więcej


Zielona gospodarka

Handel emisjami - transparentne zasady (10168)

2011-05-04

Drukuj

img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Stworzenie przejrzystych regulacji, które dotyczą m.in. zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji, a także włączenia do systemu operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów statków powietrznych – to główne cele przyjętego 28 kwietnia br. przez sejm projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.   

Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych tworzy transparentne regulacje, które dotyczą m.in.: zakwalifikowania instalacji do objęcia systemem, włączenia do systemu operacji lotniczych wykonywanych przez operatora statku powietrznego, zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji, zasad zdobywania uprawnień do emisji w drodze aukcji oraz stworzenia efektywnego systemu sankcji zabezpieczających wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy. Nowa regulacja dokonuje także transpozycji prawa Unii Europejskiej i w swoich rozwiązaniach odnosi się zarówno do obecnego okresu rozliczeniowego, tj. 2008-2012, jak i kolejnych ośmioletnich okresów rozliczeniowych, które rozpoczną się od 1 stycznia 2013 r.

Projekt zakłada, że sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w II okresie handlu uprawnieniami do emisji w ramach systemu EU ETS, prowadzona będzie poprzez krajową platformę aukcyjną.

Projektowana ustawa rozszerza zakres zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania emisjami (KOBIZE) o zadania związane z administrowaniem systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek ponoszenia opłat związanych z otwieraniem i utrzymywaniem rachunków w rejestrze. Opłaty te będą ponosić prowadzący instalacje, operatorzy statków powietrznych oraz wszyscy posiadacze tzw. osobistych rachunków posiadania tworzonych bez związku z prowadzeniem instalacji lub wykonywaniem operacji lotniczych objętych systemie handlu.

Ponadto projekt przewiduje zasadę swobodnego rozporządzania uprawnieniami do emisji. Zasada ta ma zapewnić zarówno swobodę w przenoszeniu uprawnień pomiędzy instalacjami stanowiącymi własność jednego podmiotu, jak również umożliwić swobodny obrót uprawnieniami do emisji. Dopuszcza też możliwość przenoszenia uprawnień do emisji pomiędzy okresami rozliczeniowymi (wprowadzając mechanizm bankingu uprawnień, o którym mowa w art. 13 dyrektywy 2003/87/WE). Uprawnienia do emisji, które nie zostały wykorzystane w danym okresie rozliczeniowym zastępuje się uprawnieniami do emisji ważnymi w następnym okresie rozliczeniowym.

Projektowana ustawa gwarantuje, że rozdział uprawnień do emisji pomiędzy prowadzących instalacje w okresie rozliczeniowym 2008-2012 będzie odbywał się w oparciu o dotychczasowe zasady z poniższymi zmianami. Wprowadza również regulacje dotyczące procedury przekazywania uprawnień do emisji na rachunki podmiotów realizujących projekty wspólnych wdrożeń (projekty JI), dla których została utworzona rezerwa na zatwierdzone projekty JI. Chodzi tu o szczególną kategorię tych projektów, które wpływają na obniżenie emisji z instalacji objętych systemem.

Projekt ustawy włącza do systemu handlu uprawnieniami do emisji operacje lotnicze, które rozpoczynają się lub kończą na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Uprawnienia do emisji przyznaje się operatorom statków powietrznych podobnie jak w przypadku prowadzących instalacje.

Zawiera także regulacje dotyczące szczegółowych zasad przyznawania uprawnień do emisji dla instalacji i sposobu przeprowadzania aukcji uprawnień do emisji oraz modyfikuje zasady wnoszenia opłaty za wprowadzanie dwutlenku węgla do powietrza.

Ważną zmianą jest wprowadzenie do projektu przepisów regulujących sposób wykorzystania uprawnień pozostałych po likwidowanych instalacjach. Przyjęto założenie, że jeżeli instalacja przestała spełniać przesłanki objęcia systemem, uprawnienia do emisji przyznane jej w krajowym planie lub zezwoleniu niewydane na rachunek prowadzącego tą instalację, zasilają krajową rezerwę.

Projekt reguluje ponadto zasady dotyczące określenia warunków monitorowania emisji przez operatorów statków powietrznych i prowadzących instalacje. 


źródło: Ministerstwo Środowiska, fot. www.sxc.hu
www.mos.gov.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej