więcej


Polska potrzebuje strategii adaptacji do zmian klimatycznych (9114)

2010-08-20

Drukuj

img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Tegoroczne lato obfituje w anomalie pogodowe. Huraganowe wiatry, susze, regularne i katastrofalne w skutkach powodzie, a także rekordowe temperatury pokazują, że negatywne skutki zmian klimatu dotykają również Polskę. Tym samym wymuszając opracowanie polskiej strategii adaptacji do zmian klimatycznych, która wypełni rekomendacje zawarte w przygotowanej przez Komisję Europejską BIAŁEJ KSIĘDZE „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”1.

Podkreślono w niej, że zmiany klimatu spowodują różne regionalne konsekwencje, co oznacza, że większość środków adaptacyjnych będzie musiało zostać podjętych na poziomie krajowym i regionalnym.

We wrześniu ubiegłego roku Koalicja Klimatyczna przedstawiła stanowisko w sprawie adaptacji gospodarki i społeczeństwa do zmian klimatu, w którym zwróciła się z apelem do Rządu RP o podjęcie w trybie pilnym prac nad dokumentem. Obecnie w Ministerstwie Środowiska trwają prace nad Krajową Strategią ds. adaptacji. Uczestniczą w nich również przedstawiciele instytucji reprezentujących poszczególne sektory i obszary w zakresie zmian klimatu.

„Zmiany klimatu dzieją się na naszych oczach i dotykają nas bezpośrednio. Można nie dostrzegać ginących niedźwiedzi polarnych w Arktyce. Nie sposób jednak nie zauważyć tysięcy Polaków, którzy stracili swoje domy na skutek powodzi, czy cierpiących z powodu przedłużających się fal upałów. Wciąż mamy szansę zahamować galopujące ocieplenie. Nie oznacza to jednak, że uda nam się uniknąć ekstremalnych zjawisk pogodowych, których częstotliwość i nieprzewidywalność wyraźnie wzrasta. Zintegrowana strategia adaptacyjna jest, obok ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, niezbędnym składnikiem działań, jakie państwo musi niezwłocznie podjąć w odpowiedzi na zmiany klimatu” – powiedziała Monika Marks, specjalista ds. ochrony klimatu z należącego do Koalicji Klimatycznej WWF Polska.

W stanowisku w sprawie adaptacji gospodarki i społeczeństwa do zmian klimatu Koalicja Klimatyczna przedstawiła konkretne propozycje rozwiązań, mając nadzieję, że posłużą one Ministerstwu Środowiska do opracowywania strategii. W stanowisku Koalicja Klimatyczna m.in. wskazała, że:
  • podstawą programu adaptacyjnego powinna być rzetelna ocena kosztów przeprowadzenia działań adaptacyjnych, a także strat, które powstałyby w przypadku ich zaniechania;
  • program adaptacyjny powinien obejmować przede wszystkim działania w sektorach najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu, takich jak gospodarka wodna i ochrona wybrzeża morskiego, ochrona zdrowia, rolnictwo i leśnictwo;
  • adaptacji do zmian klimatycznych należy traktować kompleksowo. Aby strategia adaptacyjna miała szansę zostać skutecznie wdrożona, musi zostać włączona do procesu decyzyjnego w wielu obszarach. Musi zostać uwzględniona w przepisach prawnych, standardach technicznych, procedurach postępowania, itp. Przykładowo niezbędne są zmiany w przepisach dotyczących planowania przestrzennego, posadowienia lekkich budowli, mocowania dachów czy też przepustowości systemów odprowadzających wody deszczowe, ze względu na zwiększoną siłę wiatru i intensywność opadów;
  • program adaptacji musi zawierać komponent szerokiego upowszechniania wiedzy, podnoszenia poziomu świadomości społecznej oraz wspierania obywatelskich inicjatyw oddolnych.
  • ze względu na wysokie koszty adaptacji, należy zwrócić uwagę znaczenie programu dla jakości życia społeczeństwa, zakres problemów do rozwiązania i potencjalnie wysokie koszty adaptacji, podczas tworzenia programu należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby społeczności lokalnych.
Jednocześnie niezbędna jest weryfikacja lub opracowanie i wdrożenie planów szybkiego reagowania na wypadek katastrof klimatycznych (powodzie, susze, fale upałów, huraganowe wiatry2), aby instytucje publiczne były przygotowane do niesienia natychmiastowej pomocy poszkodowanym.
 
Przypisy:
1. KOM(2009)147 wersja ostateczna; 1.04.2009.
2. Wg Europejskiej Bazy Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych (European Severe Weather Database) w Polsce w 1991 r. zdarzyło się tylko jedno tornado, w 1996 r. – siedem, w 2001 r. – osiem, a w 2006 r. aż 52. Z raportu Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że również liczba katastrof budowlanych spowodowanych wiatrem rośnie z roku na rok: w 2006 r. było ich 55, w 2007 - 401, a w 2008 już 1000.


STANOWISKO KOALICJI KLIMATYCZNEJ w sprawie adaptacji gospodarki i społeczeństwa polskiego do zmian klimatu dostępne w pliku PDF.


źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej