więcej


Polityka klimatyczna

Szansa dla zabytkowych kamienic. Nabór wniosków - dofinansowanie na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (20224)

Katarzyna Wolańska
2017-07-31

Drukuj
galeria

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Program realizowany jest w latach 2016-2022, przy czym zobowiązania (rozumiane jako zawieranie umów) podejmowane będą do 31.12.2020r., a środki wydatkowane będą do 30.06.2023r.

Aktualnie w ramach przedmiotowego programu priorytetowego formą dofinansowania jest pożyczka. Kwota środków przeznaczona na tą zwrotną formę dofinansowania projektów w ramach całego naboru wynosi 100 mln PLN. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru został określony na poziomie do 100%.

Ten program to szansa dla zabytkowych kamienic. Jeśli kamienica spełni oba poniższe warunki, czyli:
-jest wpisana do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

-oraz właścicielem takiego budynku wpisanego do Rejestru zabytków jest podmiot zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

wówczas podmiot ten może ubiegać się o dofinansowanie (pożyczkę) w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Poniżej podajemy rodzaje przedsięwzięć jakie mogą zostać dofinansowane.

Termomodernizacja następujących budynków:

- muzeów,

- szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,

- obiektów zabytkowych (czyli np. zabytkowych kamienic),

- obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,

- domów studenckich,

- innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Zmiana wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:

- ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów i innych przegród,

- wymiana okien,

- wymiana drzwi zewnętrznych,

- przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),

- wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,

- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,

- wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,

- przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych i ekspertyz mykologicznych,

- likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,

- wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne. 

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podmioty:

- prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia r. o działalności leczniczej;

- prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008r. W sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru);

- prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Wnioski należy składać w terminie od 20.07.2017 r. do 22.12.2017 r.

 

Katarzyna Wolańska

Eko-lokator

ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej