więcej


Polityka klimatyczna

Krajowe plany energii i klimatu daleko od celu (21347)

CAN-Europe, ZERO
2020-06-02

Drukuj
galeria

Opublikowany dziś przez CAN-Europe i ZERO nowy raport analizuje ostateczne wersje Krajowych Planów Energii i Klimatu 15 państw członkowskich i wskazuje, że wiele krajów poprawiło zapisy planów pod względem celów, jak i kierunków działania. Poprawa ta nie jest jednak wystarczająca, aby przyspieszyć transformację energetyczną wymaganą do osiągnięcia długoterminowego celu Porozumienia Paryskiego – 1,5 st. C.

W raporcie zatytułowanym „Droga do zwiększenia ambicji klimatycznych – szanse i braki w ostatecznych wersjach Krajowych Planów Energii i Klimatu” ocenia się, o ile poprawiono końcowe KPEiK w porównaniu z projektami, oraz analizuje szanse i braki w ostatecznych KPEiK.

Można lepiej

Ponieważ żaden z obecnych celów na 2030 r. nie jest wystarczający, aby Unia wywiązała się ze swoich zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego, w raporcie wzywa się państwa członkowskie do poprawy swoich Krajowych planów w zakresie energii i klimatu oraz do wykroczenia poza to, co jest konieczne do osiągnięcia ogólnych celów Unii na 2030 r. Większe ambicje krajowe pomogłyby zrealizować przewidywane zwiększenie unijnego celu klimatycznego do 2030 r., jak zaproponowano w propozycji Europejskiego Zielonego Ładu.

Tylko Dania świeci przykładem

Spośród krajów objętych sprawozdaniem tylko Dania, Hiszpania, Słowacja i Słowenia zwiększyły swoje krajowe cele w zakresie klimatu. Jednak z wyjątkiem nowego duńskiego celu klimatycznego, jakim jest ograniczenie emisji o 70% do 2030 r., te zwiększone ambicje nie są zgodne z poziomami wymaganymi przez Porozumienie Paryskie, aby osiągnąć cel 1,5 ° C. W tym względzie Dania, która ustanawia cel klimatyczny znacznie wyższy niż wymogi Unii i przygotowuje zaktualizowany KPEiK w celu przedstawienia silniejszych polityk i działań, powinna być przykładem dla wszystkich państw członkowskich.

Niemcy wciąż bez planu

W raporcie stwierdzono również, że połączone wkłady państw członkowskich w poprawę wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej uległy nieznacznej poprawie w porównaniu z projektami KPEiK, ale także nie do poziomów wymaganych do osiągnięcia długoterminowego celu Porozumienia Paryskiego. Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, nadal trudno jest ocenić braki, ponieważ Niemcy nie przedłożyły ostatecznego KPEiK. Od wszystkich państw członkowskich oczekuje się odpowiedzialności oraz że zaproponują ambitne KPEiK, aby umożliwić osiągnięcie przynajmniej obecnych celów energetycznych Unii, a nawet je przekroczyć.

Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach Komisja Europejska przedstawi swoją ocenę ostatecznych Krajowych planów energii i klimatu. Komisja Europejska musi wydać nowe zalecenia i nadal naciskać na państwa członkowskie, aby zwiększyły swoje ambicje, ponieważ plany te odegrają kluczową rolę, w tworzeniu warunków do ekologicznego ożywienia Europy po pandemii COVID-19.

Komentarze

Wendel Trio, dyrektor CAN-Europe powiedział: „Krajowe plany energetyczne i klimatyczne mogą przygotować grunt pod rosnące ambicje klimatyczne w Europie i rozpocząć bezpośrednie inwestycje, aby w ciągu najbliższych 10 lat doprowadzić do neutralnego dla klimatu i sprawiedliwego przywrócenia równowagi zarówno klimatycznej, jak i gospodarczej.

Szanse dostrzeżone w tym raporcie powinny służyć jako wskazówka dla państw członkowskich na temat tego, jak przeznaczyć pieniądze na osiągnięcie neutralności klimatycznej i stymulowanie gospodarki.

Komentując raport, Francisco Ferreira, dyrektor portugalskiej organizacji pozarządowej, ZERO powiedział: „Przed nami ogromne wyzwania, poczynając od wzrostu udziału źródeł odnawialnych w krajach takich jak Portugalia i wdrażania środków na rzecz efektywności energetycznej. Aby zapewnić realizację Krajowych planów w zakresie energii i klimatu, społeczeństwo obywatelskie powinno odgrywać ważną rolę w monitorowaniu realizacji zaplanowanych polityk i działań. Ten raport jest pierwszym, ale istotnym krokiem w kierunku realizacji tego celu.

Wojciech Szymalski z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju skomentował raport w następujący sposób: „Okazuje się, że poza Danią nie ma na tyle odważnych przywódców Państw, aby ochrona klimatu była traktowana na poważne. Niestety nawet Niemcy oblały ten egzamin, nie dostarczając Krajowego planu energii i klimatu na czas. Mimo apelów młodzieży i organizacji pozarządowych brniemy coraz bardziej w ślepą uliczkę węglowej gospodarki. Liczę na to, że pandemia otworzy nam oczy, że można żyć inaczej.

Pobierz raport

Cały raport możesz pobrać tutaj w języku angielskim.

Materiał został przygotowany w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” dofinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej