więcej


Zielona gospodarka

Konsultacje społeczne projektu wykazu instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami (13132)

2011-09-02

Drukuj

emisja_sxcMinister Środowiska oraz Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) zapewniają możliwość udziału społeczeństwa przy opracowywaniu projektu wykazu instalacji objętych systemem w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji określoną dla instalacji na podstawie danych przekazanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowych Środków Wykonawczych.

Konsultacje społeczne gwarantowane są art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 695) na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Uwagi i wnioski do przedłożonego projektu wykazu można przekazywać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia udostępnienia projektu wykazu do konsultacji społecznych, tj. do dnia 20 września 2011 r. na adres: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa z dopiskiem „konsultacje KŚW" lub drogą elektroniczną na adres: ksw@kobize.pl.

 

W zamieszczonym projekcie wykazu w kolumnie Zastrzeżenia/Uwagi pozycja „tak" może oznaczać:

˗ błędy w formularzu;

˗ błędy w metodyce obliczeń;

˗ niekompletną dokumentację;

˗ inne zastrzeżenia.

 

Przesłane dane są analizowane przez KOBIZE i zastrzeżenia co do wielkości przydziałów mogą pojawić się na późniejszym etapie.

  

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska.


źródło: Ministerstwo Gospodarki, fot. www.sxc.hu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej