więcej


Transport

Bardziej zrównoważone lotnictwo (13306)

2011-09-27

Drukuj

samolot4-sxcDecyzją Komisji Europejskiej branża lotnicza dołączyła do sektorów gospodarki zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatu. Od 2012 r. lotnictwo zostanie objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Komisja opublikowała zasady przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla ponad 900 przewoźników.

– Dzięki poziomom odniesienia linie lotnicze będą miały pewność co do liczby bezpłatnych uprawnień, jakie będą otrzymywać corocznie do 2020 r. Według obecnych cen rynkowych te bezpłatne uprawnienia mają wartość ponad 20 mld euro w perspektywie całej dekady. Dzięki tym potencjalnym przychodom linie lotnicze mogą zainwestować w modernizację floty, poprawę efektywności paliwowej i wykorzystanie innego niż kopalne paliwa lotniczego. Pomimo że UE preferuje działania w skali światowej, nie możemy się zgodzić, aby lotnictwo było wyłączone z udziału w walce ze zmianami klimatu ze względu na brak porozumienia międzynarodowego. Dlatego też UE zdecydowała w 2008 r., aby pójść w tym kierunku, podejmując jednocześnie działania na rzecz regulacji dla branży lotniczej na szczeblu światowym, na przykład w trakcie negocjacji dotyczących klimatu w ramach konferencji ONZ w Durbanie – stwierdziła komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard.

Ogłoszenie poziomów odniesienia pozwala liniom lotniczym obliczyć wielkość przysługujących im bezpłatnie uprawnień do 2020 r. Ustalono dwa poziomy odniesienia, jeden dla okresu rozliczeniowego obejmującego rok 2012, a drugi dla okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się w styczniu 2013 r. W latach 2013-2020 linia lotnicza otrzyma 0,6422 uprawnienia na 1000 tonokilometrów, natomiast w 2012 r. będzie to 0,6797 uprawnienia.

W okresie rozliczeniowym obejmującym okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 85% uprawnień dla lotnictwa zostanie przydzielonych przewoźnikom bezpłatnie. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2020 r. będzie to 82%. 15% pozostałych uprawnień w każdym okresie rozliczeniowym będzie sprzedawanych na aukcjach, a w latach 2013-2020 3% uprawnień zostanie przeznaczone na specjalną rezerwę dla przewoźników rozpoczynających działalność oraz szybko rozwijających się linii lotniczych.

Poziom odniesienia dla każdego okresu obliczono dzieląc całkowitą roczną liczbę bezpłatnych uprawnień dla okresu rozliczeniowego obejmującego 2012 r. i lata 2013-2020 przez sumę tonokilometrów wynikającą z wniosków przedłożonych Komisji przez przewoźników. Wnioski przewoźników opierają się na niezależnej weryfikacji danych dotyczących tonokilometrów odnoszących się do roku kalendarzowego 2010.

Formalnie przydział bezpłatnych uprawnień dla poszczególnych przewoźników zostanie przeprowadzany przez państwa członkowskie, które przemnożą poziom odniesienia przez dane o tonokilometrach z 2010 r. dla każdego przewoźnika. Państwa członkowskie mają obowiązek ustalenia indywidualnych przydziałów w ciągu trzech miesięcy od opublikowania decyzji o poziomach odniesienia.

Kontekst

Poziom emisji gazów cieplarnianych w UE, za który odpowiada lotnictwo, szybko rośnie – od 1990 r. ich wielkość niemal się podwoiła. Ocenia się, że samolot lecący z Brukseli do Nowego Jorku i z powrotem generuje 800 kg dwutlenku węgla na jednego pasażera. Lotnictwo odpowiada za około 10% emisji gazów cieplarnianych objętych systemem EU ETS.

W 2010 r. linie lotnicze monitorowały swoją działalność pod kątem przemierzonej odległości oraz liczby pasażerów i wielkości przewiezionego ładunku (w tonokilometrach). Na tej podstawie oraz na podstawie danych dotyczących 2010 r. o bezpłatne uprawnienia wystąpiło ponad 900 linii lotniczych, w tym wszyscy przewoźnicy komercyjni prowadzący rozbudowaną działalność na trasach do i z Europy. W kwietniu 2013 r. linie lotnicze po raz pierwszy będą musiały zwrócić uprawnienia w związku z emisjami spowodowanymi lotami z oraz do UE w roku 2012. Podobnie jak zakłady przemysłowe, linie lotnicze otrzymywać będą większość uprawnień bezpłatnie w cyklach rocznych.

Przewiduje się, że włączenie lotnictwa do systemu EU ETS będzie miało ograniczony wpływ na ceny biletów. Opierając się na aktualnej cenie uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rzeczywisty koszt jednego biletu za lot transatlantycki wzrośnie o mniej niż 2 euro, zakładając, że wartość bezpłatnych uprawnień nie zostanie przeniesiona na pasażerów. W przeciwnym razie cena biletu może wzrosnąć o około 12 euro.

Liczba bezpłatnych uprawnień do podziału w całym EOG została ustalona na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. zmieniającej załącznik XX (środowisko) do Porozumienia EOG.

Decyzja przyjęta przez Komisję dostępna jest na stronie internetowej: www.acceptance.ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2011092301_en.htm

Więcej informacji dotyczących lotnictwa w kontekście unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji można znaleźć na stronie internetowej: ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm

Więcej informacji na temat unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji można znaleźć na stronie internetowej: ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2011, fot. www.sxc.hu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej