więcej


Transport

UE przyznaje 170 mln EUR na kluczowe projekty infrastrukturalne w Europie (9985)

2011-02-22

Drukuj
W dniu 21 lutego br. Komisja Europejska ogłosiła nazwy kluczowych projektów obejmujących budowę i modernizację infrastruktury transportowej w Europie, którym łącznie przyznano 170 mln EUR z funduszy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Dotacje te przyznano na podstawie rocznych i wieloletnich zaproszeń do składania wniosków opublikowanych dnia 19 maja w ramach edycji sieci TEN-T na rok 2010.
Pomogą one państwom członkowskim wybudować brakujące ogniwa systemu transportowego, zlikwidować „wąskie gardła” oraz zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę transportu, ze szczególnym naciskiem na osiągnięcie równowagi, propagowanie wzajemnych połączeń między poszczególnymi rodzajami transportu, przyśpieszenie i usprawnienie realizacji projektów oraz zapewnienie wsparcia dla partnerstw publiczno-prywatnych.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Z radością podpisuję dziś decyzję, która daje zielone światło dla 170 mln EUR z funduszy sieci TEN-T, dzięki którym współfinansowanie otrzymają kluczowe projekty w zakresie infrastruktury stanowiące o dodanej wartości Europy. Wśród tych projektów znajdują się przedsięwzięcia realizowane w ramach programu wieloletniego w takich obszarach jak autostrady morskie i usługi informacji rzecznej. W ramach programu rocznego realizuje się projekty, które pomagają nam przygotować się pod kątem przyszłych priorytetów transportowych, takich jak stworzenie transportu przyjaznego środowisku, połączenie zachodniej i wschodniej części Europy i zapewnienie wsparcia dla partnerstwa publiczno-prywatnego”.

W 2010 r. w ramach trzech osobnych zaproszeń przyznano finansowanie 51 projektom z 24 państw członkowskich. Wszystkie projekty oceniono pod kątem ich znaczenia dla osiągnięcia priorytetów i celów strategicznych sieci TEN-T: stopnia zaawansowania, skutków (szczególnie w obszarze społeczno-gospodarczym i ochrony środowiska) oraz jakości, tj. kompletności, jasności, zasadności i spójności. Przyznane fundusze pomagają zmobilizować znaczące środki ze źródeł publicznych i prywatnych, wywołując efekt dźwigni, który jest niemal pięciokrotnie większy niż w przypadku pomocy unijnej.

Celem wieloletniego programu prac na rok 2010 (łączna kwota finansowania wynosi 112,4 mln EUR) jest sfinansowanie głównych priorytetów w ramach sieci TEN-T z naciskiem na trzy obszary:
  • autostrady morskie stanowiące rzeczywistą alternatywę dla zakorkowanych dróg dzięki przeniesieniu transportu towarowego na szlaki morskie – wybrano osiem projektów; finansowanie wynosi 84,9 mln EUR;
  • usługi informacji rzecznej, obejmujące infrastrukturę zarządzania ruchem w ramach sieci śródlądowych szlaków wodnych – wybrano pięć projektów; finansowanie wynosi 7,1 mln EUR;
  • systemy zarządzania ruchem lotniczym oraz funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej – wybrano cztery projekty; finansowanie wynosi 20,5 mln EUR i zostało przyznane w ramach osobnego wezwania opublikowanego dnia 16 lutego.
Uzupełnieniem działań podejmowanych w ramach wieloletniego programu prac jest roczny program prac na rok 2010 (łączna kwota finansowania wynosi 78,2 mln EUR), którego celem jest lepsze wykorzystanie ograniczonych środków UE i osiągnięcie maksymalnych korzyści w priorytetowych obszarach. Program ten koncentruje się na trzech priorytetach:
 
Priorytet 1: promowanie rozwoju zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu oraz badań w zakresie przygotowania projektów realizacyjnych, które przyczynią się do ograniczenia zmian klimatu – wybrano 13 projektów, finansowanie wynosi 32,1 mln EUR;

Priorytet 2: przyspieszenie/usprawnienie realizacji projektów w ramach sieci TEN-T (badania dotyczące wszystkich środków transportu, prac w zakresie zaawansowanych projektów, w szczególności w sektorach kolejowym i żeglugi śródlądowej) oraz projektów wspierających politykę jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej - wybrano 18 projektów; finansowanie wynosi 41,1 mln EUR;

Priorytet 3: badania wspierające partnerstwa publiczno-prywatne – wybrano trzy projekty; finansowanie wynosi 4,9 mln EUR.

Projektami zarządzać będzie agencja wykonawcza sieci TEN-T pod auspicjami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej.

Pełen wykaz wybranych wniosków znajduje się pod adresem:
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/101&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr


źródło: © Unia Europejska, 1995-2011
www.europa.eu 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej