więcej


Transport

Inteligentny system transportowy (10065)

2010-07-07

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'W dniu 6 lipca br. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wynik głosowania w Parlamencie Europejskim, przyjmujący nowe ramy prawne dla inteligentnego systemu transportowego (ITS). Dzięki ITS system transportowy może stać się bardziej ekologiczny, bezpieczniejszy i bardziej wydajny. Przyjęta dyrektywa powinna przyśpieszyć rozpowszechnienie innowacyjnych technologii transportowych w Europie.
Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Ta dyrektywa to ważne narzędzie dla przeprowadzenia skoordynowanego wdrożenia ITS w Europie. Zrobimy znaczny postęp na drodze do rozpowszechnienia i wykorzystywania interoperacyjnych i jednolitych usług ITS, pozostawiając jednocześnie państwom członkowskim wolność wyboru przy dokonywaniu inwestycji w systemy. Dzięki dzisiejszej decyzji system mobilności w Europie stanie się wydajniejszy i bezpieczniejszy, będzie bardziej zrównoważony, zintegrowany i konkurencyjny."

ITS wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w różnych rodzajach transportu dzięki czemu podnosi ich wydajność, jednocześnie sprowadzając do minimum szkodliwy wpływ jaki wywierają one na zdrowie ludzi, stan środowiska, gospodarkę i jakość życia. Dzięki zastosowaniu ITS koszty zagęszczenia ruchu - szacowane na 1 proc. europejskiego PKB – można będzie obniżyć o 10 proc. Oczekuje się, że zastosowanie inteligentnych technologii w samochodach osobowych i ciężarowych pozwoli uniknąć ponad 5 tys. wypadków śmiertelnych na drogach rocznie.

Przyjęta w dniu 6 lipca br. dyrektywa przyczyni się do realizacji planu działań na rzecz inteligentnych systemów transportowych oraz do utworzenia ram umożliwiających szybsze i bardziej skoordynowane rozpowszechnienie i wykorzystanie ITS w transporcie drogowym, w tym interfejsów z innymi rodzajami transportu. Do kwestii priorytetowych należą informacje o ruchu i podróży, system wzywania pomocy eCall oraz inteligentny system parkowania dla ciężarówek.

Na mocy tej dyrektywy Komisja będzie musiała w ciągu następnych siedmiu lat przyjąć przepisy szczegółowe (tj. przepisy dotyczące funkcjonowania, przepisy techniczne, organizacyjne oraz przepisy dotyczące usług), aby rozwiązać kwestię zgodności, interoperacyjności oraz ciągłości rozwiązań ITS w całej Europie. Komisja utworzy również Europejską Grupę Doradczą ds. ITS, w skład której wejdą przedstawiciele stron zainteresowanych ITS, a która będzie doradzać Komisji w zakresie gospodarczych i technicznych aspektów wdrażania i stosowania ITS na terenie Unii.

Kolejne etapy

Po opublikowaniu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE, państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na jej transponowanie.

2010: Zostaną utworzone Europejski Komitet ds. ITS oraz Europejska Grupa Doradcza ds. ITS

2011: Komisja przyjmie program prac, a państwa członkowskie opublikują pierwsze sprawozdania z podjętych działań krajowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:ec.europa.eu/transport/its

Dodatkowe informacje
ITS to urządzenie podobne do przeciętnego sprzętu GPS, które umożliwia dynamiczne zarządzanie planem podróży i analizuje dane dotyczące ruchu drogowego pochodzące z różnych źródeł, ułatwiając w ten sposób komunikację drogową.

Przydatną właściwością systemu ITS jest umiejętność podawania wskazówek, co do dostępnych miejsc parkowania oraz posługiwanie się technologią "e-Call". Dzięki niej do końca 2012 roku służby pomocy drogowe będą automatycznie powiadamiane, kiedy będzie miał miejsce wypadek.

ITS ma bardzo wiele zalet. Dzięki niemu transport pasażerów i towarów stanie się bezpieczniejszy i bardziej efektywny. Przyśpieszy to też komunikację drogową, dostarczając kierowcom informacji o najlepszych dostępnych drogach i zarządzając ruchem w ten sposób, aby uniknąć korków. Bezpieczeństwo podróży wzrośnie, ponieważ kierowcy, którzy są, choć częściowo odpowiedzialni za 80% wypadków, otrzymają pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji podczas niebezpiecznych sytuacji.

Co więcej, dzięki systemowi ITS transport może się stać bardziej ekologiczny, poprzez przeciwdziałanie powstawaniu korków ulicznych oraz implementację zasady "kto zanieczyszcza ten płaci", i wynikającą z tego redukcję zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenie poziomu hałasu .

Obecnie jednym z głównych problemów jest obecność na rynkach poszczególnych krajów, systemów różnych producentów i o różnej specyfikacji. Rozwiązanie, wysunięte przez ministrów krajów członkowskich i zaaprobowane przez parlamentarną komisję ds. transportu, wymaga, aby systemy produkowane od roku 2013 były kompatybilne z tymi, które juz funkcjonują na rynkach narodowych.

źródło: © Unia Europejska, Parlament Europejski 2010, fot. © Unia Europejska, 2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej