więcej


Transport

System planowania przestrzennego – 100 lat ochrony środowiska (20935)

2019-09-03

Drukuj
galeria

Problemem który chcemy poruszyć na organizowanej przez nas konferencji „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”, jest system planowania przestrzennego.W Polsce mamy do czynienia z hierarchizacją w zakresie planowania przestrzennego, która wiąże się z hierarchicznością władzy. Jest to kwestia niezwykle istotna, gdyż spójność tego systemu ma zagwarantować ład przestrzenny i realizację podstawowych celów polityki przestrzennej. Decyzje podejmowane na każdym ze szczebli muszą wspierać decyzje szczebla nadrzędnego, które mają również pierwszeństwo realizacji. Schemat postępowania w tym przypadku określić można więc jako pionowy lub "od ogółu do szczegółu". Nie mniej ważna jest jednak współpraca pozioma, a więc między jednostkami na jednakowym poziomie władzy i kompetencji planistycznych. Brak współpracy na tej osi skutkować może ostatecznie nawet odwrotnym niż zakładany skutkiem - a więc pozornym ładem przestrzennym lub też chaosem. Przepisy prawne nie pozwalają jednak na samowolę i zawsze podejmowanie decyzji planistycznych należy konsultować z odpowiednimi władzami sąsiednich gmin i województw. 

Od pewnego czasu powstaje szeroka diagnoza systemu planowania przestrzennego w Polsce i diagnoza ta niestety nie jest dla tego systemu korzystna. Zapraszamy do zgłaszania referatu dotyczących tematu planowania przestrzennego.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Katedrą Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza naukowców oraz praktyków z biznesu, samorządów i organizacji pozarządowych na konferencję pod tytułem „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”. Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2019 roku w Domu Technika NOT w Warszawie, ul. Czackiego 3/5.

Zgłoszenia

Osoby chcące wygłosić referat na konferencji, proszone są o nadesłanie abstraktu do dnia 15 września 2019 roku na adres e-mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Abstrakt powinien zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz stopień naukowy autorów, tytuł, afiliację oraz streszczenie referatu o długości do 250 słów. Przewidywany termin kwalifikacji referentów na konferencję i ich przydzielenie do poszczególnych bloków tematycznych to 30 września 2019

Autorzy referatów zainteresowani ich wydaniem w monografii powinni przesłać pełny tekst artykułu do dnia 15 października 2019 roku. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w postaci recenzowanej monografii wielo-autorskiej w wydawnictwie SGGW. Więcej informacji na temat publikacji dorobku konferencyjnego prześlemy w komunikacie nr 2.

Opłaty

Przewidywana opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł. Opłatę należy złożyć do dnia nadesłania artykułu konferencyjnego na konto: 53 1240 1024 1111 0010 1422 8655. Organizatorzy przewidują możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczestników reprezentujących organizacje i instytucje pozarządowe.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej