więcej


Polityka klimatyczna

Leonardo DiCaprio - pierwszy ekolog Hollywood (19288)

Natalia Szewczak
2016-03-01

Drukuj
galeria

Fot. Day Donaldson (CC BY 2.0)

Le­onar­do Di­Ca­prio to nie tylko jeden z naj­słyn­niej­szych ak­to­rów, ale także naj­bar­dziej znany eko­log na świe­cie. Bo gwiaz­da ak­tyw­nie wal­czy za­rów­no o Osca­ra, jak i o ochro­nę śro­do­wi­ska.W nocy z nie­dzie­li 28 lutego na po­nie­dzia­łek 29 lutego już po raz 88. w Los An­ge­les od­by­ła się osca­ro­wa gala. Oczy wszyst­kich sku­pio­ne były przede wszyst­kim na Le­onar­do Di­Ca­prio, który w końcu otrzy­mał wy­cze­ki­wa­ną od dawna złotą sta­tu­et­kę. Nie­któ­rzy ko­men­ta­to­rzy mó­wi­li, że dru­gie­go Osca­ra po­wi­nien do­stać za swoje prze­mó­wie­nie. Dużą jego część po­świę­cił glo­bal­ne­mu ocie­ple­niu.

- Nasza pro­duk­cja wy­ma­ga­ła prze­nie­sie­nia się na po­łu­dnio­we krań­ce na­szej pla­ne­ty, by zna­leźć śnieg. Zmia­na kli­ma­tu jest praw­dzi­wa, to się dzie­je teraz. To naj­bar­dziej na­glą­ce za­gro­że­nie, przed któ­rym stoi cały nasz ga­tu­nek. I mu­si­my dzia­łać wspól­nie, mu­si­my wspie­rać przy­wód­ców na całym świe­cie, któ­rzy nie mówią w imie­niu wiel­kich tru­ci­cie­lach i wiel­kich kor­po­ra­cjach, ale w imie­niu całej ludz­ko­ści - mówił Di­Ca­prio od­bie­ra­jąc swo­je­go pierw­sze­go Osca­ra.

Di­Ca­prio - tylko eko­lo­gicz­ne sa­mo­cho­dy

Bo Di­Ca­prio to pierw­szy eko­log Hol­ly­wo­od. A jego ak­tyw­ność eko­lo­gicz­na wi­docz­na jest na każ­dym kroku.

Leo jeź­dzi wy­łącz­nie eko-sa­mo­cho­da­mi. W jego ga­ra­żu stoją m.​in. naj­le­piej sprze­da­ją­cy się na­pę­dza­ny na wodór sa­mo­chód - To­yo­ta Prius, a także luk­su­so­wy spor­to­wy sa­mo­chód hy­bry­do­wy Fi­sker Karma, za który aktor za­pła­cił 100 tys. do­la­rów. Wy­po­sa­żo­ny jest m.​in. w ba­te­rie sło­necz­ne i sil­nik spa­li­no­wy na­pę­dza­ją­cy prąd­ni­cę ła­du­ją­cą aku­mu­la­to­ry.

Rów­nież sam dom, w któ­rym miesz­ka Di­Ca­prio, na­le­ży do tych przy­ja­znych śro­do­wi­sku. W 2008 roku za ok. 10 mln dol. kupił w Nowym Jorku eko­lo­gicz­ny apar­ta­ment, który zo­stał zbu­do­wa­ny w ca­ło­ści z ma­te­ria­łów od­na­wial­nych, a wy­ko­rzy­sty­wa­na w nim ener­gia w dużym stop­niu po­cho­dzi z ba­te­rii sło­necz­nych.  

Le­onar­do Di­ca­prio - eko­log z ge­stem

Jeśli ktoś jed­nak myśli, że "zie­lo­ne życie" Di­Ca­prio spro­wa­dza się do eko-sa­mo­cho­du i eko-do­mu, jest w głę­bo­kim błę­dzie. Gwiaz­dor sam o sobie mówi: obroń­ca śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go to mój drugi zawód.

Więcej o zaangażowaniu aktora w ochronę klimatu w dalszej części artykułu na portalu Forbes.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej