więcej


Transport

Komisja przyjmuje środki na rzecz podniesienia jakości usług kolejowych (10034)

2010-09-21

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Komisja Europejska 17 września br. przyjęła dokument, którego celem jest zapewnienie pasażerom i użytkownikom przewozów towarowych wyższej jakości usług kolejowych. Przyjęte środki obejmują zwiększenie konkurencji na rynku kolejowym, zwiększenie uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz udoskonalenie ram inwestycyjnych dotyczących transportu kolejowego.
Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego polega na uproszczeniu i konsolidacji trzech obowiązujących dyrektyw wraz z wprowadzonymi do nich zmianami, które połączono w jeden spójny dokument. Jego celem jest również rozwiązanie najważniejszych kwestii problematycznych, które utrudniają sprawne funkcjonowanie rynku kolejowego.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Europa jest liderem w dziedzinie technologii kolejowych. Nasze sieci kolejowe są w grupie najlepszych nowoczesnych sieci kolejowych na świecie. Niemniej jednak należy podkreślić, że Europa zasługuje na usługi kolejowe wyższej jakości, na które jest wyraźne zapotrzebowanie. Musimy zapewnić pasażerom i użytkownikom transportu kolejowego wyższą jakość usług, niezawodność, większy wybór oraz więcej nowatorskich rozwiązań. Niniejszy pakiet został opracowany z myślą o tych właśnie kwestiach. Moim głównym celem jest natomiast zwiększenie konkurencji na rynku pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych. Przyniesie ono korzyści pasażerom, użytkownikom przewozów towarowych, producentom sprzętu kolejowego wysokiej jakości oraz będzie mieć pozytywny wpływ na środowisko.”

W dyrektywie skoncentrowano się na trzech kluczowych kwestiach:

1. Zagadnienia dotyczące konkurencji
Jednym z celów proponowanej dyrektywy jest zwiększenie konkurencji na rynku kolejowym poprzez stworzenie bardziej przejrzystych warunków dostępu do rynku oraz ułatwienie dostępu. Przykładowe działania w tej dziedzinie obejmują:
  • wprowadzenie wymogu polegającego na ułatwieniu dostępu (a w niektórych przypadkach polegającego na zagwarantowaniu dostępu) do usług związanych z kolejowym przewozem osób i towarów, takich jak np. obiekty obsługi technicznej, dworce, punkty informacyjne dla pasażerów, kasy biletowe itd.;
  • ustanowienie jasnych zasad dotyczących konfliktów interesów oraz praktyk dyskryminacyjnych w sektorze kolejowym;
  • wprowadzenie wymogu publikacji bardziej szczegółowych regulaminów sieci – dokumentów publikowanych corocznie, aby ewentualni nowi uczestnicy rynku mieli łatwy dostęp do informacji dotyczących właściwości dostępnej infrastruktury oraz warunków jej użytkowania.
2. Wzmocnienie nadzoru regulacyjnego
Proponowana dyrektywa wzmacnia uprawnienia krajowych organów regulacji sektora kolejowego. Przewidziano w niej m.in. następujące środki:
  • wzmocnienie uprawnień krajowych organów regulacyjnych w dziedzinie usług związanych z transportem kolejowym. Dotychczas kwestie dotyczące dostępu do usług związanych z transportem kolejowym nie zawsze leżały w gestii krajowych organów regulacyjnych.
  • wprowadzenie wymogu niezależności krajowych organów regulacji sektora kolejowego od wszelkich innych organów publicznych;
  • zwiększenie uprawnień krajowych organów regulacji sektora kolejowego (dotyczących nakładania sankcji, przeprowadzania kontroli, przeprowadzania procedur odwoławczych oraz wszczynania dochodzeń z urzędu) oraz nałożenie na te organy obowiązku współpracy z ich odpowiednikami w innych krajach w przypadku wystąpienia kwestii o charakterze transgranicznym.
3. Udoskonalenie ram dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych
Celem nowych przepisów dotyczących finansowania infrastruktury i opłat za korzystanie z niej jest stworzenie zharmonizowanej architektury finansowej, która przyciągnie inwestorów. Przewidywane działania to m.in.:
  • wprowadzenie wymogu opracowywania krajowych strategii długoterminowych oraz zawierania wieloletnich umów między państwem a podmiotami zarządzającymi infrastrukturą (uzależnienie finansowania od wyników i planów operacyjnych). Celem tego działania jest zapewnienie uczestnikom rynku większej przewidywalności dotyczącej rozwoju infrastruktury oraz stworzenie bodźców, które przyczynią się do poprawy osiąganych przez nich wyników;
  • wprowadzenie wymogu ustanowienia bardziej precyzyjnych i elastycznych zasad pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury. Skuteczniejsze stosowanie zasad pobierania opłat przewidzianych w obowiązujących przepisach powinno doprowadzić do obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury dla operatorów transportu kolejowego w wielu państwach członkowskich. Nowe przepisy dotyczące pobierania opłat (w których wprowadzono zróżnicowanie opłat w zależności od poziomu powodowanego hałasu, co stanowi kolejowy odpowiednik kosztów zewnętrznych naliczanych w przypadku transportu drogowego, oraz w których uwzględniono zniżki za interoperacyjność) powinny przyczynić się do zwiększenia prywatnych inwestycji w ekologiczne i interoperacyjne technologie.
Kolejne kroki

Oprócz wspomnianego wniosku Komisja przyjęła w dniu dzisiejszym komunikat dotyczący strategii rozwoju jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Przedstawiono w nim dodatkowe inicjatywy, które Komisja może wprowadzić w ciągu najbliższych pięciu lat. Komunikat ten będzie podstawą konsultacji. Opublikowano również szczegółową analizę otwarcia rynku krajowych przewozów pasażerskich. 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010, fot. www.sxc.hu
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej