więcej


Transport

Będą fundusze na rozwój zrównoważonego transportu w miastach (19080)

2015-11-03

Drukuj
galeria

Fot. Arewicz (Own work), via Wikimedia Commons

Program NFOŚiGW "Gazela BIS – niskoemisyjny zbiorowy transport miejski" umożliwi miastom zakup nowych trolejbusów, tramwajów lub autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub gazowym oraz rozwijanie infrastruktury.

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła program "Gazela BIS – niskoemisyjny zbiorowy transport miejski". Jest on skierowany do miast regionalnych i subregionalnych, wskazanych w Kontraktach Terytorialnych* w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego. W ramach programu będą one mogły sfinansować zakup nowego taboru oraz rozwój infrastruktury transportowej. Program realizowany będzie w latach 2016-2023. Jego budżet ustalono na 300 mln zł.

Transport drogowy wywiera negatywny wpływ na jakość środowiska, do podstawowych problemów należy zaliczyć zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w miastach. Dlatego wprowadzamy program dofinansowania nowoczesnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi niskoemisyjnego publicznego transportu miejskiego – mówi Dorota Zawadzka - Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Z programu Gazela BIS miasta będą mogły otrzymać pożyczki do 50 mln zł na zakup nowych trolejbusów, tramwajów lub autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub gazowym oraz na rozwijanie infrastruktury. Wśród możliwych przedsięwzięć infrastrukturalnych jest modernizacja lub budowa stacji tankowania i ładowania ekologicznych pojazdów transportu publicznego, wydzielanie pasów ruchu, zakup systemów sterowania ruchem, systemów informacji pasażerskiej czy budowa parkingów Park & Ride.

Należy podkreślić, że w ramach Programu Gazela BIS promowane będą projekty kompleksowe, generujące najwyższy efekt ekologiczny. W ramach każdego projektu finansowanego z programu Gazela BIS obowiązkowo min. 20 proc. kosztów kwalifikowanych (max 50%) ma dotyczyć zarządzania i infrastruktury dla niskoemisyjnego transportu.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie preferencyjnej pożyczki z oprocentowaniem ustalonym na poziomie WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 proc. w skali roku. Maksymalną intensywność pomocy ustalono na poziomie 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo dla podmiotów, które nie będą mogły pozyskać wsparcia ze środków zagranicznych przewidziano umorzenie na poziomie do 30 procent.

*Kontrakty Terytorialne to narzędzie polityki rozwoju, którego celem jest zwiększenie skuteczności działań. W kontraktach rząd i władze poszczególnych województw uzgadniają cele rozwojowe i inwestycje, które są dla obu stron kluczowe. Kontrakty wskazują, jakie działania podejmie rząd, a jakie będą wspierane z poziomu samorządowego. Inwestycje zapisane w Kontraktach będą finansowane ze środków unijnych i krajowych. Idea Kontraktów została nakreślona w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętej przez rząd 13 lipca 2010 r.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej