więcej


Polityka klimatyczna

Krajowe plany w zakresie energii i klimatu muszą być stale ulepszane, aby zrealizować wzmocniony cel UE w zakresie klimatu (21519)

2020-10-09

Drukuj
galeria

W nowym raporcie opublikowanym dzisiaj przez Climate Action Network (CAN) Europe and ZERO opisano, w jaki sposób krajowe plany na rzecz energii i klimatu (KPEIK) państw członkowskich mogą przyczynić się do wzmożonych działań na rzecz klimatu w UE.

Opiera się on  na raporcie opublikowanym wcześniej przez CAN Europe i ZERO, obejmującym możliwości i luki w krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu w 15 państwach członkowskich oraz zawiera ocenę ostatecznych bułgarskich, niemieckich i irlandzkich krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu.

Przed szczegółową oceną KPEiK Komisji, która ma zostać opublikowana 14 października, w briefingu podkreślono ryzyko, że te krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu nie osiągną wymaganego poziomu ambicji klimatycznych, i wzywa Komisję do zapewnienia jasnej i właściwej sprawozdawczości z postępów we wdrażaniu oraz ulepszeniu wprowadzonych do poziomu ambicji krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu.

Wzywając państwa członkowskie do ciągłego doskonalenia swoich planów w celu osiągnięcia wyższych ambicji klimatycznych, podkreślono duńskie i irlandzkie krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu jako dobre przykłady wykorzystania tych planów jako żywych dokumentów, które powinny być stale aktualizowane o wyższe cele oraz silniejsze polityki i środki odzwierciedlające bardziej ambitne zobowiązania dotyczące działań w dziedzinie klimatu.

W odniesieniu do bułgarskich i niemieckich krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu podkreślono, że oba kraje potrzebują bardziej ambitnego celu w zakresie redukcji emisji oraz ambitniejszych polityk w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej, aby wypełnić zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego. W przypadku irlandzkiego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu widać, że ​​przedłożony krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu nadal nie jest zgodny z porozumieniem paryskim, ani też nie przygotuje odpowiednio Irlandii na oczekiwany wzrost celu klimatycznego UE na 2030 r., a obiecana rewizja powinna nastąpić stosunkowo szybko.

Wendel Trio, dyrektor Climate Action Network (CAN) Europe, powiedział: „Krajowe plany w zakresie energii i klimatu mają kluczowe znaczenie dla realizacji wyższych celów klimatyczno-energetycznych w UE, kierując jednocześnie wykorzystaniem funduszy naprawczych, aby umożliwić szybkie i sprawiedliwe przejście do neutralności klimatycznej . W związku z tym niezwykle ważne jest, aby Komisja przedstawiła państwom członkowskim zdecydowane zalecenia, aby pomóc im podnieść poziom ambicji celów, polityk i środków zawartych w planach ”.


Krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu są ważnymi narzędziami, które utorują drogę do zwiększenia ambicji klimatycznych w UE

● W dniu 17 września 2020 r., równolegle z planem celów klimatycznych do 2030 r. i oceną skutków, Komisja przedstawiła swoją ocenę poziomów ambicji w końcowych krajowych planach w zakresie energii i klimatu.

 ● W związku z przedstawieniem propozycji nowego celu klimatycznego na 2030 r., a państwa członkowskie wkrótce rozpoczną negocjacje, jeszcze ważniejsze staje się dostosowanie krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu do nowych okoliczności i ich dalsza poprawa. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu staną się nieaktualne jeszcze przed rozpoczęciem ich wdrażania.

 ● Krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu określające politykę i środki w zakresie klimatu i energii do 2030 r. stanowią dla państw członkowskich kluczowe narzędzie służące do wyznaczenia znacznie wyższego celu klimatycznego do 2030 r. Dlatego wszystkie państwa członkowskie muszą wykorzystać potencjał krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, aby przygotować grunt pod ambicje klimatyczne w Europie.

● W połączeniu z naszym poprzednim raportem NECP „Utorować drogę do zwiększonej ambicji klimatycznej”, niniejsze podsumowanie podkreśla możliwości i luki w końcowych krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu, zarówno pod względem celów, jak i polityk i środków. Przesyła również sygnał do Komisji Europejskiej w sprawie potrzeby zaktualizowania jej zaleceń dla państw członkowskich, aby sprostać potrzebie silniejszych działań w dziedzinie klimatu.

 

Przeczytaj nasz nowy raport tutaj [LINK]

 

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej