więcej


Zielona gospodarka

Komisja wnioskuje o znaczące zmniejszenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (14992)

2012-11-14

Drukuj

Komisja Europejska wykonała ważny krok w kierunku realizacji długoterminowych celów ochrony klimatu, przedstawiając 7 listopada br. wniosek o znaczną redukcję emisji fluorowanych gazów cieplarnianych. Emisje fluorowanych gazów cieplarnianych, powodujące efekt cieplarniany do 23 000 razy silniejszy niż dwutlenek węgla, wzrosły o 60 proc. od 1990 r. – w tym samym czasie emisje wszystkich pozostałych gazów cieplarnianych zmalały. Proponowane rozporządzenie ma na celu zmniejszenie do roku 2030 emisji fluorowanych gazów cieplarnianych o dwie trzecie w stosunku do obecnego poziomu.

Zakazuje ono również stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych w niektórych rodzajach nowych urządzeń, jak na przykład w chłodziarkach domowych, w przypadku gdy są już dostępne realne i przyjazne dla klimatu rozwiązania alternatywne.

Fluorowane gazy cieplarniane są powszechnie stosowane w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak również w sprzęcie elektrycznym, piankach izolacyjnych, dozownikach aerozoli i gaśnicach. Przedostają się one do atmosfery z zakładów produkcyjnych, z urządzeń i sprzętu, w których są stosowane, oraz w momencie gdy takie urządzenia są wyrzucane.

Unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: Jestem dumna, mogąc przedstawić tę inicjatywę w momencie obchodów 25. rocznicy powstania protokołu montrealskiego. Ograniczając ilość fluorowanych gazów cieplarnianych, jaka może trafić do sprzedaży na terenie UE, nowe przepisy wpłyną korzystnie na klimat i stworzą wielkie możliwości dla przedsiębiorców. Nasze obecne przepisy zahamowały tendencje wzrostowe emisji i stały się bodźcem dla innowacji technologicznych. Teraz, gdy można tworzyć bardziej przyjazne dla klimatu produkty, możemy przejść do kolejnego etapu racjonalnego pod względem kosztów ograniczania emisji fluorowanych gazów cieplarnianych.

Dzisiejszy wniosek wprowadza mechanizm stopniowego wycofywania, dzięki któremu od 2015 r. ograniczana będzie całkowita ilość najbardziej znaczącej grupy fluorowanych gazów cieplarnianych - fluorowęglowodorów (HFC) – jaką można sprzedawać w UE, a do 2030 r. zostanie ona stopniowo zmniejszona do jednej piątej dzisiejszej sprzedaży. Mechanizm ten będzie wprowadzany w oparciu o doświadczenia zgromadzone w trakcie udanego stopniowego wycofywania substancji zubożających warstwę ozonową, które zrealizowano w UE 10 lat przed uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym terminem.

UE wspiera globalne działania dotyczące HFC, prowadzone w ramach protokołu montrealskiego. Proponowany środek stanowi wstęp do porozumienia w sprawie ogólnoświatowego stopniowego zaprzestania stosowania i produkcji HFC i ułatwia dyskusję nad nim w ramach 24. spotkania stron protokołu montrealskiego, które nastąpi w tym miesiącu. Wzmacnia on również wezwanie do bardziej zdecydowanych działań w odniesieniu do HFC, jakie zostanie skierowane do innych państw w trakcie konferencji w sprawie zmian klimatu w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Ad-Dausze pod koniec miesiąca, aby zlikwidować rozdźwięk między koniecznymi ograniczeniami emisji do 2020 r. i obecnie przewidywanymi działaniami łagodzącymi.

Jeśli zostaną utworzone odpowiednie ramy prawne, konsumenci i użytkownicy komercyjni sprzętu w UE mogą stać się siłą napędową zmian i rozwoju technologicznego we wszystkich sektorach, w których stosuje się fluorowane gazy cieplarniane. Doprowadzi to do zwiększenia udziałów w rynku tych przedsiębiorstw, które wykorzystają możliwość rozwijania przyjaznych dla środowiska produktów i urządzeń. Ostatnie badania wykazują, że istnieje szereg alternatywnych rozwiązań, które są technicznie prawidłowe, bezpieczne, opłacalne i mogą prowadzić do oszczędności energii.

Wniosek zastąpi istniejące rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, nakładające na przedsiębiorstwa obowiązek podjęcia szeregu działań mających na celu ograniczenie wycieków fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń zawierających te gazy oraz odzyskiwanie gazów pod koniec cyklu eksploatacyjnego urządzeń. W obowiązującym rozporządzeniu określono także wymogi w zakresie szkolenia i certyfikacji personelu obsługującego sprzęt, etykietowania, sprawozdawczości dotyczącej produkcji, importu i eksportu fluorowanych gazów cieplarnianych, jak również niektórych zakazów w kilku szczególnych obszarach. Wszystkie te wymogi zostały zachowane lub wzmocnione w nowym wniosku.

Kolejne działania

Wniosek zostanie przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dyskusji i przyjęcia w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Przebieg procedury

Przedstawiony przez Komisję Europejską plan dotyczący gospodarki niskoemisyjnej określa oszczędny sposób osiągnięcia niezbędnego ograniczenia emisji w ramach globalnych wysiłków mających na celu ograniczenie ocieplenia do 2 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia. Aby osiągnąć ten cel, muszą ze sobą współdziałać wszystkie sektory i zostać ograniczone emisje wszystkich gazów cieplarnianych.

Plan działania przewiduje ograniczenie emisji o ponad 70% do roku 2030 w sektorze przemysłowym, w którym stosuje się fluorowane gazy cieplarniane. Nowy wniosek został opracowany z myślą o realizacji tych ograniczeń, stanowiących racjonalny pod względem kosztów wkład sektora fluorowanych gazów cieplarnianych w wysiłek podjęty przez wszystkie sektory gospodarki, niezbędny by uniknąć w przyszłości bardziej kosztownych konsekwencji zmiany klimatu.

Dodatkowe informacje

Strona poświęcona fluorowanym gazom cieplarnianym DG ds. działań w dziedzinie klimatu:
www.ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Sprawozdanie EEA z monitorowania fluorowanych gazów cieplarnianych:
www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases

Przeglądarka danych dotyczących gazów cieplarnianych EEA:
www.eea.europa.eu/highlights/pressroom/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2012

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej