więcej


Zielona gospodarka

Komisja proponuje ulepszenie wspólnych zasad rozliczania emisji gazów cieplarnianych w sektorze leśnictwa i rolnictwa (14083)

2012-03-15

Drukuj

Przyjmując nowy wniosek dotyczący rozliczania emisji gazów cieplarnianych, Komisja Europejska uczyniła pierwszy krok w kierunku włączenia w zakres unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu problematyki emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w sektorach leśnictwa i rolnictwa.

Decyzja, której dotyczy wniosek, ustanawia przepisy w zakresie rozliczania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w sektorach rolnictwa i leśnictwa, będących ostatnimi dużymi sektorami, w których nie obowiązują wspólne ogólnounijne przepisy.

Lasy i grunty rolne pokrywają ponad trzy czwarte powierzchni UE i naturalnie zatrzymują duże ilości dwutlenku węgla, zapobiegając jego emisji do atmosfery. Z tego też względu odgrywają one ważną rolę w ramach polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Zwiększenie ilości "uwięzionego" dwutlenku węgla o zaledwie 0,1 punktu procentowego – na przykład poprzez lepsze zarządzanie lasami lub użytkami zielonymi – pozwoliłoby co roku wyeliminować z atmosfery emisje pochodzące z 100 milionów samochodów.

Do tej pory jednak starania rolników i właścicieli lasów oraz ich dobra praktyka, mające na celu zabezpieczenie dwutlenku węgla zmagazynowanego w lasach i glebach, albo nie były doceniane wcale, albo spotykały się z tylko częściowym uznaniem. Przyczyną takiego stanu rzeczy były wyzwania związane ze zgromadzeniem wiarygodnych danych na temat dwutlenku węgla dotyczących lasów i gleb oraz brak wspólnych przepisów regulujących sposób rozliczania emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania. Obecnie po przyjęciu w grudniu 2011 r. w kontekście ramowej konwencji ONZ o zmianie klimatu decyzji w sprawie zmienionych zasad rozliczania emisji z gleb i lasów, UE jest zdecydowana zlikwidować lukę w wspólnych zasadach rozliczenia emisji w ramach swojej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu. Krok ten stworzy nowe możliwości, na przykład, nagradzania rolników za ich wkład w walkę ze zmianą klimatu w kontekście wspólnej polityki rolnej.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: "Przedstawiony dzisiaj wniosek dotyczy zharmonizowanych zasad rozliczania emisji w sektorze leśnictwa i rolnictwa. Jest to pierwszy krok na drodze do włączenie tych sektorów do unijnych inicjatyw na rzecz ograniczania emisji. W Durbanie wszystkie państwa uzgodniły zmienione zasady rozliczania emisji w odniesieniu do tych sektorów. Niniejszy wniosek stanowi realizację podjętych przez UE zobowiązań. Wniosek ten przyczyni się także do ochrony różnorodności biologicznej i zasobów wodnych, wspierać będzie rozwój obszarów wiejskich oraz uczyni rolnictwo sektorem bardziej przyjaznym dla klimatu".

Dalsze działania

Przedmiotowa decyzja w sprawie zharmonizowanych zasad rozliczania emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania z lasów i gleb zostanie przedłożona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Wniosek ten nakłada również na każde państwo członkowskie obowiązek przyjęcia planów działania określających sposób zwiększania przez nie pochłaniania dwutlenku węgla i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z lasów i gleb w całej UE. Przedmiotowy wniosek nie przewiduje zobowiązania do ograniczania krajowych emisji w tych sektorach. Wymóg ten może zostać wprowadzony w późniejszym czasie, gdy dowiedziona zostanie już skuteczność wprowadzonych zasad rozliczania emisji.

 
źródło: © Unia Europejska, 1995-2012

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej