więcej


Nowa metodologia WCB weryfikowania biopaliw pod kątem zrównoważonego rozwoju (11864)

2010-07-30

Drukuj
W jaki sposób Europa mierzy powodzenie swojej polityki środowiskowej? Częściową odpowiedź na to pytanie przynosi ważne, nowe narzędzie opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej, które ma zapewnić spełnianie najwyższych, światowych standardów przez europejskie biopaliwa i biopłyny. Metodologia wpisuje się w zalecenia Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w zakresie krajowych sprawozdań o emisji gazów cieplarnianych (GHG) i jest ważnym czynnikiem w osiąganiu przez Europę ogólnego zrównoważenia.

System przyjęty przez Komisję Europejską w czerwcu 2010 r. określa ilościowo zmiany w zawartości dwutlenku węgla w glebie i biomasie w następstwie zmian zagospodarowania gruntów w związku z produkcją biopaliw. Pomoże to również władzom w określeniu, czy biopaliwa (zarówno unijne, jak i importowane do regionu) przyczyniają się do obniżenia emisji GHG i pochodzą ze zrównoważonych źródeł.

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, oszczędzanie energii oraz zwiększanie wydajności energetycznej to wszystko istotne działania niezbędne do obniżenia emisji GHG w UE i zapewnienia zgodności z Protokołem z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Obliczanie poziomu obniżenia emisji GHG to jednak złożony proces. Systemy pomiaru muszą brać pod uwagę wiele zagadnień, takich jak nawozy czy pestycydy stosowane w produkcji biopaliw oraz paliwo wykorzystywane przez traktory i inne pojazdy w czasie produkcji.

Unijne ustawodawstwo zobowiązuje państwa członkowskie do osiągnięcia celów krajowych w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa 2009/28/WE wskazuje, że biopaliwa powinny zapewnić obniżenie emisji GHG rzędu co najmniej 35% (w porównaniu do paliw kopalnych), a liczba ta ma wzrosnąć do 50% w 2017 r. i 60% (biopaliwa z nowych upraw) w 2018 r.

Nowa metodologia jest jednym ze sposobów, który umożliwi Europie pomiar postępów w realizacji tych celów. Komisja Europejska oparła się również na tym systemie przy podejmowaniu decyzji w zakresie wytycznych dotyczących obliczania lądowych zasobów węgla.

Co więcej WCB zapewniło Komisji znaczne wsparcie techniczne i naukowe, m.in. w planowaniu praktycznych środków i procedur obliczania emisji GHG przy różnych opcjach produkcji biopaliw i biopłynów oraz w określaniu warstw danych globalnych na temat regionów klimatycznych i typów gleby (zgodnie ze specyfikacjami IPCC).

Przedsiębiorstwa, rządy i organizacje pozarządowe (NGO) są obecnie zachęcane przez Komisję do sporządzania nieobowiązkowych systemów certyfikacji biopaliw pod kątem zrównoważonego rozwoju i uznawalności w UE. Pośród wymogów jest zatrudnienie niezależnego audytora w celu sprawdzenia całego łańcucha produkcyjnego. Komisja wydała wytyczne, aby proces audytowania przeprowadzany był uczciwie.

WCB jest wewnętrznym zapleczem naukowym Komisji Europejskiej. Składa się z siedmiu instytutów mających siedzibę w pięciu krajach. Dyrektor Generalny WCB Roland Schenkel ogłosił niedawno Strategię WCB 2010-2020, w której WCB przedstawia swoją nową wizję zdobycia pozycji zaufanego dostawcy opartych na nauce opcji politycznych na potrzeby ustawodawców w całej UE oraz podejmowania kluczowych problemów społecznych.

Więcej informacji:
Wspólne Centrum Badawcze (WCB): ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=10
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC): www.ipcc.ch

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!




Podziel się swoją opinią



Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju



Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej