więcej


Transport

Więcej biokomponentów w paliwach ciekłych (10069)

2010-06-28

Drukuj
Możliwość stosowania do 10 proc. zawartości bioetanolu w benzynach silnikowych oraz do 7 proc. estrów metylowych w olejach napędowych to propozycje zmian przygotowane przez MG. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zostały przyjęte przez rząd 22 czerwca 2010 r.
Propozycje MG są zgodne z postanowieniami unijnej dyrektywy 2009/30/WE zmieniającej dyrektywę 98/70/WE. Wprowadza ona możliwość stosowania większej ilości biokomponentów w paliwach ciekłych: dla benzyn silnikowych o zawartości bioetanolu do 10 proc. (tzw. paliwo E10), dla oleju napędowego o zawartości estru metylowego do 7 proc. (tzw. paliwo B7).

Nowe przepisy znacznie ułatwią przedsiębiorcom zrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie.

Zgodnie z przyjętym prawem, umowy kontraktacji surowców rolniczych z przeznaczeniem na biokomponenty, zawierane między producentem rolnym a wytwórcą lub pośrednikiem, zostaną wydłużone do 3 lat. Dzięki temu przedsiębiorcy zajmujący się produkcją biomasy będą mieli zagwarantowane trwałe i stabilne warunki funkcjonowania, co pozytywnie wpłynie na rozwój rynku biopaliw w Polsce.

Dyrektywa ta nakłada także na przedsiębiorców, wprowadzających paliwa ciekłe do obrotu, obowiązek zapewnienia obecności na rynku w okresie przejściowym (do 2013 r.) dwóch rodzajów benzyn (o zawartości bioetanolu do 5 proc. i 5-10 proc.). Zapis ten ma na celu zapewnienie możliwości bezproblemowego zaopatrzenia w benzynę pojazdów nieprzystosowanych do benzyn o większej zawartości bioetanolu.
 
***
Projekt ustawy stanowi wdrożenie niektórych rozwiązań zawartych w dyrektywie 2009/30/WE zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw w transporcie drogowym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE w odniesieniu do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93/12/EWG.

Pobierz plik PDF:
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej