więcej


Zielona gospodarka

Bezpłatne przydziały uprawnień do emisji w okresie 2013-2020 (12792)

2011-06-17

Drukuj

Rozpoczął się proces zbierania danych od prowadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji. Posłużą one do opracowania tzw. krajowych środków wykonawczych, czyli projektu wykazu instalacji objętych systemem w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji na poszczególne lata okresu rozliczeniowego 2013-2020. 

Zweryfikowane dane o funkcjonowaniu instalacji wraz z dodatkowymi informacjami powinny zostać przekazane przez prowadzących instalacje do Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji-Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Są one zbierane za pośrednictwem elektronicznego formularza opracowanego przez Komisję Europejską, dostępnego do pobrania (w języku polskim) ze strony internetowej www.kashue.pl.

Informacje o metodyce określania przydziałów uprawnień w trzecim okresie rozliczeniowym (2013-2020), o zakresie zbieranych danych, a także o sposobie ich opracowania i formie przekazywania znajdują się na stronie internetowej KASHUE-KOBIZE, pod adresem: www.kashue.pl/index.php.

KOBIZE, który przygotuje projekt wykazu instalacji wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji, zapewni przy jego opracowywaniu możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Minister właściwy do spraw środowiska uzgodni projekty wykazu z członkami Rady Ministrów i przedłoży Komisji Europejskiej.

Kwestie dotyczące zbierania danych do określenia bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od wynikają z:
 
1) art. 21 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
2) przepisów dyrektywy 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 63);
3) decyzją Komisji 2011/278/UE z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE (Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2011, str. 1).
 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej