więcej


Zielona gospodarka

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych: przyjęto zasady przejściowego bezpłatnego przydziału uprawnień dla sektora energetycznego (10175)

2011-03-30

Drukuj
Wraz z rozpoczęciem trzeciego etapu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (lata 2013-2020) sektor energetyczny będzie zasadniczo musiał kupować wszystkie swoje uprawnienia. Jednakże do roku 2019 dziesięć państw członkowskich, w tym Polska może zdecydować się na przydzielenie swoim elektrowniom ograniczonej liczby uprawnień bezpłatnie, zamiast je sprzedawać.
W decyzji z dnia 29 marca 2011 r. Komisja ustanowiła zasady, których państwa członkowskie będą musiały przestrzegać, jeżeli zdecydują się na bezpłatne przydzielanie uprawnień. Decyzji towarzyszy komunikat zawierający dodatkowe wskazówki o tym, jak oceniać każdy otrzymany wniosek.

W decyzji ustanowiono zasady przydzielania bezpłatnie uprawnień do emisji kwalifikującym się do tego elektrowniom. Została ona jednogłośnie przyjęta przez państwa członkowskie na posiedzeniu Komitetu ds. Zmian Klimatu UE, które odbyło się w listopadzie 2010 r., i w którym reprezentowane są wszystkie państwa członkowskie, a w dniu dzisiejszym została formalnie przyjęta przez Komisję.

W komunikacie określono elementy, które Komisja musi ocenić przy otrzymywaniu wniosku o przyznanie bezpłatnie uprawnień do emisji sektorowi energetycznemu. Komunikat wyjaśnia również różne elementy przepisów prawnych.

Termin składania wniosków

Każde z dziesięciu państw członkowskich1 zainteresowanych bezpłatnym przydzielaniem uprawnień elektrowniom musi złożyć wniosek do Komisji do dnia 30 września 2011 r.

Komisja musi ocenić każdy wniosek, a w terminie sześciu miesięcy może go odrzucić w całości lub częściowo. Ponieważ wniosek taki stanowi odstępstwo od ogólnej zasady stanowiącej, że od 2013 r. sektor energetyczny musi kupować wszystkie swoje uprawnienia do emisji bądź na aukcji, bądź na rynku wtórnym, Komisja musi dopilnować, aby takie odstępstwo nie zagroziło ogólnym celom dyrektywy w sprawie handlu uprawnieniami do emisji lub też nie było niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa bądź z przepisami rynku wewnętrznego.

Niższe dochody z aukcji

Na mocy zmienionej dyrektywy w sprawie handlu uprawnieniami do emisji2 uprawnienia przydzielone bezpłatnie wytwórcom energii elektrycznej czerpie się z liczby uprawnień, jakie dane państwo członkowskie otrzymuje z przeznaczeniem na sprzedaż na aukcji. Zatem każde bezpłatne uprawnienie do emisji pomniejsza krajowe dochody pochodzące ze sprzedaży na aukcji, lecz nie zmienia ogólnej liczby wydanych uprawnień, ani nie wpływa na uprawnienia lub dochody ze sprzedaży na aukcji w innym państwie członkowskim.

Kontekst
 
Decyzja i komunikat stanowią element wdrażania zmienionej dyrektywy w sprawie handlu uprawnieniami do emisji, którą przyjęto w 2009 r. jako jeden z elementów pakietu klimatyczno-energetycznego.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji:

Więcej informacji dotyczących europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji na stronie:
ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm


Więcej informacji dotyczących przydzielania uprawnień na stronie:
ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm

ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_derogation_en.htm

Przypisy:
1. Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia i Węgry.
2. Dyrektywa 2009/29/WE


źródło: © Unia Europejska, 1995-2011
www.europa.eu
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej