więcej


Zielona gospodarka

Astana – przystanek w kierunku Rio de Janeiro (13309)

2011-09-29

Drukuj

Aktywna postawa polskiej prezydencji środowiskowej przyczyniła się do zakończenia prac VII konferencji ministerialnej procesu "Środowisko dla Europy" w Astanie. Wypracowane postanowienia to z jednej strony ważny krok w realizacji idei zrównoważonego rozwoju, a z drugiej wkład państw regionu do przyszłorocznego Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro - podało Ministerstwo Środowiska.

Polskiej delegacji podczas tego wydarzenia przewodniczył Andrzej Kraszewski, minister środowiska. Miejscem obrad trzydniowej (21-23.09) konferencji był Pałac Niepodległości w stolicy Kazachstanu, Astanie. Obrady otworzyły powitania wygłoszone przez Umirzaka Szukiejewa, wicepremiera Kazachstanu oraz Nurgali Ashima, ministra środowiska Kazachstanu. Dwa główne tematy konferencji dotyczyły zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i ich ekosystemami oraz zazieleniania gospodarki – włączania aspektów środowiskowych w rozwój gospodarczy. Przedstawiciele rządów, organizacji międzynarodowych, ludzie biznesu i organizacji pozarządowych obradowali w ramach sesji plenarnych, okrągłych stołów (dyskusję na jednym z nich moderował prof. Marek Gromiec, uznany autorytet w zakresie zarządzania zasobami wodnymi) oraz kilkudziesięciu wydarzeniach towarzyszących.

Ministrowie ds. Środowiska przyjęli przez aklamację Deklarację Ministerialną. 7. Ministerialna Konferencja "Środowisko dla Europy" przyjęła ponadto następujące dokumenty: Astana Water Action, raport „Assessment of Assessments" oraz raport z Drugiego przeglądu Konwencji o ciekach transgranicznych, jeziorach międzynarodowych i wodach podziemnych. Konferencja zwróciła zatem uwagę na szereg cennych inicjatyw realizowanych przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ dla środowiska w ramach procesu „Środowisko dla Europy". Należą do nich takie działania jak: Stałe Przeglądy Środowiskowe, wdrażanie regionalnych konwencji środowiskowych, rozwój sieci kontroli i monitoringu środowiska, ocena stanu środowiska dla regionu paneuropejskiego poprzez przygotowywany raport Assessment of Assessments oraz rozwój SEIS (Share Environmental Information System).

Polska delegacja w trakcie całej konferencji, a także podczas sesji specjalnej Komitetu Polityki Środowiskowej EKG, która poprzedziła Konferencję, koordynowała stanowisko krajów członkowskich UE, a także wypracowywała teksty wystąpień w imieniu UE i 27 państw członkowskich. Minister Kraszewski wygłosił przemówienie otwierające i zamykające Konferencję, a także reprezentował UE i jej kraje w trakcie dwóch okrągłych stołów. Odbył ponadto spotkanie z przedstawicielami pozarządowych oraz wziął udział we wspólnej konferencji prasowej Ministra Środowiska Kazachstanu, Sekretarza Wykonawczego EKG i szefowej Europejskiej Agencji Środowiska

Polska delegacja odbyła również liczne spotkania bilateralne m. in. z Finlandią, Kazachstanem, Rumunią, Stanami Zjednoczonymi, Kirgistanem, Francją, Czechami. Dotyczyły one takich zagadnień jak przyszłość procesu Środowisko dla Europy, procesu Rio+20, gospodarka wodna, klimat, gospodarka odpadami.

***

Europejska Komisja Gospodarcza (EKG) ONZ – (ang. United Nations Economic Commission for Europe, skrót: UNECE lub ECE) to jedna z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do 1989 roku EKG była forum dialogu oraz polem współpracy ekonomicznej między Europą Zachodnią, a państwami znajdującymi się pod wpływem byłego ZSRR. Członkami są państwa europejskie (kraje UE i kraje regionu Europy Wschodniej), państwa Kaukazu i Azji Środkowej, wraz z Federacją Rosyjską oraz USA i Kanada – w sumie 56 krajów. W proces zaangażowane są ponadto organizacje systemu NZ obecne w regionie EKG, inne organizacje międzyrządowe, regionalne centra środowiskowe, NGOs, sektor prywatny i inne grupy interesariuszy. Ochrona środowiska została włączona do agendy EKG NZ po Szczycie Ziemi w Sztokholmie w 1972 r., natomiast pierwsza paneuropejska Konferencja Ministrów Środowiska odbyła się w 1991 r. z inicjatywy EKG NZ i rządu Republiki Czeskiej. Podczas tej Konferencji, która odbyła się w czeskiej miejscowości Dobris ustanowiono proces "Środowisko dla Europy". W trakcie kolejnych Konferencji Ministerialnych przyjmowano ważne instrumenty współpracy regionalnej, w tym min. "Konwencję o społecznym dostępie do informacji, do procesów podejmowania decyzji i do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus, 1998), "Konwencję o zrównoważonym rozwoju Karpat" (2003), "Protokół o odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku w wyniku awarii przemysłowych" (2003).

 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej