więcej


Zielona gospodarka

11 mln zł na edukację ekologiczną (19661)

2016-08-02

Drukuj
galeria

17 października 2016 r. rozpocznie się kolejny nabór wniosków w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Edukacja ekologiczna".

Do rozdysponowania jest łącznie ponad 11 mln zł: 10,4 mln zł w formie dotacji i 1,04 mln zł jako preferencyjne pożyczki na pokrycie wkładu własnego. Celem głównym programu, którego nabór w czterech kategoriach potrwa do 8 listopada br., jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

I kategoria konkursowa pn. "Zrównoważona przestrzeń: Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazach zabudowanych – obiekty kulturowe, w tym zabytkowe i zespoły sakralne oraz ich otoczenie" przewiduje możliwość organizacji szkoleń dla liderów i opiekunów terenów i obiektów kulturowych (w tym zabytkowych) i zespołów sakralnych oraz ich otoczenia. Beneficjentami działania mogą być: organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów. Alokacja dla ośmiu zaplanowanych przedsięwzięć wynosi 2 mln zł.

II kategoria konkursowa pn. "Zrównoważona konsumpcja" przygotowana została z myślą o programie aktywnej edukacji ogółu społeczeństwa, a w szczególności młodzieży i seniorów. Projekty mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, wydawcy gazet (PKD: 58.13.Z, 58.14.Z) oraz nadawcy radiowo-telewizyjni (PKD: 60.10.Z, 60.20.Z). W tej kategorii zostały przewidziane cztery przedsięwzięcia na łączną kwotę 2,4 mln zł.

III kategoria konkursowa pn. "Adaptacja obiektów i terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym, w tym zabytkowym i sakralnym, służącym edukacji ekologicznej" obejmuje właśnie adaptację (w tym remonty, budowy, rozbudowy, wyposażenie i doposażenie) obiektów infrastruktury oraz terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym i zabytkowym, w tym sakralnym, służących edukacji ekologicznej. Beneficjentami mogą być: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, państwowe instytucje kultury, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów. Sześć wybranych przedsięwzięć będzie wspartych kwotą 5 mln zł.

IV kategoria konkursowa pn. "Lokalne eko-działania dla zrównoważonego rozwoju" zakłada organizację konkursów grantowych, w których grupą celową jest ogół społeczeństwa, a beneficjentami mogą być tylko organizacje pozarządowe. Alokacja dla czterech projektów to 1 mln zł.

Nabór w programie "Edukacja ekologiczna" poprzedzi szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się jesienią br. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne będą na stronie NFOŚiGW.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej