więcej


Transport

Dalsze ograniczenie emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (14566)

2012-07-12

Drukuj

W dniu 11 lipca br. Komisja Europejska przedstawiła wnioski zmierzające do realizacji celów, które pozwolą na dalsze ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) z nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (vanów) do roku 2020.

Wnioski te doprowadzą do ograniczenia średniego poziomu emisji z nowych samochodów osobowych do 95 g CO2/km w roku 2020. W 2011 r. poziom ten wynosił 135,7 g, zaś wiążący cel na 2015 r. to 130 g CO2/km. Emisje z lekkich pojazdów dostawczych zostaną obniżone do 147g CO2/km w 2020 r. W 2010 r. (ostatni rok, dla którego dostępne są dane liczbowe) poziom ten wynosił 181,4 g, zaś wiążący cel na 2017 r. to 175 g CO2/km.

Wiążące cele na rok 2020 już są przewidziane w istniejącym prawodawstwie, ale muszą one jeszcze zostać wdrożone. Na podstawie dokładnej analizy techniczno-ekonomicznej przeprowadzonej przez Komisję, w zaproponowanych 11 lipca br. rozporządzeniach ustanawia się szczegóły realizacji tych celów.

Unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: "Dzięki naszym wnioskom nie tylko chronimy klimat, ale także oszczędzamy pieniądze konsumentów, jak również pobudzamy innowacje i konkurencyjność w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. W rezultacie powstanie znaczna liczba miejsc pracy. Jest to zatem sytuacja, w której korzyści odnoszą wszystkie zainteresowane strony. Nasze wnioski stanowią kolejny ważny krok w kierunku konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki. Należy przygotować dalsze działania w zakresie ograniczania emisji CO2 po roku 2020, a ustalanie tych planów będzie przebiegać przy konsultacjach z zainteresowanymi stronami".

Oszczędności netto dla konsumentów

Analiza przeprowadzona przez Komisję wykazuje, że cele na 2020 r. są osiągalne i racjonalne pod względem kosztów: technologia jest łatwo dostępna, jej koszty są znacznie niższe niż pierwotnie sądzono, a jej wdrożenie powinno zwiększyć zatrudnienie i PKB oraz przynieść korzyści dla konsumentów i przemysłu.

Każdy nowy samochód w pierwszym roku ma przynieść swojemu właścicielowi oszczędności na kosztach paliwa rzędu 340 euro, a w całym cyklu użytkowania samochodu osobowego (13 lat) szacowane oszczędności ogółem wyniosą od 2904 do 3836 euro w porównaniu z celem na 2015 r. W przypadku lekkich pojazdów dostawczych średnie oszczędności na kosztach paliwa szacuje się na około 400 euro w pierwszym roku i od 3363 do 4564 euro w całym 13-letnim cyklu użytkowania.

Ogólnie rzecz biorąc, konsumenci mogą zaoszczędzić na kosztach paliwa około 30 mld euro rocznie. Szacuje się także, że wyznaczone cele mogłyby przyczynić się do zwiększenia unijnego PKB o 12 mld euro rocznie, a wydatki na zatrudnienie – o około 9 mld euro rocznie. Dzięki przedstawionym wnioskom do roku 2030 zaoszczędzono by w sumie 160 mln ton ropy, o wartości około 70 mld euro w cenach bieżących, oraz około 420 mln ton CO2.

Pobudzanie innowacji i konkurencyjności

Europejski przemysł motoryzacyjny jest uznawany za światowego lidera pod względem technologii, głównie dzięki znacznym inwestycjom w innowacje, ale także ze względu na wymagający rynek europejski. Z oceny skutków przedstawionych wniosków przeprowadzonej przez Komisję wynika, że sektor ten ma ogromne możliwości w zakresie innowacji i znaczącą przewagę w stosunku do konkurentów.

Cele na 2020 r. zapewniają jasne i stabilne otoczenie prawne dla inwestycji, a także pomogą w stymulowaniu innowacji wśród producentów pojazdów i dostawców części, co pozwoli na dalsze umocnienie przewagi przemysłu unijnego. Wprowadzenie podobnych norm w zakresie emisji CO2 i zużycia paliwa w państwach trzecich zwiększyłoby popyt na technologie ograniczające emisje CO2 i bardziej efektywne samochody wyprodukowane w Europie.

Utrzymanie i tworzenie miejsc pracy

Potrzeba wprowadzenia nowych technologii i ulepszeń w zakresie zużycia paliwa będzie pozytywnie oddziaływać na popyt na części. Oczekuje się, że ograniczanie zużycia paliwa będzie mieć korzystny wpływ na zatrudnienie, ponieważ mniejsze zużycie paliwa podnosi wartość produkowanych samochodów i prowadzi do proporcjonalnie wyższego popytu na siłę roboczą, gdyż produkcja pojazdów jest bardziej pracochłonna.

Dalsze działania

Wnioski zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dyskusji i przyjęcia w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Dzięki wnioskom wprowadzono by zmiany do dwóch już obowiązujących rozporządzeń1 ustanawiających wiążące wymagania dla producentów, co ma służyć osiągnięciu wiążących celów na 2015 r. dla samochodów osobowych i celów na 2017 dla lekkich pojazdów dostawczych. Środki wykonawcze dla tych rozporządzeń już obowiązują, a emisje CO2 z nowych pojazdów są corocznie monitorowane.

Kontekst

Wnioski stanowią dalszy wkład w realizację unijnego celu, jakim jest zmniejszenie do 2020 r. ogólnej emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. i ograniczanie emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu, zgodnie z unijną polityką przeciwdziałania zmianie klimatu i białą księgą dotyczącą transportu. Samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze razem są odpowiedzialne za około 15 proc emisji CO2 w UE, łącznie z emisjami wynikającymi z dostaw paliwa.

Dodatkowe informacje:

Strona DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu na temat emisji CO2 z samochodów osobowych:
www.ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm

Strona DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu na temat emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych:
www.ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/index_en.htm

Sprawozdanie monitorujące EOG za 2011 r. dotyczące emisji CO2 z samochodów osobowych:
www.eea.europa.eu/publications/monitoring-co2-emissions-from-new

 
Przypisy:
1. Rozporządzenie (WE) nr 443/2009 (samochody osobowe) oraz rozporządzenie (UE) nr 510/2011 (lekkie pojazdy dostawcze).

 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2012

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej