więcej


Polityka klimatyczna

Komitet Regionów wzywa miasta i regiony, aby przyłączyły się do działań na rzecz klimatu (8675)

2010-10-12

Drukuj
Komitet Regionów UE (KR) wezwał wszystkie samorządy do silniejszego zaangażowania się w walkę ze zmianami klimatu. W przyjętej 5 października br. rezolucji dotyczącej szczytu klimatycznego w Cancun KR apeluje do władz lokalnych i regionalnych o podpisanie lokalnych paktów w sprawie działań zawierających konkretne środki służące przeciwdziałaniu zmianie klimatu.
Apel ten ogłoszono w następstwie Protokołu ustaleń w sprawie współpracy w dziedzinie klimatu, podpisanego przez przewodniczącą KR-u Mercedes Bresso oraz Elisabeth B. Kautz, przewodniczącą Konferencji Burmistrzów USA. Autorzy memorandum postawili sobie za cel przyspieszenie lokalnych działań na obydwu kontynentach, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynków, wspierać wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zrównoważoną mobilność w miastach. Kolejnym celem jest również zmiana przyzwyczajeń obywateli.

W rezolucji na szczyt w Cancun1 KR ponawia apel o przyjęcie międzynarodowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu, ograniczającego ocieplenie globalne do 2˚C do 2012 r. „Na przywódcach państw spoczywa odpowiedzialność za naszą planetę, co wiąże się z podpisaniem w Cancun wiążącego międzynarodowego porozumienia dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych” – powiedziała przewodnicząca KR-u Mercedes Bresso.

KR przypomina władzom lokalnym i regionalnym, że mają do odegrania w terenie ważną rolę w zapewnieniu bardziej efektywnego użytkowania zasobów i we wprowadzeniu w życie zasad gospodarki bardziej przyjaznej dla klimatu. Zgodnie z rezolucją muszą one edukować społeczeństwo, sprzyjać uzyskaniu politycznego poparcia, inwestycji przedsiębiorstw i środków finansowych, a także motywować producentów i konsumentów do zmiany zachowań.

Aby w pełni wykorzystać potencjał lokalny i regionalny w walce ze zmianą klimatu, KR zaleca zorganizowanie szkoleń dla władz lokalnych i regionalnych w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu na poziomie lokalnym oraz przeprowadzenie skierowanych do obywateli kampanii informacyjnych na ten temat. KR zaleca ponadto zawieranie strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych w formie sojuszy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami a władzami lokalnymi i regionalnymi w celu dalszego rozwijania i stosowania technologii niskoemisyjnych. Miasta i regiony powinny zawrzeć lokalne pakty na rzecz działań dotyczących klimatu między partnerami publicznymi i prywatnymi, określające konkretne działania umożliwiające osiągnięcie celu 20-20-20.

Unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard, która zabrała głos na obradach Komitetu, stwierdziła: „Równocześnie z kontynuowaniem negocjacji międzynarodowych UE musi zmieniać gospodarkę europejską tak, aby była ona bardziej przyjazna dla klimatu. W warunkach ostrej światowej konkurencji Europa musi utrzymać pozycję lidera w dziedzinie niskoemisyjnych technologii przyszłości. Dzięki temu będziemy w stanie stymulować rozwój ekologiczny, ochronić miejsca pracy i zwiększyć nasze bezpieczeństwo energetyczne”.

Aby zwiększyć poziom finansowania lokalnych działań w zakresie klimatu, Komitet Regionów wysunął postulat, zgodnie z którym pozycja dotycząca zmiany klimatu powinna znaleźć się w budżetach administracji rządowej wszystkich szczebli. Działania w zakresie klimatu powinny stać się przekrojowym priorytetem w najbliższym budżecie UE. Jednocześnie należy ułatwić władzom lokalnym i regionalnym dostęp do kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Znaczną część dochodów z europejskiego systemu handlu emisjami należy udostępnić władzom samorządowym z przeznaczeniem na wdrażanie środków w zakresie dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków.
 

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej