więcej


Transport

Normy emisji CO2 dla nowych lekkich samochodów dostawczych (10001)

2010-12-28

Drukuj
Od 2014 r. producenci lekkich samochodów dostawczych będą musieli przestrzegać nowych wymagań odnośnie emisji CO2. Od 2017 r. już wszystkie produkowane samochody dostawcze będą musiały być w pełni ekologiczne. Natomiast producenci samochodów dostawczych, które emitować będą mniej niż zakładają przyjęte normy będą dodatkowo promowani. Unia Europejska już teraz planuje wprowadzenie ograniczania emisji CO2 także z samochodów ciężkich. 
Ministrowie Środowiska Państw Członkowskich Unii Europejskiej przyjęli zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych. Porozumienie zawarto podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska, która odbyła się 20 grudnia br. w Brukseli. W obradach wziął udział Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody.

Celem regulacji będzie nałożenie na producentów tego typu pojazdów obowiązku zmniejszenia średniego poziomu emisji CO2 pochodzących z nowych lekkich samochodów dostawczych do 175 g/km począwszy od roku 2014 stopniowo do roku 2017.

Oznacza to, że w 2014 roku 70% samochodów będzie musiało spełniać odpowiedni poziom emisji CO2, zaś w kolejnych latach udział procentowy pojazdów będzie wzrastał następująco: 75% w roku 2015; 80% w roku 2016; 100% w roku 2017.

Rozporządzenie przewiduje też wprowadzenie systemu polegającego na promowaniu producentów wprowadzających na rynek samochody emitujące poniżej 50 gCO2/km, czyli tzw. superkredytów. Jednocześnie producenci nie spełniający obowiązków wynikających z przepisów, produkujący pojazdy przekraczające poziom emisji CO2, narażeni będą na ponoszenie opłat z tego tytułu.

Najdłuższej dyskusji poddane było jedno z najbardziej istotnych zagadnień rozporządzenia - cel długoterminowy, czyli limit emisji CO2, jaki od roku 2020 będą musiały spełniać wszystkie nowe lekkie samochody dostawcze. Po długich negocjacjach pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej, Ministrowie uczestniczący w posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska 20 grudnia br., zgodzili się przyjąć cel długoterminowy od roku 2020 dla nowych lekkich samochodów dostawczych w wysokości 147 g CO2/km.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych wspomagać będzie zbliżenie się do ogólnego celu wspólnotowego ograniczenia emisji do 120 g CO2/km do roku 2012, zapisanego w Komunikacie Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego – Wyniki przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Jednocześnie uzupełni wcześniej wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 443/2009 z 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych, które ustala średni poziom emisji CO2dla nowych samochodów osobowych w wysokości 130 g CO2/km, zaś począwszy od 2020 r., w wysokości 95 g CO2/km. Planowane jest również wprowadzenie rozporządzenia dotyczącego ograniczania emisji CO2 z samochodów ciężkich. 

Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia stworzy jasną perspektywę dla producentów lekkich samochodów dostawczych. Będzie to bodziec do zintensyfikowania prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych wykorzystywanych przy produkcji bardziej ekologicznych pojazdów. 

Rozporządzenie to jest istotne ze względu na jego znaczenie w zakresie ograniczania emisji CO2 w sektorze nieobjętym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji, czyli wypełniania m.in. zapisów decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie na przyczynienie się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Unii Europejskiej jest aktem prawnym o najszerszym zasięgu, do wydawania którego upoważnione są Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski oraz Komisja Europejska wydająca rozporządzenia wykonawcze lub zmieniające do istniejących rozporządzeń Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Z dniem wejścia w życie, rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Ponadto podczas obrad osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych.

Ministrowie środowiska przyjęli także konkluzje dotyczące poprawy instrumentów polityki ochrony środowiska, a także zrównoważonej gospodarki materiałami oraz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Rada zatwierdziła też konkluzje w sprawie wyników i działań następczych po 10. Konferencji Stron Konwencji NZ o różnorodności biologicznej, która odbywała się od 18 do 29 października w Japonii.

Podsumowano również rezultaty Konferencji Klimatycznej ONZ w Cancun.


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej