więcej


Polityka klimatyczna

Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie z Cancun (8637)

2010-12-16

Drukuj
Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje pozytywne wyniki konferencji w sprawie zmiany klimatu w Cancún. Przyjęty 11 grudnia pod nazwą „porozumienie z Cancún” wyważony i merytoryczny pakiet środków, stanowi istotny, dalszy krok na drodze do stworzenia kompleksowych i prawnie wiążących ram działań na rzecz ochrony klimatu na okres po 2012 r.
Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard stwierdziła: „Unia Europejska przybyła do Cancún mając na celu przyjęcie znaczącego pakietu ukierunkowanych na działania decyzji oraz podtrzymanie kierunku rozwoju międzynarodowych negocjacji w sprawie zmiany klimatu. Pomogliśmy w uzyskaniu pomyślnego wyniku negocjacji, którego potrzebował i oczekiwał cały świat. Ale ostatnie dwa tygodnie w Cancún pokazały, jak powolny i trudny jest to proces. Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę, że nadal mamy przed sobą długą i skomplikowaną drogę do osiągnięcia ostatecznego celu – stworzenia globalnych, wiążących ram prawnych w zakresie ochrony klimatu”.

Joke Schauvliege, flamandzka minister ds. środowiska, zasobów naturalnych i kultury, reprezentująca prezydencję belgijską w Cancún, powiedziała: „Unia Europejska nie szczędziła wysiłków w Cancún jako mediator między stronami, starając się również propagować swoje stanowisko. UE przedstawiła przejrzyste sprawozdanie na temat postępów, jakie poczyniono w zakresie rezerwacji środków szybkiej pomocy finansowej w wysokości 7,2 mld EUR, czyli funduszy, które UE zamierza przeznaczyć na wspomniany cel w latach 2010-2012 r. Działania te będą kontynuowane co roku. Gratulujemy meksykańskiej prezydencji zorganizowania wzorcowej konferencji”.

Porozumienie z Cancún opiera się na decyzjach podjętych rok temu w Kopenhadze jak również określa metody stanowiące podstawę do osiągania dalszych postępów w przyszłości. Stanowi ono zrównoważony kompromis pomiędzy różnorodnymi interesami w ramach systemu Narodów Zjednoczonych.

Do głównych elementów pakietu należą:
  • potwierdzenie, po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie ONZ, że globalne ocieplenie powinno być utrzymane na poziomie 2 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz ustanowienie odpowiedniej metody w celu określenia, kiedy emisje globalne osiągną swój szczyt oraz ustalenie docelowej wartości redukcji globalnych emisji do 2050 r.;
  • włączenie zobowiązań krajów rozwiniętych i rozwijających się w zakresie redukcji emisji do procesu ONZ oraz ustanowienie procedury w celu ich objaśnienia. W tekście porozumienia uznano również, ze ogólne działania na rzecz ograniczenia skutków emisji powinny zostać wprowadzone na szerszą skalę w celu utrzymania obecnego pułapu globalnego ocieplenia na poziomie 2 stopni Celsjusza;
  • uzgodnienie dotyczące rozpoczęcia procesu mającego na celu wzmocnienie przejrzystości działań w zakresie ograniczenia lub redukcji emisji, tak aby możliwa była bardziej skuteczna obserwacja postępów;
  • potwierdzenie zobowiązania państw rozwiniętych polegającego na wypłacaniu krajom rozwijającym się corocznie od 2020 r. kwoty 100 mld dolarów na potrzeby działań związanych ze zmianą klimatu, oraz ustanowienie ekofunduszu klimatycznego, w ramach którego przekazywana będzie znaczna część tych środków finansowych;
  • uzgodnienie dotyczące ram adaptacyjnych z Cancún w celu poprawy działań w zakresie dostosowywania do zmiany klimatu;
  • uruchomienie mechanizmu REDD+ umożliwiającego podjęcie działań w odniesieniu do redukcji emisji powstających w wyniku wylesiania i degradacji lasów w krajach rozwijających się;
  • uzgodnienie dotyczące rozważenia utworzenia nowych mechanizmów rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wykraczających poza podejście opierające się na projektach;
  • utworzenie mechanizmu technologicznego, w tym komitetu wykonawczego ds. technologii oraz ośrodka i sieci technologii klimatycznych, aby usprawnić rozwój nowych technologii i ich transfer;
  • stworzenie jasnego planu działań w odniesieniu do przeglądu stosowności zobowiązania dotyczącego utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2 stopni Celsjusza, włączając w to rozważenie zwiększenia pułapu zobowiązania do 1,5 stopni Celsjusza. Wspomniany przegląd powinien zakończyć się w 2015 r.
  • przedłużenie o kolejny rok prac grup roboczych ad hoc działających na mocy konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu oraz protokołu z Kioto, przy jednoczesnym pozostawieniu otwartej kwestii formy prawnej ostatecznego wyniku negocjacji.
źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej