lub budowę nowych instalacji, spełniających wymagania ekologiczne. System ma być prostszy niż handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – rozlicznie będzie następowało „za zeszły rok". Unikniemy w ten sposób rozdziału uprawnień „z góry".

Jak było dotąd? Pułapy dla Polski zostały określone w związku z dyrektywą 2001/80/WE w sprawie ograniczania emisji z dużych źródeł spalania paliw. W Traktacie określone zostały okresy przejściowe dla imiennie podanych źródeł (derogacje imienne), ale jednocześnie limity emisji dla wszystkich źródeł objętych dyrektywą. Do końca 2015 r. derogacje traktatowe w zakresie SO2 zakończą się.

Po wejściu w życie ustawy, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi roczne krajowe pułapy emisji. Zakłada się, że będą one określone do roku 2015, przy czym celem w przypadku SO2 będzie 300 000 ton w 2015 r. Z kolei w przypadku NOx 239 000 ton ma być osiągnięte w 2012 i utrzymane do roku 2015.

Operatorzy instalacji będą określać we własnym zakresie roczne limity emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla danego zakładu. W tym celu będą wykorzystywać roczne pułapowe wskaźniki emisji opracowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE (na podstawie krajowych rocznych pułapów emisji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów oraz krajowego bilansu produkcji energii elektrycznej i ciepła, sporządzonego na podstawie raportów rocznych przekazywanych przez operatorów w formie elektronicznej). Roczny limit emisji będzie odpowiadał liczbie uprawnień. Rozliczenie będzie polegało na porównaniu emisji rzeczywistej w roku sprawozdawczym z wyliczonym limitem (czyli liczbą uprawnień).

W celu ułatwienia oceny przez elektrownie i ciepłownie możliwości wypełnienia limitów w pierwszym roku sprawozdawczym, KOBiZE udostępni z wyprzedzeniem wskaźniki emisji SO2 i NOx dla roku 2011. Na tej podstawie można wyliczyć orientacyjny roczny wskaźnik pułapowy, jaki zostanie ogłoszony w 2013 r. (dzieląc pułap krajowy obowiązujący w 2012 r. przez produkcję krajową z 2011 r.). Ten wskaźnik

w połączeniu z publikowanymi co miesiąc wskaźnikami bieżącymi emisji (określanymi narastająco co miesiąc i obrazującymi aktualny stan emisji w połączeniu z produkcją energii od początku roku) dostarczy operatorom informacje do planowania z wyprzedzeniem działań związanych z produkcją i ograniczaniem emisji.

KOBiZE, na podstawie ustawy, będzie prowadził m.in. rejestr uprawnień do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, dostarczał danych o rocznej produkcji energii elektrycznej brutto i produkcji energii cieplnej netto, obliczał roczne pułapowe wskaźniki emisji i bieżące wskaźniki emisji, weryfikował obliczone przez operatorów limity emisji i wprowadzał odpowiadające im uprawnienia do emisji, KOBiZE będzie też monitorować system i prowadzić stronę internetową na ten temat.

Mechanizm rynkowy zaproponowany w projekcie ustawy pozwoli także na wcześniejsze przygotowanie się podmiotów do wymagań nowej dyrektywy IED (dyrektywa 2010/75/WE z 14 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych), która zacznie obowiązywać od roku 2016.

Emisja dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) są poddane restrykcjom ze względu na ich szkodliwy wpływ na środowisko – m.in. zakwaszanie gleb, eutrofizację jezior, korozje budowli i oczywiście zdrowie ludzi.

Limity emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla pozostałych sektorów (poza dużymi źródłami spalania paliw), czyli np. przemysłu a także sektora komunalno – bytowego reguluje "Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległośc" (tzw. konwencja genewska z 1979 r.) oraz protokół z Geteborga (1999), na gruncie unijnym dyrektywa 2001/81/WE tzw. "pułapowa".

***

Projekt ustawy stanowi dopełnienie tworzonego w Polsce systemu zarządzania emisjami substancji wprowadzanych do powietrza.

Zgodnie z art. 13 ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w skład systemu zarządzania wchodzą:

1) Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji oraz obrót i zarządzanie jednostkami Kioto – systemy utworzone ustawą z 17 lipca 2009 r.,

2) Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – utworzony ustawą

z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695),

3) System bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu – określony

w omawianym projekcie.

Harmonogram - ważniejsze terminy wynikające z projektu ustawy dla przedsiębiorców:

 • Przekazanie przez operatorów do KOBiZE raportu miesięcznego – do 15 każdego miesiąca
 • (z wyjątkiem grudnia),
 • Zamieszczenie na stronie internetowej KOBiZE bieżących wskaźników emisji – do 20 każdego miesiąca,
 • Przekazanie przez operatorów do KOBiZE raportu rocznego – do końca lutego (Krajowa baza),
 • Zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pułapowych wskaźników emisji SO2i NOx – do 20 marca,
 • Umieszczenie przez operatorów na rachunku informacji o wyliczonym rocznym limicie emisji SO2 i NOx – do 25 marca,
 • Weryfikacja (pod względem rachunkowym) rocznego limitu przez KOBiZE i wprowadzenie uprawnień na rachunek – do 31 marca,
 • Możliwość nabycia uprawnień – do 28 kwietnia,
 • Możliwość wniesienia opłaty zastępczej – do 30 kwietnia,
 • Przekazanie do KOBiZE informacji o uiszczonej opłacie zastępczej – do 10 maja,
 • Umorzenie przez KOBiZE uprawnień znajdujących się na rachunkach operatorów – do 25 maja,
 • Przygotowanie i przekazanie Ministrowi Środowiska przez KOBiZE zbiorczej informacji o niewniesieniu przez operatorów należnej opłaty zastępczej – do 31 maja.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej