więcej


Polityka klimatyczna

44 mln euro na działania na rzecz klimatu (17401)

2014-06-26

Drukuj
galeria

Komisja Europejska ogłosiła w ubiegłym tygodniu pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach nowego programu finansowania projektów poświęconych działaniom na rzecz klimatu.

Podprogram działań na rzecz klimatu w ramach programu LIFE przewiduje przeznaczenie w 2014 r. 44,26 mln euro na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań problemu zmiany klimatu w całej Europie.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: „W ramach podprogramu LIFE dotyczącego działań na rzecz klimatu udostępnia się większą kwotę niż kiedykolwiek dotąd na innowacyjne projekty w dziedzinie klimatu w Europie. Pozwoli to na wdrożenie najnowocześniejszych technologii niskoemisyjnych oraz zwiększenie skali już stosowanych rozwiązań na rzecz klimatu. Środki te przyczynią się też do realizacji celów UE w zakresie przepisów prawa i polityki w dziedzinie klimatu. Ogłoszone dziś zaproszenie do składania wniosków obejmuje projekty pilotażowe, demonstracyjne i w dziedzinie najlepszych praktyk”.

Podprogram jest częścią unijnego programu LIFE na lata 2014–2020; w ciągu najbliższych siedmiu lat pozwoli on na sfinansowanie działań w dziedzinie klimatu kwotą 864 mln euro. Wspierane będą też działania w zakresie poprawy komunikacji, współpracy i rozpowszechniania wiedzy na temat działań mających na celu łagodzenie zmiany klimatu i działań dostosowawczych.

Zainteresowane podmioty zachęca się do jak najwcześniejszego rozpoczęcia przygotowań poprzez opracowywanie koncepcji projektów, tworzenie partnerstw z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania. Szczególnie mile widziane są projekty transnarodowe, ponieważ współpraca transgraniczna ma kluczowe znaczenie dla realizacji celów UE w dziedzinie klimatu.
Termin składania wniosków upływa 16 października 2014 r. Kolejne zaproszenie do składania wniosków w ramach programu LIFE zostanie ogłoszone jesienią tego roku, a jego celem będzie przyznanie dotacji operacyjnych dla organizacji non-profit podejmujących działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska na szczeblu europejskim.

Kontekst

Unijny program finansowania LIFE działa od 1992 r. W jego ramach współfinansowano dotąd ponad 4 tys. projektów. Program działań UE na rzecz środowiska i klimatu LIFE na lata 2014–2020 jest podzielony na dwa okresy programowania – 2014–2017 i 2018–2020. W pierwszym okresie przewidziano kwotę 449,2 mln euro na działania na rzecz klimatu, w tym 44,26 mln euro w ramach zaproszenia do składania wniosków w 2014 r.
Finansowanie to stanowi element wsparcia działań na rzecz klimatu w ramach budżetu UE na lata 2014–2020. Program LIFE pozwoli również na finansowanie większej liczby projektów dzięki wspieraniu finansowania prywatnego za pomocą pożyczek i gwarancji udzielanych przez lokalne banki.

Dodatkowe informacje:

 

 

źródło: © Unia Europejska, 2014 – Komisja Europejska


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej