więcej


Podpisano umowę dla projektu małej retencji nizinnej (9130)

2010-06-16

Drukuj
W środę, 9 czerwca br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych p. Marian Pigan na konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego III osi priorytetowej PO IiŚ.
Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie w obecności wiceministra Adama Ździebło. W uroczystym podpisaniu wziął udział również Władysław Majka – zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucji Wdrażającej III oś priorytetową POIiŚ. Koordynatorem wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w części dotyczącej środowiska jest Ministerstwo Środowiska.

Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a Jednostką Realizującą Projekt jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Projekt stanowi doskonały przykład połączenia ochrony przyrody z działaniami, które służą redukowaniu zagrożenia powodziowego. Projekt ma na celu retencję wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Główne założenia to wspieranie pro-środowiskowych metod retencjonowania wody w lasach, w tym:
  • zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych,
  • budowa zbiorników małej retencji, spowolnianie obiegu wody w zlewniach za pomocą progów, bystrotoków, urządzeń piętrzących na ciekach,
  • renaturyzacja mokradeł, między innymi poprzez zahamowanie odpływu wód powierzchniowych.
Stosowane w Projekcie metody są bardzo efektywne kosztowo i ekonomicznie - koszt retencji 1 m3 wynosi ok. 5 zł. Zwiększanie naturalnej retencyjności terenów leśnych przyczyni się do m.in. wyrównywania i spowalniania spływu wód wezbraniowych (retencja powodziowa), zapobiegania suszy, odtworzenia naturalnych warunków wodnych torfowisk i innych mokradeł, podtrzymywania poziomu wód gruntowych, podtrzymywania podziemnego zasilania źródlisk, utrzymania i powstawania ostoi flory i fauny wodnej, wodno-błotnej lub okresowo związanej z wodą, oczyszczania wody czy ograniczenia erozji.

Przewidywane efekty to wybudowanie ok. 3300 małych obiektów hydrotechnicznych o łącznej powierzchni oddziaływania 30 000 ha i objętości retencjonowanej wody 31 mln m3 (nie wliczając retencji glebowej, która może być 2 krotnie większa).

Łączny koszt projektu to 195 200 000,00 PLN. Kwota 136 000 000,00 PLN czyli 85% wartości wydatków kwalifikowanych zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Spójności. Pozostałe 15% wartości wydatków kwalifikowanych zostanie sfinansowana ze środków własnych Beneficjenta.

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.plUdostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej