więcej


Polityka klimatyczna

Analiza MaxiMiseR 2017 dotycząca strategii niskowęglowego rozwoju krajów (20305)

2017-12-08

Drukuj
galeria

Tylko trzynaście państw członkowskich UE posiada strategię redukcji emisji do roku 2050r. Jakość tych strategii jest nierównomierna.To wyniki analizy MaxiMiser z roku 2017.

Tylko trzynaście państw członkowskich UE posiada strategię redukcji emisji do roku 2050r. Jakość tych strategii jest nierównomierna. Aby przyspieszyć działania strategiczne w zakresie reedukacji emisji zaproponowano rozporządzenie w sprawie zarządzania energetyką Unii Europejskiej, które jest obecnie przedmiotem dyskusji.


Są to nowe ustalenia z finansowanego przez UE LIFE i MAVA projektu MaxiMiseR prowadzonego przez Biuro Polityki Europejskiej WWF, które zakończyło drugą rundę oceny strategii niskoemisyjnego rozwoju państw członkowskich UE. Na podstawie tych nowych informacji projekt MaxiMiseR zaktualizował swój ranking państw członkowskich UE.

Najważniejsze wyniki

Długoterminowa strategia Francji wciąż znajduje się na szczycie tabeli wyników. Jej wynik to 78% możliwych do uzyskania punktów. Strategia Irlandii wzrosła z ósmego na drugie i ma 75% (poprawa o 34%) możliwych do uzyskania punktów. To przesunęło długoterminową strategię Wielkiej Brytanii na trzecie miejsce, z wynikiem 72%. Wynika to z opublikowania przez Irlandię pierwszego krajowego planu łagodzenia zmian, który zawiera dużo więcej szczegółów na temat polityk, środków, obowiązków i finansowania wdrożenia irlandzkiego LCDS. Na drugim końcu skali nadal znajduje się strategia projektu Cypru, która ma wynik 25%.

Dwa państwa członkowskie, które w 2015 r. dysponowały strategiami do roku 2050, przedstawiły nowe dokumenty (Zjednoczone Królestwo i Niemcy). Wynik Niemiec znacznie wzrósł (z 38% do 52%). Dwa państwa członkowskie, które nie miały strategii w 2015r. (Republika Czeska i Estonia) uzyskały wynik zbliżony do średniej dla LCDS (56%), Czechy uzyskały 52%, a Estonia 63%.

Komentarz do wyników

Jak podkreśla WWF niejednolite wyniki oceny strategii potwierdzają potrzebę silnego i skutecznego unijnego systemu zarządzania, który określałby zasady długoterminowych planów i celów klimatycznych. Rozporządzenie dotyczące tego zagadnienia jest obecnie finalizowane w instytucjach UE.

Imke Lübbeke, szefa ds. Klimatu i energii w Europejskim Biurze Polityki WWF mówiła podczas konferencji prasowej promującej wyniki analizy:

"Państwa członkowskie zgodziły się na długoterminowe plany obniżenia emisji przy podpisywaniu porozumienia paryskiego. Plany te są niezbędne w walce ze zmianą klimatu. Doświadczenie pokazuje jednak, że bez jasnych przepisów unijnych i pewnych wytycznych państwa członkowskie zamierzają obniżyć ważność planów dotyczących klimatu na swoich listach priorytetów.”

Ranking

Zaktualizowany ranking MaxiMiseR w strategiach państw członkowskich na 2050 rok.

Szczegóły rankingu

Kraje, które przedłożyły strategie, osiągnęły najlepsze wyniki pod względem "publicznej przejrzystości, ambicji i podstaw analitycznych", ale źle wypadły w zakresie:


• przeglądu strategii w celu zwiększenia ambicji i wzmocnienia ich realizacji;

• zapewnienia, że strategie będą monitorowane i ogłaszane w przejrzysty sposób;

• wdrażania strategii i/lub długoterminowych celów;

• konkretyzacji sposobu wdrożenia planu.

Wyniki były mieszane w kwestii tego, w jaki sposób strategie uwzględniały różne poglądy zainteresowanych stron, oceniały potencjał współpracy regionalnej oraz stopień, w jakim koncentrowały się one na całej gospodarce i obejmowały obszary takie jak użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo.

Przeczytaj nowy raport projektu MaxiMiseR: [LINK DO RAPORTU] (tylko wersja po angielsku)

Więcej informacji na temat projektu MaxiMiseR

Natychmiastowe działanie ma kluczowe znaczenie w walce ze zmianą klimatu, ale także w myśleniu długoterminowym. Najbardziej skuteczne długoterminowe plany są ambitne, wiarygodne, oparte na najnowszej nauce oraz opracowane w przejrzysty i otwarty sposób.

Kraje UE zostały poproszone o przedstawienie długoterminowych strategii rozwoju niskoemisyjnego w 2015r. oraz o sprawozdanie z postępów w 2017r. Projekt WWiM MaxiMiseR ocenia plany krajów UE i sprawdza, jakie działania są podejmowane, aby je ulepszyć.

W ramach tego projektu przeanalizowano dochody z aukcji systemu handlu uprawnieniami do emisji, aby sprawdzić, w jaki sposób można je najlepiej wykorzystać do sfinansowania dekarbonizacji. Zbudowano także narzędzie internetowe, dzięki czemu użytkownicy mają łatwy dostęp do danych ETS oraz wyciągają i porównują dane krajowe.

Projekt MaxiMiseR jest finansowany z unijnego programu LIFE Środowisko i z fundacji MAVA.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej