więcej


Polityka klimatyczna

Komisja przeprowadza konsultacje w sprawie nowej strategii leśnej UE (21678)

2021-02-01

Drukuj
galeria

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje online w sprawie opracowania nowej strategii leśnej UE.

Strategia, którą Komisja przyjmie jeszcze w tym roku, będzie opierać się na Unijnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej do 2030r., obejmie cały cykl leśny i będzie promować liczne usługi świadczone przez lasy. Strategia będzie również miała na celu zapewnienie zdrowych i odpornych lasów, które w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji celów związanych z różnorodnością biologiczną i klimatem, ograniczają klęski żywiołowe i reagują na nie, zapewniają środki do życia oraz wspierają biogospodarkę o obiegu zamkniętym i społeczności wiejskie.

Strategia pomoże UE w dalszym wypełnianiu jej zobowiązań międzynarodowych i będzie stanowić podstawę jasno określonego, spójnego i całościowego podejścia do lasów, umożliwiając UE silniejsze przywództwo na arenie międzynarodowej, w kontekście agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 r., Porozumienia Paryskiego , Konwencji o różnorodności biologicznej i Konwencji w sprawie zwalczania pustynnienia.

Wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans powiedział:

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną i odwrócić utratę różnorodności biologicznej, musimy chronić i odtwarzać lasy wszędzie, w tym w UE. Zdrowe lasy mają kluczowe znaczenie dla naszego dobrostanu. Gromadzą węgiel i usuwają go z atmosfery, dostarczają pożywienie, lekarstwa, materiały i przestrzeń do rekreacji. Nasze lasy są teraz w opłakanym stanie i musimy podjąć pilne działania, aby odwrócić regres.

Komisarz ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział:

Chcemy, aby strategia leśna była prawdziwym przełomem w sposobie, w jaki chronimy nasze lasy, zarządzamy nimi i je rozwijamy, dla naszej planety, ludzi i gospodarki. Działając na własnym Europejskim podwórku, chcemy również dawać przykład reszcie świata. Nasze lasy cierpią w momencie, kiedy najbardziej ich potrzebujemy. Stanowią one dużą część rozwiązania wielu wyzwań, przed którymi stoimy podczas rozwiązywania problemów związanych z klimatem i różnorodnością biologiczną, i mogą w znacznym stopniu przyczynić się do trwałej odbudowy.

Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski dodał:

Cieszę się, że rozpoczęliśmy te nowe konsultacje społeczne. Lasy i ich zarządcy mają zasadniczy udział w dążeniu do neutralności klimatycznej, zabezpieczaniu obszarów wiejskich i budowaniu odpornej UE. Dlatego jest to okazja dla wszystkich zainteresowanych stron, państw członkowskich, właścicieli i zarządców lasów, mieszkańców obszarów wiejskich i obywateli do przedstawienia swoich opinii na temat tego, jak nasze lasy, zarządzane w sposób zrównoważony, mogą przyczynić się do naszego zaangażowania w realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii obywateli, instytucji i organizacji z sektora publicznego i prywatnego na temat tego, jak sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją lasy, w szczególności w odniesieniu do zmian klimatu, utraty różnorodności biologicznej, ich roli na obszarach wiejskich, dobrobytu społeczno-gospodarczego oraz zarządzaniem ryzykiem katastrof. Analizuje również, jak zmobilizować instrumenty wsparcia UE, monitorowanie lasów, przemysł związany z leśnictwem oraz cel, jakim jest posadzenie 3 miliardów drzew do 2030 r., zapewniając jednocześnie UE wiodącą rolę na świecie.

Konsultacje koncentrują się na terytorium UE, uzupełniając w ten sposób wyniki badania Eurobarometru na temat obecnej roli i korzyści lasów UE oraz działań określonych w komunikacie w sprawie intensyfikacji działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów.

Obywatele i organizacje są proszeni o podzielenie się swoimi opiniami na temat potencjalnych celów i działań nowej strategii leśnej UE do 19 kwietnia 2021 r.

Równolegle odbywają się inne powiązane konsultacje społeczne: „Cele w zakresie odbudowy przyrody”, „Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo - przegląd przepisów UE” oraz nowa Strategia UE w zakresie gleby.

Tło problemu

Lasy mają ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, regulacji wody, dostarczania żywności, leków i materiałów, ograniczania i kontrolowania ryzyka katastrof, stabilizacji gleby i kontroli erozji, oczyszczania powietrza i wody, a wreszcie jako naturalny dom dla rekreacja i nauki.

Powierzchnia lasów i innych terenów zalesionych w UE powiększała się w ciągu ostatnich dziesięcioleci i obejmuje około 45% powierzchni UE. Jednak ekosystemy leśne znajdują się pod coraz większą presją w wyniku zmiany klimatu, która pogłębia inne kluczowe czynniki powodujące presję, takie jak szkodniki, choroby, ekstremalne zdarzenia pogodowe i pożary lasów. Inne presje wynikają z porzucania obszarów wiejskich, braku zarządzania i fragmentacji spowodowanej zmianami użytkowania gruntów, rosnącej intensywności zarządzania ze względu na rosnące zapotrzebowanie na drewno, produkty leśne i energię, rozwój infrastruktury, urbanizację i zajmowanie gruntów. Należy zapobiegać niezrównoważonym praktykom lub je korygować.

Lasy i sektor leśny powinny przyczyniać się do nowoczesnej, neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki, chronić tętniące życiem obszary wiejskie i pomagać w utrzymaniu zamożnej ludności wiejskiej oraz zachowaniu krajobrazów, kultury i dziedzictwa. Kluczową rolę odgrywa w tym wspólna polityka rolna. Zapewnienie zdrowia i odporności istniejących i nowych lasów ma kluczowe znaczenie dla ich skutecznego wspierania wszystkich tych funkcji i usług środowiskowych, społecznych i gospodarczych.

W maju 2020 r. Komisja opublikowała strategię różnorodności biologicznej na 2030 r., której celem jest wprowadzenie różnorodności biologicznej w UE na ścieżkę odbudowy do 2030 r. Jednym z jej podstawowych zobowiązań jest zaproponowanie w 2021 r. nowej strategii leśnej.

Więcej informacji

Europejski system informacji o lasach (FISE)

Lasy UE


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej