więcej


Zielona gospodarka

KE przyjmuje polski plan rozdziału uprawnień do emisji na lata 2008-2012 (10384)

2010-04-20

Drukuj
Komisja Europejska podjęła 19 kwietnia br. decyzję w sprawie przedstawionego przez Polskę nowego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) na okres handlu 2008-2012 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń do planu. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gwarantuje, że pułapy emisji gazów cieplarnianych sektorów energii i przemysłu zostają zmniejszone jak najmniejszym kosztem dla gospodarki, pomagając tym samym Unii Europejskiej i jej członkom w wypełnieniu zobowiązań w tym zakresie.
Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard stwierdziła: „Bardzo cieszy mnie, że Polska zdecydowała się przedłożyć plan rozdziału uprawnień zgodny z metodyką stosowaną w odniesieniu do pozostałych państw członkowskich. Decyzja Komisji daje pewność polskim przedsiębiorstwom i – co najważniejsze – gwarantuje zachowanie integralności środowiskowej unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Bardzo doceniam zaangażowanie ministra Andrzeja Kraszewskiego i jego służb w osiągnięcie tego korzystnego dla obu stron wyniku.”

Powody przedłożenia nowego krajowego planu rozdziału uprawnień

W decyzji wydanej w 2007 r. Komisja stwierdziła, że pewne aspekty polskiego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji nie spełniały warunków zawartych w dyrektywie w sprawie handlu uprawnieniami do emisji1. Polska wystąpiła o unieważnienie dotyczącej jej decyzji do Sądu Pierwszej Instancji.

Dnia 23 września 2009 r. Sąd Pierwszej Instancji unieważnił pierwszą decyzję Komisji, zaś dnia 3 grudnia 2009 r. Komisja odwołała się od tego wyroku, powołując się na szereg przyczyn prawnych2. Odwołanie jest rozpatrywane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Jednocześnie dnia 11 grudnia 2009 r. Komisja przyjęła decyzję odrzucającą pierwotny krajowy plan rozdziału uprawnień3. Uwzględniając wyroki Sądu Pierwszej Instancji, w obecnej decyzji nie wskazano konkretnych zmian w planach, jakie Komisja byłaby skłonna zaakceptować.

W związku z nieprzyjęciem planu dnia 9 kwietnia 2010 r. Polska przedłożyła nowy krajowy plan rozdziału uprawnień.

Powody braku zastrzeżeń

Nowy krajowy plan rozdziału uprawnień jest zgodny z warunkami określonymi w dyrektywie oraz z decyzją Komisji z 2007 r. W planie utrzymano całkowitą liczbę uprawnień na poziomie 208,5 Mt rocznie. Jedyna zmiana w porównaniu do poprzedniego planu dotyczy niektórych przepisów technicznych rządzących rezerwą uprawnień nieprzydzielonych przedsiębiorstwom.

Komisja postanowiła zatem nie wnosić żadnych zastrzeżeń do nowego planu.

Wszystkie decyzje w całości można znaleźć na stronie internetowej: www.ec.europa.eu/environment/climat/emission/2nd_phase_ep.htm

Ocena krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji

Krajowe plany rozdziału uprawnień określają pułap łącznej ilości CO2, jaką mogą wyemitować instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji w danym państwie członkowskim, a także ustalają sposób przydzielania uprawnień do emisji CO2, jakie otrzymają poszczególne instalacje.

Zadaniem Komisji jest sprawdzenie zgodności krajowych planów rozdziału uprawnień przygotowanych przez państwa członkowskie z dwunastoma kryteriami rozdziału uprawnień zawartymi w dyrektywie w sprawie handlu uprawnieniami do emisji w UE (dyrektywa 2003/87/WE). Kryteria te mają na celu zapewnienie między innymi, że plany są zgodne ze zobowiązaniami UE i państw członkowskich wynikającymi z protokołu z Kioto, z rzeczywistymi zweryfikowanymi poziomami emisji zgłoszonymi w rocznych sprawozdaniach Komisji dotyczących postępu oraz z potencjałem technologicznym umożliwiającym redukcję emisji. Pozostałe kryteria dotyczą zakazu dyskryminacji, ochrony konkurencji w UE oraz zasad dotyczących pomocy państwa, a także aspektów technicznych. Komisja może odrzucić plan w całości lub w określonej części.

Przypisy:

źródło: © Unia Eropejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej